ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 20.4.2009

Zasedání kompetentních autorit v oblasti cenové a úhradové regulace léčiv EU pod taktovkou ČR

 

Praha, 20. 4. 2009 - Ve dnech 16. a 17. dubna 2009 proběhlo zasedání kompetentních autorit v oblasti cenové a úhradové regulace léčiv členských států Evropské unie se zástupci Evropské komise pod názvem NM CAPR (Networking Meeting of the Competent Authorities for Pricing and Reimbursement of Pharmaceuticals). Zasedání se zúčastnili také zástupci Evropské lékové agentury (EMEA), Rakouského spolkového institutu pro zdravotnictví (ÖBIG) a Andaluské školy veřejného zdraví (EASP). Toto tradiční setkání na vysoké úrovni se konalo v Praze pod záštitou Státního ústavu pro kontrolu léčiv  (SÚKL) v rámci předsednictví České republiky v Radě EU.

 

PharmDr. Martin Beneš, ředitel SÚKL, k zasedání uvádí: „Hlavní prioritou bylo projednání procesů spojených s cenovou a úhradovou regulací léčivých přípravků v jednotlivých členských státech Evropské unie. Účastníci zasedání probírali především problematiku vnější a vnitřní cenové reference, nemocničních léčiv a také léčivých přípravků pro vzácná onemocnění (tzv. „orphans"). Jsme velmi rádi, že jsme přispěli k upevnění pozice této relativně nově vzniklé sítě spolupráce, a hlavně, že i účastníci svými aktivními příspěvky k diskuzi projevili zájem nadále rozvíjet aktivity této iniciativy."

Dopolední program prvního dne pražského setkání zahájil projevem ředitel SÚKL, PharmDr. Martin Beneš a náměstek ministryně zdravotnictví České republiky, MUDr. Pavel Hroboň. Dalšími body programu byly prezentace seznamu vnějších cenových referencí, uvedení údajů o nových léčivech dostupných na trhu EU a souhrnný přehled technických projektů vztažených k léčivým přípravkům.

Hlavním tématem dopoledního programu setkání se stala problematika nemocničních léčiv. Účastníci zasedání se seznámili s pokroky ve dvou projektech mapujících situaci této skupiny léčivých přípravků v Evropské unii. Jednali především o pilotní studii zpracované jednou členskou zemí EU (situace v osmi evropských státech) a o PHIS projektu (situace ve většině států EU). Následná diskuse se zaměřila na cíle těchto projektů a na možnost jejich využití ke zlepšení situace na trhu s nemocničními léčivy. Tyto znalosti lze následně využít k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků v nemocničním sektoru.

Odpolední program úvodního dne zasedání byl zaměřen na problematiku léčivých přípravků určených pro vzácná onemocnění (tzv. „orphans"). Členské státy vynakládají stále více finančních prostředků na terapii onemocnění, kterými trpí malá část populace. V této oblasti v současné době probíhá několik aktivit a uvedená problematika je diskutována na různých platformách. Evropská komise iniciovala workshop na téma „orphans", jehož výstupy byly na setkání prezentovány. Nezanedbatelný je i etický aspekt těchto přípravků a otázka jejich dostupnosti, především v menších členských státech EU, což doložily výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na ceny, počty léčených pacientů a výdaje na tuto skupinu léčiv. Účastníci zasedání se následně seznámili s konkrétními příklady přístupu členských států k této otázce.

Klíčovým tématem druhého dne pražského setkání byla otázka vnitřní cenové reference. Zasedání bylo zahájeno přehledovou prací Andaluské školy veřejného zdraví (EASP), zaměřenou na obecné shrnutí systémů vnitřní cenové reference uplatňovaných v jednotlivých státech Evropské unie. Následně byly uvedeny prezentace tří odlišných systémů cenové a úhradové regulace léčiv České republiky, Spolkové republiky Německo a Nizozemska. Závěrečná diskuse sledovala pozitiva a negativa jednotlivých systémů vnitřní cenové reference, jejich alternativy, včetně návrhů další spolupráce mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie v této problematice.

Diskutovaná témata reflektují aktuální potřeby členských států. Účastníci zasedání dospěli k rozhodnutí, že je potřebná intenzivní spolupráce mezi všemi členskými státy Evropské unie, tak aby problémy spojené s regulací cen a úhrad léčivých přípravků byly úspěšně řešeny.

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Kompetence, které jsou SÚKL svěřeny platným právním řádem, spadají do působnosti Ministerstva zdravotnictví. Posláním Ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva.

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí SÚKL
Tel.: 272 185 333
Mobil: 724 917 129
Email: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie