ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek v MF Dnes

Dne 20.8.2009 byl v deníku MF Dnes zveřejněn článek pod názvem : "Utajené zlevnění léků". V článku jsou však uvedeny zavádějící informace. 

Přípravky Uro-vaxom, Broncho-vaxom a Ribomunyl uvedené v článku

Výše úhrada ze zdravotního pojištění u přípravků Uro-vaxom, Broncho-vaxom a Ribomunyl nebyla v měsíci srpnu změněna.

U výše jmenovaných přípravků je stanovena tzv. procentuální úhrada, a to ve výši 50%. Tento systém stanovení úhrady v praxi znamená, že úhrada ze zdravotního pojištění se vypočítává vždy z konečné prodejní ceny v jednotlivých lékárnách.

Příklad:

  • prodejní cena přípravku v lékárně je 100 Kč
  • procentuální úhrada je 50%

Úhrada ze zdravotního pojištění tedy činí 50 Kč.
Doplatek pacienta činí 50 Kč.

Státní ústav pro kontrolu léčiv tedy u těchto přípravků nestanovil definitivní výši úhrady ze zdravotního pojištění. V Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále je Seznam) je uvedena pouze orientační úhrada ze zdravotního pojištění, která odpovídá 50% orientační prodejní ceny.
U procentuální úhrady ze zdravotního pojištění vždy závisí na prodejní ceně v konkrétní lékárně.

Přípravek Nexavar uvedený v článku

U přípravku Nexavar došlo v rámci správních řízení nejen ke snížení úhrady ze zdravotního pojištění, ale také ke snížení maximální ceny výrobce.

Původní maximální cena výrobce 109.226,25 Kč u tohoto přípravku se snížila na hodnotu 87.618,18 Kč a klesla tedy téměř o 22.000 Kč. Snížila se i orientační prodejní cena tohoto přípravku, a to téměř o 25.000 Kč.

U takto specifických přípravků účelné koncentrování do vybraných zdravotnických zařízení zaručuje hospodárné užití takového přípravku na nejvyšší odborné úrovni.

Systém stanovení maximálních cen a úhrad

Stanovení maximálních cen a výše a podmínek úhrady probíhá dle zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.) ve správním řízení, které má jasně stanovené lhůty. 

Z tohoto zákona také vyplývá, že jakákoli rozhodnutí týkající se stanovení maximální ceny či výše a podmínek úhrady, jsou vykonatelná, a tedy i v praxi uplatnitelná, od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém rozhodnutí nabylo právní moci. Pokud např. rozhodnutí nabude právní moci v červnu, přípravek musí být uveden v Seznamu platném od července.

Seznam je vydáván a zveřejňován vždy k 1. dni kalendářního měsíce. U některých správních řízení však dobíhají lhůty pro možnost podání odvolání proti rozhodnutí ke konci měsíce. Aby mohly být přípravky z takovýchto řízení zařazeny do Seznamu, potřebuje mít SÚKL jednoznačně prokázáno, že účastníkem řízení nebylo podáno odvolání např. poslední den lhůty (př. odvolání je možné podat i poštou, proto je nutné počítat s poštovním doručením). Z tohoto důvodu se pravidelně vydává aktualizace Seznamu, ke které dochází vždy 5. pracovní den v měsíci, a obsahuje pouze pravomocná rozhodnutí takovýchto případů. Aby byl počet takovýchto případů co nejmenší, SÚKL pravidelně upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání.

Jedná se tedy o zákonem stanovený systém.

Tiskové a informační oddělení
20.8.2009

Klinické studie