ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Kdo stanovuje úhradu u vakcín nebo u léků, které dostanu v nemocnici?

Definovaná skupina hrazených léčiv, např. očkovacích látek, je hrazena přímo ze zákona, a to ve výši ekonomicky nejméně nákladného přípravku. Do této skupiny patří i přípravky používané za hospitalizace, které jsou zdravotnickému zařízení hrazeny v rámci tzv. lékového paušálu.

Očkovací látky

Zákon o veřejném zdravotním pojištění přesně definuje léky, které jsou povinně hrazeny ze zdravotního pojištění.

Týká se to těchto léčivých látek:

 1. Látky určené k aktivní imunizaci:
  1. podávané v rámci pravidelného očkování podle Zákona o ochraně veřejného zdraví,
  2. proti vzteklině,
  3. proti tetanu,
  4. proti tuberkulóze včetně přeočkování dětí od dovršení jedenáctého do dovršení
   dvanáctého roku věku,
  5. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po
   transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým
   farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
  6. proti pneumokokovým infekcím, bylo-li očkování zahájeno mezi třetím a pátým měsícem věku pojištěnce, a pokud tři dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazená péče zahrnuje i přeočkování ve druhém roce věku pojištěnce,
  7. proti lidskému papilomaviru třemi dávkami očkovací látky, a to pro dívky, je-li
   očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku,
  8. proti stafylokokovým infekcím.
 2. Látky určené k pasivní imunizaci:
  1. sérum proti stafylokokovým infekcím,
  2. sérum proti záškrtu,
  3. sérum proti hadímu jedu,
  4. sérum proti botulismu,
  5. sérum proti plynaté sněti,
  6. sérum proti vzteklině,
  7. imunoglobulin proti tetanu,
  8. imunoglobulin proti hepatitidě B.
 3. Látky používané při léčbě otrav tzv. antidota

  a.       otravy organofosfáty, těžkými kovy a kyanidy

Léky podávané v rámci hospitalizace

U léků, které jsou poskytovány pacientům v rámci hospitalizace bez doplatku, je úhrada nastavena individuální smluvní dohodou mezi daným zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou. Vynaložené finanční náklady za léky jsou každému zdravotnickému zařízení hrazeny z tzv. lékového paušálu nebo na základě zvláštní smlouvy, které byly smluvně stanoveny s konkrétní zdravotní pojišťovnou.  

Klinické studie