ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek Aktuálně.cz

Dne 6.4.2009 byl na serveru Aktuálně.cz zveřejněn článek pod názvem : "Za léky se platilo zbytečně moc, stát měl ceny snížit". V článku je však uvedena neúplná informace.   

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje SÚKL povinnost provést minimálně jedenkrát ročně revizi úhrad ze zdravotního pojištění, viz 

§ 39l

Pravidelná revize systému úhrad

(1) Ústav pravidelně hodnotí nejméně jedenkrát ročně soulad stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s tímto zákonem, a to zejména splnění očekávaných výsledků a důvodů farmakoterapie [§ 39f odst. 5 písm. f)], účelnost stanovení referenčních skupin, výše základní úhrady, podmínek úhrady, hodnocení klinické a nákladové efektivity a porovnání s původními cíli farmakoterapie. 

Ze zdravotního pojištění je hrazeno 8600 léčivých přípravků. U 1000 z nich Státní ústav pro kontrolu léčiv  úhradu nestanovuje, jsou užívány výhradně v ústavní péči.

Pro stanovení výše a podmínek úhrady je nutné mít stanovenou maximální cenu výrobce, a to dle nových pravidel platných též od 1. 1. 2008. Z tohoto důvodu SÚKL během minulého roku provedl přehodnocení maximálních cen u všech cenově regulovaných léčivých přípravků, což je u více než 4000 kódů léčivých přípravků. Zároveň probíhala příprava revize úhrad, která navíc zahrnuje zpracování metodických postupů stanovení základní úhrady, stanovení obvyklé denní terapeutické dávky, stanovení plné úhrady, hodnocení zvýšené úhrady a bonifikace za odlišnou účinnost, bezpečnost atd.
Provedeným přehodnocením maximálních cen výrobce léčiv bylo dosaženo roční úspory zdravotních pojišťoven (ZP) a pacientů ve výši 2,8mld. Kč (1,1mld. Kč ZP + 1,6mld. Kč pacienti).

Je nutné vzít v potaz, že systém stanovení úhrad (platný od 1. 1. 2008) neměl žádné podklady z let minulých. I z tohoto důvodu bylo nezbytné připravit veškerá data potřebná k samotnému zahájení procesu stanovování výše a podmínek úhrady (např. zpřístupnění zdrojů referenčních dat, jejich validace a následné zapojení do procesu stanovení cen a úhrad). Nejedná se o jednoduchou matematickou operaci, která by byla použita u všech skupin léčiv stejně. 

Nový systém stanovení výše a podmínek úhrad je založen na důkazech o účinnosti a bezpečnosti, na cenových referenčních údajích z celé EU a dalších parametrech. Proti dřívějšímu systému stanovení úhrad je to zásadní rozdíl.
Ten rozdíl byl založen na stanovení hypotetické výši úhrady bez důkazů (k dispozici jsou pouze číselníky s informací o stanovených úhradách, nikoli rozhodnutí obsahující informace na základě čeho byla úhrada stanovena).  

Ze společného setkání SÚKL, odborných společností, zdravotních pojišťoven a zástupců asociací farmaceutických společností pořádaného k problematice revize úhrad vyplynulo, že čas stanovený pro revizi úhrad a správní řízení (75 dní pro samostatné řízení nebo 165 dní pro společná řízení), nebere v potaz náročnost a rozsah dokládání odborných požadavků, bez nichž může docházet při stanovení výše a podmínek úhrady k nesprávnému nastavení úhradových vztahů mezi léčivými přípravky.

I přesto v minulém roce SÚKL provedel revizi úhrad skupin léčiv (u 1000 kódů léčivých přípravků):

 • antihypertenziva - inhibitory ACE dlouhodobě účinné
 • antihypertenziva - antagonisté angiotenzinu II samotné

Byla zahájena revize skupiny antipsychotik 2. generace.

Provedenou revizí úhrad těchto skupin lze očekávat roční úsporu ve výši 0,5mld Kč.

V současnosti jsou zahájeny další revize skupin:

 • antipsychotika
 • betablokátory krátkodobé
 • betablokátory dlouhodobé
 • blokátory kalciových kanálů dlouhodobé
 • blokátory kalciových kanálů
 • antihypertenziva - inhibitory ACE krátkodobé
 • antagonisté aldosetronu
 • statiny
 • fibráty

Celkově byla tedy zahájena nebo provedena revize u téměř 1000 kódů léčivých přípravků. U dalších skupin bude revize pokračovat v tomto roce.

SÚKL tedy v tomto směru rozhodně není nečinný.

Tiskové a informační oddělení SÚKL
6. 4. 2009

 

 

Klinické studie