ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek MF Dnes ze dne 19. 3. 2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvádí na pravou míru mylné a zavádějící informace, které uvedla v článku „Zdražení léčiv ohrožuje revmatiky a lupénkáře“ redaktorka Lenka Petrášová.

V tomto článku je opět uvedeno několik nepravdivých informací:

„Teď skončila revize prakticky nejdražší skupiny – biologických léků na revmatoidní artritidu, lupénku a střevní nemoci, jako je Crohnova choroba.“

Státní ústav pro kontrolu léčiv redaktorku upozornil na skutečnost, že se jedná o správní řízení, které momentálně probíhá a nebylo ještě ukončeno pravomocným rozhodnutím. Hloubkovou revizi této skupiny tedy nelze považovat za uzavřenou, jak je mylně předkládáno veřejnosti. To znamená, že hodnocení SÚKL se ještě může měnit, např. na základě nových důkazů nebo podání účastníků řízení a SÚKL tak není ze své pozice rozhodujícího správního orgánu oprávněn veřejně předjímat další průběh správního řízení a konkrétně se k němu vyjadřovat.

Informace o průběhu správního řízení lze dohledat na webových stránkách SÚKL, https://www.sukl.cz/sukl/informace-o-prubehu-spravnich-rizeni.

Redaktorka navíc dále v článku i cituje vyjádření SÚKL:

„Ve správním řízení doposud nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí.“

Není tedy jasné, proč se redaktorka v článku zmiňuje o ukončené revizi, když v textu sama uvádí, že nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí.

„Jenže když v tomto případě lékový úřad vydal konečnou zprávu, vyplynulo z ní, že z nejasných důvodů sám navýšil dávkování na skoro dvojnásobek.“

Předmětná hodnotící zpráva obsahuje celkem 190 stran a všechny postupy jsou v ní řádně odůvodněny a každá jednotlivá námitka od účastníků řízení či nesoulad s odbornou veřejností je řádně vypořádán. SÚKL považuje text hodnotící zprávy za srozumitelný a neshledává v něm sebemenší nejasné skutečnosti. Spolu s hodnotící zprávou bylo zároveň vydáno Sdělení o ukončení zjišťování podkladů, kdy se všichni účastníci řízení mohli k dané hodnotící zprávě vyjádřit, přičemž někteří účastníci tak učinili. Podaná vyjádření tak budou řešena v rámci dalšího průběhu správního řízení.

„Je za příběhem jen administrativní pochybení? Nebo možná korupce, protože na rozhodnutí vydělá jen jeden výrobce léčiv?“

SÚKL není zřejmé, v čem redaktorka spatřuje administrativní pochybení či korupci. Každé správní řízení vedené SÚKL je vedené mj. v souladu se zásadou legality, zásadou souladu s veřejným zájmem, zásadou materiální pravdy, zásadou procesní rovnosti a nestrannosti atd. Nadto, v konkrétním případě se jedná o řízení vedené dle části 6. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kdy tato část byla do uvedeného zákona začleněna na základě existence Směrnice Rady o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění (89/105/EHS) a je tedy jednoznačně dána transparentnost celého správního řízení. O transparentnosti správního řízení svědčí také skutečnost, že do něj lze na webových stránkách SÚKL nahlížet a sledovat tak všechny kroky, které správní orgán činí.

SÚKL si je zároveň vědom skutečnosti, že zájmy účastníků řízení (zdravotní pojišťovny a výrobci – potažmo držitelé registrace léčivých přípravků), kteří jsou takto vymezeni zákonem o veřejném zdravotním pojištění, se mohou reálně rozcházet, avšak podstatou správního řízení je vždy postupovat nestranně a nalézt stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.

 

Tiskové a informační oddělení

19. 3. 2015

 

Klinické studie