ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reforma legislativy zdravotnických prostředků postoupila do další fáze

Návrh nového zákona o zdravotnických prostředcích si klade za cíl zlepšit bezpečí pacientů, zvýšit míru informovanosti a zdokonalit režim zařazování zdravotnických prostředků do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče. 

Oblast zdravotnických prostředků je v současnosti regulována národní i evropskou legislativou. Mediálně známé případy však poukazují na nevyhovující stav v této oblasti. Kauzy prsních implantátů PIP či kloubních náhrad kov-kov upozornily na celoevropský problém. Nedokonalosti na národní úrovni můžeme spatřovat například ve způsobu zajišťování úhrad zdravotními pojišťovnami u zdravotnických prostředků na poukaz, v neexistenci jasných pravidel pro vypracování klinických hodnocení či v právní úpravě provádění servisu.

Návrh zákona, který byl předložen k projednání Vládě ČR, řeší téma zdravotnických prostředků komplexně - od uvedení na trh, přes distribuci a výdej, až po servis a odstraňování.  

Hlavní navrhované změny:

  • Zavedení Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) obsahujícího informace o všech zdravotnických prostředcích na českém trhu, včetně seznamu subjektů zacházejících s těmito prostředky (výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, distributoři apod.).
  • Řešení problematiky zařazování ambulantních zdravotnických prostředků do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Zatímco doposud přiřazení konkrétních zdravotnických prostředků k zákonem stanovené úhradě řešily zdravotní pojišťovny, nově bude tuto úhradovou agendu spravovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“). S touto změnou zároveň souvisí i přepracování vlastního kategorizačního stromu zdravotnických prostředků, který byl změněn ve spolupráci s odbornými společnostmi, zdravotními pojišťovnami a zástupci průmyslu. Samotné zařazení konkrétních zdravotnických prostředků do příslušné úhradové skupiny bude prováděno formou opatření obecné povahy. Tento systém zajišťuje více jistoty pacientům i transparentnosti a předvídatelnosti pro průmysl a zdravotní pojišťovny.
  • Nová právní úprava v oblasti regulace reklamy. Zatímco u zdravotnických prostředků byla reklama řešena jen formou obecné regulace (zákaz klamavé reklamy apod.), trh s léky již několik let podléhá stále se zpřísňující regulaci reklamy. Navrhovaná úprava oblasti zdravotnických prostředků proto zavádí novou přísnější regulaci, která však odpovídá specifikům v oblasti zdravotnických prostředků.
  • Nová úprava oblasti klinického hodnocení a hodnocení funkční způsobilosti.
  • Řešen je i nepřehledný systém, kdy regulaci zdravotnických prostředků současně provádí
    7 různých orgánů veřejné správy. Po několika letech se většina prvoinstančních agend vrací na Ústav a odvolacím orgánem je stanoveno Ministerstvo zdravotnictví.

Návrh tak směřuje k zajištění přístupu pacientů k novým inovativním zdravotnickým prostředkům při zachování jejich bezpečnosti a účinnosti.

Na tvorbě zákona se významným způsobem podílela Pracovní skupina pro tvorbu nového zákona o zdravotnických prostředcích, která byla složena nejen ze zástupců věcně příslušných orgánů státní správy, ale především z odborníků zastupujících profesní komory, zdravotní pojišťovny, odborné společnosti, průmyslové asociace a akademickou sféru.

Další informace budou postupně publikovány na webu v sekci zdravotnických prostředků.


Tiskové a informační oddělení
13. 5. 2013

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt: Mgr. Lucie Šustková, tisková mluvčí, tel.: 272 185 756, e-mail: lucie.sustkova@sukl_cz   

Klinické studie