ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Lartruvo (olaratumab) – zrušení registrace

SÚKL informuje o zrušení registrace léčivého přípravku Lartruvo určeného k léčbě zhoubných nádorů měkkých tkání pro jeho nedostatečnou účinnost.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dokončila přehodnocení výsledků studie ANNOUNCE se závěrem, že kombinace přípravku Lartruvo (olarabumab) s doxorubicinem nevede k významnějšímu prodloužení života u pacientů se sarkomem měkkých tkání, než je tomu u samotného doxorubicinu. EMA proto doporučuje zrušení registrace tohoto přípravku.

V lednu 2019, kdy byly k dispozici předběžné výsledky studie ANNOUNCE, EMA doporučila, aby nebyla zahajována léčba olaratumabem u nových pacientů. Po nynějším přehodnocení komplexních dat ze studie EMA dospěla k závěru, že klinický přínos přípravku Lartruvo v kombinaci s doxorubicinem nebyl potvrzen. Co se týče bezpečnosti, data neukázala žádná nová bezpečnostní rizika.

Studie ANNOUNCE nesplnila svůj primární cíl prodloužení doby přežití v celkové populaci (HR: 1,05; medián 20,4 měsíce u přípravku Lartruvo v kombinaci s doxorubicinem oproti 19,8 měsícům při podávání placeba se samotným doxorubicinem) ani u subpopulace s leiomyosarkomem (HR: 0,95; medián 21,6 měsíců u přípravku Lartruvo v kombinaci s doxorubicinem oproti 21,9 měsícům při podávání placeba se samotným doxorubicinem). Nedošlo ani k přínosu z hlediska prodloužení doby přežití bez progrese v celkové populaci (HR: 1,23; medián 5,4 měsíce u přípravku Lartruvo v kombinaci s doxorubicinem oproti 6,8 měsícům při podávání placeba se samotným doxorubicinem), což bylo jedním ze sekundárních cílů této studie.

Přípravku Lartruvo byla v listopadu 2016 udělena „podmíněná registrace“ pro indikaci v léčbě pokročilého sarkomu měkkých tkání, pro jehož léčbu není dostačující množství jiných vhodných léků. Byla stanovena podmínka, že společnost poskytne další údaje ze studie ANNOUNCE s cílem potvrdit účinnost a bezpečnost tohoto léku, neboť v době registrace byly údaje o účincích přípravku omezené z důvodu nízkého počtu pacientů zařazených do hlavní studie, o kterou se daná registrace opírala.

Registrace přípravku Lartruvo bude zrušena a léčba tímto přípravek nebude zahajována u žádných nových pacientů, jako tomu bylo již doposud. U pacientů v současnosti léčených tímto přípravkem ošetřující lékař zváží jinou příslušnou léčbu vhodnou pro daného pacienta.

Více o přípravku

Lartruvo je léčivý přípravek registrovaný k léčbě dospělých osob s pokročilým sarkomem měkkých tkání, což je typ zhoubného nádoru, který zasahuje měkké podpůrné tkáně (svaly, cévy a tukovou tkáň).

Je určen k použití v kombinaci s doxorubicinem (jiný onkologický přípravek) u pacientů, kteří nemohli podstoupit kurativní léčbu operací či radioterapií (léčba pomocí radiace) a kteří nebyli dříve léčeni doxorubicinem. Přípravek Lartruvo se podává v kombinaci s doxorubicinem po dobu až 8 léčebných cyklů. Nedochází-li k progresi onemocnění, následuje monoterapie přípravkem Lartruvo.

Více informací naleznete na webových stránkách EMA: https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/lartruvo nebo v Souhrnu údajů o přípravku Lartruvo na https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php.

Odbor farmakovigilance 
6. 5. 2019

 

Klinické studie