ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 13. 04. 2010

SÚKL hodnotí dosavadní výsledky probíhající revize úhrad léčiv

Praha, 13. 4. 2010 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o průběžných výsledcích revize úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Cílem prováděné revize je zajistit nákladovou efektivitu systému veřejného zdravotního pojištění a jeho přehlednost tím, že se sjednotí podmínky úhrad u léčiv, jež jsou terapeuticky zaměnitelné.

SÚKL k 1. dubnu provedl revizi úhrady ze zdravotního pojištění v 71 správních řízeních, tzn. u zhruba 1 270 kódů SÚKL (z celkového počtu 9 037 kódů SÚKL hrazených ze zdravotního pojištění). Tímto přehodnocením úhrad ze zdravotního pojištění bude dosaženo předpokládané úspory ve výši zhruba 2,4 miliardy korun (na základě údajů o objemu dodávek léčivých přípravků do zdravotnických zařízení v minulých letech).

Prováděná revize úhrad zajišťuje efektivní nakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění tak, aby léky, jež mají levnější ekvivalent, nebyly neodůvodněně hrazené vyšší úhradou. Zohledňují se při ní také ceny léčivých přípravků ze zemí Evropské unie. Úspory plynoucí z efektivního vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění umožní zvýšit dostupnost moderní, dražší léčby většímu okruhu pacientů.

Revize dále postupně sjednocuje výši a podmínky úhrady u léčivých přípravků se stejnou léčivou látkou nebo v rámci referenční skupiny[1]. Pacientům je tak zajištěna větší přehlednost: pacient bude mít u svého léku stanovenou úhradu, která bude stejná pro všechny ekvivalentní přípravky a bude si moci vybrat přípravek, který bude plně hrazený nebo bude mít nejnižší doplatek.

PharmDr. Martin Beneš k revizi úhradového systému doplňuje: „Státní ústav pro kontrolu léčiv při provádění revize dodržuje povinnost zachovat nejméně jeden plně hrazený léčivý přípravek v jednotlivých skupinách léčiv stanovených Přílohou 2 Zákona o veřejném zdravotním pojištění. Dopad revize na pacienty je tak i v případě snížení úhrady minimální.“

SÚKL intenzivně pokračuje v zahájené revizi systému úhrad. SÚKL kromě 71 již pravomocných rozhodnutí v rámci revize již vydal rozhodnutí v dalších 62 řízeních (zhruba 1 400 kódů SÚKL). Jejich datum nabytí právní moci záleží na průběhu odvolacích řízení. O výsledcích revize bude SÚKL i nadále průběžně informovat.

SÚKL zveřejňuje výsledky revize k dnešnímu dni na svých webových stránkách www.sukl.czpřehledné tabulce, v níž je možné u jednotlivých léčivých přípravků dohledat výši původní a nově stanovené úhrady a orientační výši doplatků pacienta. Aby občané České republiky získali přesnější představu o reálných cenách léčiv v lékárnách, zveřejňuje SÚKL zároveň v tabulce data o cenách léčiv, které získal z hlášení od zhruba poloviny českých lékáren.

Oblast cenové a úhradové regulace je v kompetenci SÚKL od počátku roku 2008. SÚKL kromě průběžně prováděné revize již provedl dle nových legislativních pravidel přehodnocení maximálních cen výrobce u všech léčivých přípravků se stanovenou úhradou ze zdravotního pojištění (3 937 léčivých přípravků). Díky provedenému přehodnocení cen dosáhnou předpokládané roční úspory na straně pacientů i zdravotního pojištění výše 2,8 mld. Kč. Dále vzhledem k provedenému přehodnocení vzrostl počet léčivých přípravků plně hrazených ze zdravotního pojištění zhruba o třetinu.

 


[1] Dle Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:
Referenčními skupinami jsou skupiny léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím. Seznam referenčních skupin stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.

Související dokumenty:

Prezentace Dosavadní výsledky probíhající revize úhrad léčiv (6,66 MB)

Přehled cen původce.xls (28,00 KB) - nahlášené snížené ceny původce k 1.4.2010

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

 

 

Klinické studie