ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Trazodon – riziko ortostatické hypotenze a somnolence u starších pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících trazodon k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.

Irská léková agentura (IMB) v průběhu rutinního sledování signálů identifikovala signál pro riziko posturální hypotenze a somnolence při užití vysokých počátečních dávek trazodonu. Farmakovigilanční výbor (PRAC) tento signál analyzoval na jednání v říjnu 2012. Ortostatická hypotenze i somnolence jsou známé nežádoucí účinky trazodonu, signál však naznačil zvýšení tohoto rizika u starších pacientů, zejména pokud užívají ještě další léky.

Trazodon je silné antidepresivum, které snižuje úzkost. Jde o derivát triazolopyridinu, chemicky nesouvisí s tricyklickými, tetracyklickými ani ostatními antidepresivy. V nízkých subterapeutických dávkách trazodon působí jako antagonista 5-HT, zatímco ve vyšších terapeutických dávkách inhibuje zpětné vychytávání 5-HT. Je pouze velmi slabým inhibitorem zpětného vychytávání noradrenalinu.

V České republice je registrovaný jediný přípravek obsahující trazodon: Trittico s indikací – léčba depresí různé etiologie včetně typů provázených úzkostí, poruchami spánku a sexuální dysfunkcí neorganického původu.

Zhodnocení odborné literatury prokázalo, že zejména starší pacienti jsou náchylní ke vzniku ortostatické hypotenze způsobené nejčastěji antihypertenzivy, antidepresivy a anxiolytiky nebo jejich kombinací. Dále zhodnocení odborné literatury naznačuje, že riziko nežádoucích reakcí během užívání trazodonu je vyšší u pacientů, kteří současně užívají další léky (zejména další sedativní nebo hypotenzivní léky).

Omezená farmakokinetická a farmakodynamická (PK-PD) data ukazují, že expozice trazodonu je vyšší u starších pacientů a při dlouhodobé léčbě není možné vyloučit jeho kumulaci v organismu. Žádné informace ohledně aktivního metabolitu trazodonu m-chlorofenylpiperazinu s ohledem na jeho farmakologickou aktivitu a farmakokinetiku nebyly poskytnuty. Tyto informace mohou být důležité pro dávkování a zvyšování dávek trazodonu.  Poskytnutá PK-PD data ukazují, že starší pacienti mají při vyšších dávkách a dlouhodobém podávání riziko vyšší expozice trazodonu.

Z analýzy spontánních hlášení vyplývá, že ve většině případů byl trazodon užíván v souladu se současným doporučeným dávkováním pro starší pacienty (do 100mg denně). Nebyl rozpoznán žádný jasný trend s ohledem na čas vzniku nežádoucích účinků nebo použitou dávku.

Analýza databází THIN a BIFAP naznačuje, že off-label užívání trazodonu je u starších pacientů (např. při nespavosti) častější než v mladší populaci.

Farmakovigilanční výbor (PRAC) hodnocení uzavřel se závěrem, že s ohledem na všechny dostupné údaje je třeba přijmout opatření k omezení rizika u starších pacientů, zejména u těch, kteří  mají další četnou léčbou a komorbidity.  Do souhrnu údajů o přípravku je třeba doplnit informace o současném užívání dalších léků, konkomitantních onemocněních a lékových intrakcích.

Žádosti o změny v registracích by měly být předloženy do 3 měsíců od zveřejnění této výzvy  v souladu s § 33 odst.1 a odst. 3 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme zdravotnickým pracovníkům za hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv, která je možné zasílat jak poštou na adresu SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, tak elektronicky na adresu farmakovigilance@sukl_cz. Je také možné využít elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků, který je dostupný na webové stránce SÚKL.

 

Oddělení farmakovigilance
7. 10. 2013

Klinické studie