ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zásady ochrany soukromí návštěvníků stránek

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami provozovanými Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen "SÚKL"). SÚKL však nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.

Všeobecná pravidla

SÚKL plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

SÚKL neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které návštěvník stránek sděluje dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře "Vzkaz pro SÚKL", kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou návštěvník poskytne prostřednictvím webových stránek SÚKL, není bez jeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a SÚKL ji použije pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Při zpracování osobních údajů Státní ústav pro kontrolu léčiv dbá na dodržování norem a zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů

Náš poskytovatel připojení k internetu (ISP, internet service provider - společnost CESNET) , který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a v souladu se zákony. ISP je v tomto ohledu vázán předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Když jen prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek SÚKL, nejsou o Vás shromažďovány a ukládány žádné informace. Nezjišťujeme identifikaci návštěvníka našich web stránek nebo jeho vyhledávací aktivity, s výjimkou, kdy je orgány činnými v trestním řízení požadována kontrola logů u poskytovatele internetových služeb (ISP).

Ke shromažďování osobních informací dochází pouze v případě, kdy osoba vyplňuje on-line formuláře, prohlíží dokumentaci spisu správního řízení nebo zasílá email. Tato situace nastává například při:

  • požadavku být registrovaným uživatelem web SÚKL (např. Novinky emailem)
  • zaslání vzkazu pomocí stránky "Vzkaz SÚKL" (emailová pošta)
  • vyplnění formuláře „Žádost o nahlédnutí do dokumentace správního řízení"

SÚKL uchovává kontaktní údaje v rozsahu: emailová adresa, log o těch uživatelích, kteří se zaregistrovali pro zasílání novinek zveřejněných na web stránkách SÚKL pomocí registračního formuláře na  https://www.sukl.cz/modules/profile/register.php nebo https://www.olecich.cz/modules/profile/register.php . Tyto kontaktní údaje jsou uchovávány a dále zpracovávány výlučně pro účel, pro který byly uživatelem poskytnuty, t.j. pro zasílání informací o novinkách publikovaných na web stránkách SÚKL. Registrovaný uživatel má právo kdykoliv požádat SÚKL o výmaz údajů ze seznamu „registrovaných uživatelů". Podrobné informace o vytvoření statutu „registrovaný uživatel" a o poskytovaných službách  jsou uvedeny v samostatném dokumentu - Návod pro Novinky e-mailem.    

Pokud SÚKL získá individuální elektronickou adresu (email) a jméno a příjmení fyzické osoby  v souvislosti se zasláním elektronické pošty (např. na infs@sukl_cz nebo při použití stránky „Vzkazy pro SÚKL" - https://www.sukl.cz/modules/sukl/message.php nebo https://www.olecich.cz/modules/forms/index.php?idf=7) , pak tato elektronická adresa a další osobní údaje budou použity nebo zpřístupněny výlučně pro účel, pro který byla poskytnuta (např. pro zaslání odpovědi na zaslaný vzkaz či elektronickou zprávu). Elektronická adresa není přidávána do žádného adresáře (mailing listu), nebo použita či zpřístupněna pro jiné účely, ledaže by k tomu držitel elektronické adresy poskytl předchozí souhlas.  

SÚKL umožňuje prostřednictvím svých webových stránek nahlížet do dokumentace tvořící spis správních řízení, které se týkají stanovení maximální ceny, stanovení výše a podmínek úhrady, resp. společných řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Při nahlížení do dokumentace spisu správního řízení (systém VERSO) - https://www.sukl.cz/uredni-deska/informace-o-prubehu-spravnich-rizeni-1 a https://verso.sukl.cz/ vyplní předem žadatel o nahlížení formulář žádosti, který obsahuje základní identifikační data žadatele (jméno a příjmení, zaměstnavatel a jeho IČ, údaj o akreditované certifikační autoritě, která vydala certifikát zaručeného elektronického podpisu). O nahlížení je veden „Protokol o nahlížení", který se stává součástí spisu. Protokol o nahlížení do spisu správního řízení obsahuje údaje uvedené v žádosti a dále údaje o datumu a čase nahlížení do spisu. 

SÚKL používá osobní údaje shromážděné prostřednictvím svých web stránek pouze pro účely, pro které nám byly subjekty údajů poskytnuty.

Poskytnuté osobní údaje SÚKL v žádném případě neumožňuje sdílet či předat jiným orgánům veřejné správy či jakýmikoliv dalším institucím, ledaže by se jednalo o následující případy:

  • subjekt údajů poskytl ke sdílení či předání údajů výslovný souhlas
  • subjekt údajů očekává, že údaje budou třetí straně předány či s ní budou sdíleny  
  • sdílení či předání je stanoveno zákonem
  • sdílení či předání je potřebné pro předcházení nebo pro snížení vážného a bezprostředního nebezpečí ohrožení života nebo zdraví. 

Elektronické adresy (email) nejsou bez předchozího souhlasu jejich držitelů používány pro zasílání komerčně orientovaných nabídek na produkty nebo služby.  

Veškeré informace o návštěvníkovi web stránek zpracovávané v průběhu připojení na tyto stránky, jsou bezprostředně po ukončení připojení vymazány. Poskytovatel připojení k internetu uchovává pouze technické a lokalizační údaje v souladu s právními předpisy.

Cookies

Naše web stránky používají sekci cookies během vyhledávání na stránkách a přistoupení k událostem pomocí RSS. V jiných případech náš poskytovatel internetových služeb cookies nezpracovává. Statistika webových stránek je generována z logů na serveru.

Když návštěvník uzavře svůj vyhledávač a ukončí prohlížení našich stránek, pak je soubor coookies vymazán a žádné osobní informace, které by mohly vést k následné identifikaci návštěvníka našich web stránek, nejsou uchovávány.

SÚKL nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích.

Změny

V případě přijetí jakýchkoli změn v uplatňovaných zásadách ochrany soukromí návštěvníků web stránek SÚKL, budou tyto změny uvedeny na této stránce.

Klinické studie