ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Jak je kontrolován provoz lékáren?

Plnění legislativních požadavků souvisejících s činností lékáren pravidelně kontrolují inspektoři SÚKL.

Kontrola SÚKL je zaměřena na požadavky zákona o léčivech, zákona o návykových látkách, zákona o cenách a zákona o regulaci reklamy. Součástí kontroly je rovněž ověření věcného a technického vybavení lékárny pro poskytovaný rozsah činnosti a odběr vzorků léků pro účely průběžné kontroly jejich jakosti. 

Předmětem kontrol SÚKL v lékárnách jsou zejména tyto činnosti:

  • dodržování zásad přípravy a úpravy léků,
  • výdej léků včetně zásilkového výdeje,
  • dodržování podmínek pro uchovávání léků, léčivých a pomocných látek,
  • vedení a uchovávání provozní dokumentace lékárny (např. postupy pro přípravu léků a záznamy o jejich přípravě a kontrole, evidence příjmu a výdeje léků, dodací listy),
  • zacházení s návykovými látkami a léky, které je obsahují, a vedení evidence o jejich výdeji a nákupu,
  • dodržování pravidel cenové regulace u všech léků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění,
  • výskyt léků v lékárnách po zániku jejich registrace,
  • evidence reklamací a nežádoucích účinků léčiv,
  • evidence hlášení a provedená opatření u léků se závadou v jakosti,
  • provádění hlášení údajů o vydaných lécích.

 

Kontroly jsou prováděny v souladu s ročním plánem činnosti a dále na základě podnětů nebo stížností zaslaných SÚKL odbornou i laickou veřejností nebo jinými orgány státní správy. Každoročně je v lékárnách provedeno okolo 1300 kontrol, z toho cca 5 % kontrol je cílených, tedy na základě podnětu.

Na portálu O lécích.cz je dostupný kompletní přehledu provedených kontrol v jednotlivých letech.

Klinické studie