ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ukončení projektu na zvýšení efektivnosti správní agendy SÚKL

S koncem prvního čtvrtletí roku 2013 byl ukončen projekt „Zvýšení efektivnosti správní agendy Státního ústavu pro kontrolu léčiv (e-SÚKL)“, r. č. CZ.1.04/4.1.00/59.0009, spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu bylo zmapovat ICT strukturu Ústavu a navrhnout její další rozvoj v souladu s dlouhodobými cíli v rámci resortu zdravotnictví, státní správy a připravované a stávající legislativy, která má přímý dopad na činnosti Ústavu.  S ohledem na skutečnost, že většina změn jde napříč jednotlivými odděleními (včetně podpůrných) a je vedena formou projektů, bylo zapotřebí efektivně nastavit projektové řízení, které by dané změny zaštítilo. Zároveň bylo třeba zanalyzovat, jaké plánované strategické změny legislativy a činnosti v probíhajících projektech v rámci rezortu zdravotnictví budou mít vliv na činnosti Ústavu.

K dosažení výše uvedeného záměru byl projekt e-SÚKL rozdělen do čtyř sub-projektů.  

  •  „Elektronizace správních agend“  - dodavatel zanalyzoval ICT prostředí Ústavu a navrhl jeho další rozvoj z krátkodobé a dlouhodobé perspektivy. Předmětem dalších analýz byly konkrétní agendy, které Ústav již vykonává či je vázán do budoucna se jimi zabývat. Dodavatel navrhl způsob jakým dané agendy řešit, což by mělo být předmětem nových projektů na Ústavu.
  • Zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL“ – projekt se zabýval návrhem a implementací projektové metodiky do prostředí Ústavu. Navržená metodika, která byla výstupem první fáze projektu, prošla drobnou úpravou reflektující novou organizační strukturu. Následné činnosti směřovaly k ukotvení projektového řízení do běžné agendy Ústavu a obeznámení zaměstnanců s jeho zásadními principy.
  •  „Vytvoření strategie pro snižování regulatorní zátěže a strategie SÚKL s vazbou na elektronizaci zdravotnictví“ – sub-projekt byl úspěšně ukončen předáním pěti analýz zacílených na připravovanou legislativu, na probíhající ICT projekty, e-Health a na návrh strategie na snižování administrativní zátěže, které mají bezprostřední dopad na činnosti Ústavu.
  • Optimalizace podpůrných procesů“ – v rámci této části projektu byly zanalyzovány podpůrné procesy Ústavu (například v oblasti IT, právní či účetnictví). Výstupem je zhodnocení stávajícího stavu daných procesů a  doporučení zacílená na jejich optimalizaci.

Celý projekt byl ukončen v řádném termínu a veškeré jeho cíle byly naplněny.  Možnost realizovat projekt daného charakteru značně přispěla k přiblížení se strategickým záměrům Ústavu, mezi které patří např. bezpapírový přístup k dokumentům správního řízení pro jeho účastníky či rozvoj elektronického sběru dat od regulovaných subjektů. Implementace navržených opatření, která vyplynula z projektu, povede ke zvýšení efektivnosti výkonu veřejné správy, zajištění větší transparentnosti jednotlivých správních úkonů a omezení byrokratické zátěže pro regulované subjekty. Projekt navazoval na Usnesení vlády č. 757/2007 „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015.

 

 

Tiskové a informační oddělení
26. 4. 2013

Klinické studie