ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 23.3.2009

Aktuality k centrálnímu úložišti elektronických receptů. 

Praha, 23. 3. 2009 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v průběhu února intenzivně pokračoval v činnostech týkajících se budování centrálního úložiště elektronických receptů. Práce zahrnovala nejen aktivní spolupráci při postupném zapojování lékáren, ale také komunikaci s odbornou i pacientskou veřejností.

Centrální úložiště elektronických receptů bylo zřízeno dle zákona o léčivech jako organizační součást Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jeho provoz umožní vznik elektronického lékového záznamu pacienta. Díky němu pacient získá kompletní přehled o léčivých přípravcích, které mu byly vydány na recept nebo bez lékařského předpisu s omezením, dále o konkrétní výši jejich úhrady ze zdravotního pojištění a výši doplatku započitatelného do ochranného limitu. Pacient tedy bude mít plnou kontrolu nad údaji, ke kterým v současnosti v této podobě nemá přístup. Celý systém centrálního úložiště zefektivní komunikaci mezi lékaři, lékárnami a pacienty, omezí její chybovost a umožní výdej léčivých přípravků v kategorii bez lékařského předpisu s omezením.

Počet připojených lékáren

„K dnešnímu dni je k systému centrálního úložiště elektronických receptů připojeno 163 lékáren. V dalších lékárnách pak probíhá příprava a testování připojení,“ uvedl PharmDr. Martin Beneš, ředitel SÚKL. Povinný termín pro připojení ze strany lékáren byl stanoven a Ministerstvem zdravotnictví ČR schválen na 1. 5. 2009. „Po úspěšném připojení lékáren bude zahájena druhá etapa zahrnující připojení lékařů tak, aby bylo možné plně využívat možností centrálního úložiště co nejdříve,“ dodal Martin Beneš. 

Informace pro odbornou i laickou veřejnost

SÚKL také o centrálním úložišti intenzivně informoval odbornou i laickou veřejnost. Představitelé SÚKL jej prezentovali členům České lékárnické komory na odborných seminářích v Hradci Králové, Ostravě a Ústí nad Labem. Dále pak představenstvu České lékařské komory, předsednictvu České lékařské společnosti J. E. Purkyně a na 3. kongresu primární péče pořádaném Sdružením praktických lékařů ČR, Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP. O centrálním úložišti SÚKL podal informace také na jím pořádaném setkání se zástupci pacientských organizací sdružených v Koalici pro zdraví. SÚKL tak pokračuje ve veřejné debatě o všech aspektech nového elektronického systému, jež jsou někdy vnímány jako problematické (např. ochrana osobních údajů či povinnost lékáren připojit se do systému).

Návrh změny registrace u přípravků s pseudoefedrinem

Společně s komunikací k centrálnímu úložišti SÚKL aktivně pracoval na změně registrace u přípravků obsahujících pseudoefedrin. Rozhodnutí o změně způsobu výdeje, které bude zahrnovat omezení množství vydávaných balení, ověření totožnosti a evidenci identifikačního čísla pojištěnce (případně data narození, jména a příjmení u cizinců), bude vydáno s platností od 1. 5. 2009. Zařazením přípravků s pseudoefedrinem do kategorie výdeje bez lékařského předpisu s omezením se kromě zneužívání k výrobě drog zamezí také hromadným výdejům přes zásilkový/internetový prodej, který nebude v tomto případě nadále možný.

Rozhodnutí ÚOHS

Dne 14. 2. 2009 nabylo právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), vydané ve věci přezkumu údajného porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany SÚKL při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na softwarové řešení pro centrální úložiště. Přezkumné řízení bylo zahájeno na základě podnětu uchazeče, jehož nabídka byla ze zadávacího řízení vyloučena pro nesplnění požadovaných kvalifikačních kritérií. Na základě svých zjištění ÚOHS v rozhodnutí konstatoval, že SÚKL při vyloučení uchazeče v předmětném zadávacím řízení postupoval zcela v souladu se zákonem. Po provedeném přezkumu nebylo ze strany ÚOHS zjištěno ani jakékoli jiné porušení zákona ze strany SÚKL. 

O centrálním úložišti elektronických receptů bude Státní ústav pro kontrolu léčiv i nadále informovat.  

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

 

Kontakt:

Veronika Petláková

Tisková mluvčí SÚKL

Tel.: 272 185 333

E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie