ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek "Liknavost úřadů zdražuje léky"

Dne 26. 7. 2013 publikovala redaktorka Veronika Rodriguez v Lidových novinách článek „Liknavost úřadů zdražuje léky“. Státní ústav pro kontrolu léčiv považuje za nezbytné reagovat na informace v článku uvedené a uvést publikované nepřesnosti na pravou míru.

K 31. 12. 2011 informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen Ústav) o kompletním dokončení hloubkové revize úhrad, což znamená, že k tomuto datu vydal potřebné rozhodnutí u všech hrazených léčivých přípravků. Tvrzení redaktorky: „Úředníci nedokázali ani za pět let přecenit všechny přípravky“, se tedy nezakládá na pravdě.
Proces stanovování cen a úhrad léčivých přípravků vychází z platné legislativy, která však účastníkům správních řízení ještě donedávna dávala možnost účinně blokovat pravomocnost vydaných rozhodnutí, a to díky odvolacímu řízení. Tímto způsobem tak bylo možné pozdržet navržené změny výše a podmínek úhrady, resp. pozdržet možnou úsporu prostředků veřejného zdravotního pojištění. Právo na odvolání má každý účastník, což vyplývá z požadavků na transparentnost a ověřitelnost daných řízení. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění však změnila přístup k odvoláním, která již nemají odkladný účinek. Rozhodnutí tedy i přes podané odvolání nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem, což nevede ke zdržování možných úspor. Nicméně správní řízení zahájená ještě před touto novelou musí být dokončena podle do té doby platné právní úpravy, tj. v řízeních zahájených do 30. 11. 2011 ještě lze odvoláním dosáhnout oddálení aplikace rozhodnutí.

Z uvedených 621 variant léčivých přípravků, u kterých kvůli odvolání nenabylo vydané rozhodnutí právní moci, nebylo v uplynulém kvartálu obchodováno 172 variant, tyto léky tedy nemohly ovlivnit případnou úsporu.
Dalších cca 50 variant léčivých přípravků nabylo po potvrzujícím rozhodnutí odvolacího orgánu – Ministerstva zdravotnictví ČR, právní moci a v Seznamu hrazených léčivých přípravků se objeví k 1. 9. 2013.

K uvedenému příkladu správního řízení k přípravku Detralex je nezbytné uvést na pravou míru nepravdivou informaci, že „si pracovníci ústavu teprve opatřují podklady“. Z veřejně dostupných zdrojů lze zjistit, že revize úhrad přípravku DETRALEX byla provedena ve společném správním řízení s ostatními obdobnými léčivými přípravky ze skupiny venofarmak. Rozhodnutí vydané v tomto správním řízení nabylo právní moci dne 15. 4. 2012. U daného přípravku dále proběhlo několik správních řízení (v jednom případě stále probíhá), která byla zahájena na základě žádostí držitele rozhodnutí o registraci či zdravotních pojišťoven. Nejedná se tedy o revizní řízení.

Nepravda je uvedena i u druhého příkladu, léčivého přípravku Milurit. Rozhodnutí v revizi bylo pravomocně vydáno 4. 8. 2010 a následovalo několik pravomocných rozhodnutí v rámci individuálních řízení. Zmíněné odvolání se týká v pořadí již druhé revize úhrad
u skupiny léčivých přípravků obsahující léčivou látku allopurinol a zároveň již u něj byla uplatněna změna v přístupu k odvolání, která je popsána výše.
Rozhodnutí je tak i přes podané odvolání předběžně vykonatelné a úhrada je uvedena v seznamu hrazených léčivých přípravků.

Ústavu dále není známo, z jakých dat autorka vychází v tvrzení, že by elektronické aukce mohly uspořit nejméně 3,6 miliardy korun.

Zároveň neplatí v článku uvedená informace, že „aukce mohou začít až v okamžiku, kdy skončí všechny revize“. Uspořádání úhradové soutěže není vázáno na ukončení všech revizí! Ústav uspořádá úhradovou soutěž na základě žádosti zdravotních pojišťoven, která byla schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR, jež ve svém rozhodování o schválení zohlední mj. ekonomické přínosy a možné úspory pro systém veřejného zdravotního pojištění. K dnešnímu dni Ústav neobdržel žádnou žádost o zahájení úhradové soutěže.

 

Tiskové a informační oddělení
26. 7. 2013

Klinické studie