ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Xeljanz – omezení používání po dobu celoevropského přehodnocení

Léčivý přípravek Xeljanz nemá být podáván v dávce 10 mg 2x denně pacientům se zvýšeným rizikem plicní embolie.

Farmakovigilanční výbor PRAC Evropské agentury pro léčivé přípravky doporučuje, aby lékaři nepředepisovali léčivý přípravek Xeljanz (obsahující látku tofacitinib) v dávce 10 mg dvakrát denně pacientům s vysokým rizikem plicní embolie (tvorby krevních sraženin v plicích). Jedná se zejména o pacienty se srdečním selháním, s onkologickými onemocněními, s dědičnými poruchami krevní srážlivosti nebo o pacienty, kteří se již v minulosti prodělali plicní embolii. Zvýšené riziko mají i pacientky užívající kombinovanou hormonální antikoncepci, hormonální (substituční) léčbu a pacienti podstupující závažnější chirurgické zákroky.

Je důležité, aby lékaři zvážili i další faktory, které mohou zvýšit riziko vzniku krevních sraženin v plicích, včetně věku, obezity, kouření nebo nedostatku pohybu (imobilizace) pacienta.

Přípravek Xeljanz je registrovaný k léčbě revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a závažné ulcerózní kolitidy.

Doporučení výboru PRAC vychází z probíhající studie (studie A3921133) u pacientů s revmatoidní artritidou, ve které bylo zjištěno zvýšené riziko vzniku krevních sraženin v plicích a úmrtí při použití dávky 10 mg dvakrát denně, což je dvojnásobek doporučené dávky používané v léčbě revmatoidní artritidy.

U pacientů s ulcerózní kolitidou je dávka 10 mg dvakrát denně schválena v počáteční léčbě. Z nového doporučení vyplývá, že pacientům s vysokým rizikem tvorby krevních sraženin by se neměla zahajovat léčba dávkou 10 mg dvakrát denně. Rizikovým pacientům užívajícím tuto dávku je nutno změnit léčbu.

Pacienti by neměli vysazovat léčbu nebo upravovat dávkování bez vědomí lékaře. Pokud se objeví příznaky, jako jsou problémy s dýcháním, bolesti na hrudi či v horní části zad a vykašlávání krve, pacienti by měli okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Tyto příznaky by mohly naznačovat přítomnost krevní sraženiny v plicích.

Nová doporučení jsou dočasným opatřením navazujícím na předchozí vyjádření výboru PRAC, které upozorňuje na dodržování dávky 5 mg dvakrát denně v léčbě revmatoidní artritidy. Výbor PRAC zahájil celoevropské přehodnocení všech dostupných dat, které povede k aktualizovaným doporučením správného používání léku pro pacienty a zdravotnické pracovníky.

 

Informace pro pacienty

 • Probíhající studie u pacientů s revmatoidní artritidou užívajících přípravek Xeljanz 10 mg dvakrát denně prokázala zvýšené závažné riziko vzniku krevních sraženin v plicích a úmrtí.
 • Tato dávka je vyšší než schválená dávka 5 mg dvakrát denně v indikaci revmatoidní artritidy. Použití vyšší dávky je nicméně možné v počáteční léčbě ulcerózní kolitidy (maximálně 16 týdnů) a u některých pacientů v udržovací léčbě.
 • Jestli užíváte 10 mg přípravku Xeljanz dvakrát denně a máte zvýšené riziko vzniku krevních sraženin v plicích, Váš lékař Vám může změnit léčbu.
 • Vysoké riziko vzniku krevních sraženin v plicích mají pacienti:
  • se srdeční nedostatečností (snížená funkce srdce)
  • s dědičnou poruchou srážlivosti krve
  • s žilní trombózou (krevní sraženiny v žilách)
  • užívající kombinovanou hormonální antikoncepci nebo hormonální substituční léčbu
  • s onkologickými onemocněními
  • podstupující závažnější chirurgické výkony
  • Váš lékař vyhodnotí riziko s ohledem na Váš věk, tělesnou hmotnost v případě obezity (BMI -index tělesné hmotnosti nad 30), kouření nebo imobilizaci (sníženou pohybovost).
  • Jestli užíváte Xeljanz, neměl/a byste měnit nebo vysazovat dávku bez vědomí lékaře
  • Vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví tyto příznaky: problémy s dýcháním, bolesti na hrudi či v horní části zad, vykašlávání krve, nadměrné pocení nebo namodralé zbarvení kůže. Tyto potíže by mohly být příznakem vzniku krevní sraženiny v plicích.
  • Máte-li jakékoli obavy týkající se Vašeho léku, měli byste se o nich poradit se svým lékařem.

 

Informace pro lékaře

 • Ve studii s tofacitinibem v dávce 10 mg dvakrát denně v indikaci revmatoidní artritidy bylo pozorováno zvýšené riziko vzniku plicní embolie a celkové úmrtnosti.
 • Tyto výsledky pochází z probíhající otevřené klinické studie A3921133, která sleduje bezpečnost léčivé látky tofacitinib 5 mg nebo 10 mg dvakrát denně ve srovnání s léčivým přípravkem obsahujícím TNF inhibitor v terapii revmatoidní artritidy. Věk pacientů zahrnutých ve studii je 50 a více let a je u nich přítomen alespoň jeden kardiovaskulární rizikový faktor.
 • Předběžné výsledky studie odhalily 19 případů plicní embolie na 3883 paciento-roků v rameni studie s tofacitinibem 10 mg dvakrát denně ve srovnání se 3 případy na 3982 paciento-roků v rameni s TNF inhibitorem. Co se týče celkové mortality, v rameni tofacitinibu bylo zaznamenáno 45 úmrtí na 3897 paciento-roků ve srovnání s ramenem TNF inhibitoru, kde bylo zaznamenáno 25 úmrtí na 3982 paciento-roků.
 • Během probíhajícího celoevropského přehodnocení přínosů a rizik léčivého přípravku Xeljanz jej nemají lékaři  předepisovat v léčbě ulcerózní kolitidy v dávce 10 mg dvakrát denně u pacientů:
  • se selháním srdce
  • s kongenitální poruchou koagulace
  • s anamnézou hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie
  • užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci nebo hormonální substituční léčbu
  • s malignitami
  • podstupující závažnější chirurgické zákroky
  • Dalšími rizikovými faktory pro vznik plicní embolie, které je nutno zvážit, jsou věk, obezita (BMI>30), kouření a imobilizace.
  • Rizikoví pacienti užívající tofacitinib 10 mg dvakrát denně mají být převedeni na alternativní léčbu.
  • Po dobu probíhajícího celoevropského přehodnocení je třeba respektovat schválené dávkování 5 mg dvakrát denně v indikacích revmatoidní artritida a psoriatická artritida.
  • Nezávisle na indikaci, všichni pacienti užívající tofacitinib mají být sledováni s ohledem na příznaky pulmonální embolie a informováni o nutnosti vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u nich příznaky vyskytnou.
  • Všem lékařům potenciálně předepisujícím tento lék bude zaslán informační dopis s dočasným doporučením k léčbě.

Další informace o přípravku

Přípravek Xeljanz (tofacitinib) byl schválen v EU dne 22. března 2017 k léčbě dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou (onemocnění, které způsobuje zánět kloubů). V roce 2018 bylo jeho použití rozšířeno na léčbu psoriatické artritidy (červené, šupinaté skvrny na kůži a zánět kloubů) a závažné ulcerózní kolitidy (onemocnění způsobující zánět a vředy ve sliznici střeva).

Účinná látka přípravku Xeljanz, tofacitinib, působí blokováním účinku enzymů známých jako Janus kinázy. Tyto enzymy hrají důležitou roli v zánětlivém procesu, který se vyskytuje u revmatoidní/psoriatické artritidy a ulcerózní kolitidy. Blokováním působení enzymů tofacitinib pomáhá tlumit zánět a další symptomy těchto onemocnění.

Více informací o léčivém přípravku naleznete na:

https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

 

Odbor farmakovigilance
24 .5. 2019

Klinické studie