ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Koagulační faktor VIII – ukončení dalšího evropského přehodnocení bezpečnosti

SÚKL informuje o tom, že pro rozdíly v riziku tvorby inhibitorů mezi dvěma skupinami těchto přípravků neexistuje jasný a konzistentní důkaz.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dospěla k závěru, že pro rozdíly v tvorbě inhibitorů mezi dvěma skupinami léčivých přípravků obsahujících koagulační faktor VIII neexistují žádné jasné a konzistentní důkazy. Jedná se o skupinu léčivých přípravků obsahující faktor VIII vyráběný DNA rekombinantní technologií a skupinu léčivých přípravků obsahující faktor VIII vyráběný z lidské plazmy.

Přehodnocení léčivých přípravků obsahující faktor VIII bylo zahájeno již v červenci 2016. Po zveřejnění závěrů však dotčený držitel rozhodnutí o registraci požádal o přehodnocení těchto závěrů. Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) provedl nové přehodnocení, avšak dospěl ke stejným závěrům. Tyto závěry za EMA nyní potvrdil také Výbor pro humánní léčivé přípravky.

Faktor VIII je lidský protein nutný pro správné srážení krve, který chybí u pacientů s hemofilií typu A. Podávání faktoru VIII těmto pacientům dočasně zvyšuje jeho hladinu v krvi, což zabraňuje krvácivým stavům. Po jeho podání se však v těle pacienta mohou začít tvořit protilátky jako reakce na podání léčivého přípravku, a to zejména u pacientů zahajujících léčbu. Tyto protilátky působí jako inhibitory, které zabrání působení faktoru VIII, a srážení krve není nijak kontrolováno.

Důvodem evropského přehodnocení byla publikace výsledků studie SIPPET (1.), které naznačují, že inhibitory vznikají častěji u pacientů užívajících léčivý přípravek obsahující faktor VIII vyráběný DNA rekombinantní technologií než u těch, kteří užívají léčivý přípravek s faktorem VIII vyráběný z lidské plazmy. Hodnocení rovněž zahrnovalo data z intervenčních klinických studií a observačních studií. Z podrobného hodnocení všech dostupných údajů bylo zjištěno, že rozdíly ve vzniku inhibitorů nejsou vázány na 2 uvedené skupiny (přípravky vyrobené rekombinantní technologií vs. z plazmy), ale různí se pro jednotlivé přípravky uvnitř obou skupin.

EMA proto došla k závěru, že je zapotřebí další hodnocení rizika vzniku inhibitorů, avšak ne u celé skupiny, ale na úrovni jednotlivých přípravků. Individuální rizika jednotlivých přípravků budou přehodnocena, až budou k dispozici nová data.

Nyní bude provedena aktualizace stávající Informace doprovázející přípravky obsahující faktor VIII, která bude zahrnovat riziko vzniku inhibitorů jako velmi častý nežádoucí účinek u pacientů zahajujících léčbu, a jako méně častý u pacientů již dříve léčených. Existující upozornění na možnost vzniku inhibitorů bude doplněno o informaci, že nižší hladiny inhibitorů představují nižší riziko závažného krvácení než vysoké hladiny.

Informace pro pacienty

 • U některých pacientů s hemofilií typu A, kteří užívají přípravky obsahující faktor VIII, dochází k tvorbě inhibičních proteinů, které zamezují správnému fungování těchto léčiv.
 • Evropská léková agentura (EMA) prozkoumala data, aby byla schopná vyhodnotit, zda mezi přípravky obsahujícími faktor VIII vyráběný DNA rekombinantní technologií a těmi obsahujícími faktor VIII vyráběný z krevní plazmy existuje rozdíl v riziku tvorby inhibitorů.
 • EMA dospěla k závěru, že neexistují žádné jasné důkazy, které by potvrzovaly rozdíl v riziku tvorby inhibitorů mezi těmito dvěma skupinami léčivých přípravků obsahujících faktor VIII. Pacienti by proto měli pokračovat v užívání léčivých přípravků, které jim byly předepsány jejich lékařem.
 • Do Příbalové informace  týkající se přípravků obsahujících faktor VIII budou doplněny informace o velmi častém výskytu tvorby inhibitorů u pacientů s hemofilií typu A zahajujících léčbu a o méně častém výskytu u pacientů, kteří byli již dříve těmito přípravky léčeni.
 • Pacienti s jakýmikoli dotazy či nejasnostmi by se měli obrátit na svého lékaře či jiného zdravotnického odborníka.

Informace pro zdravotnické odborníky

 • Dosavadní důkazy nepotvrzují rozdíl v riziku tvorby inhibitorů mezi přípravky obsahujícími  faktor VIII vyráběný DNA rekombinantní technologií a těmi obsahujícími faktor VIII vyráběný z krevní plazmy. Není tedy důvod pro jakoukoliv změnu v klinické praxi.
 • Evropská léková agentura (EMA) přehodnotila přípravky obsahující faktor VIII, a to na základě publikace výsledků studie SIPPET, randomizovaného klinického hodnocení, ve které byli zahrnuti pacienti se závažnou hemofilií typu A zahajující léčbu buď přípravkem s obsahem faktoru VIII odvozeným z krevní  plazmy, anebo přípravkem s faktorem VIII vyrobeným rekombinantní technologií. U těchto skupin přípravků bylo provedeno hodnocení tvorby inhibitorů (1.). Závěry studie SIPPET ukazují, že u pacientů léčených přípravkem obsahujícím faktor VIII odvozený z krevní plazmy a zároveň nesoucím von Willebrandův faktor byl v porovnání s těmi, kteří byli léčeni přípravkem obsahujícím rekombinantně vyrobený faktor VIII, zaznamenán nižší výskyt inhibitorů. V rámci tohoto přehodnocení byla prozkoumána data, která byla získána z této studie a dalších jiných klinických a observačních studií (včetně studií 2.–5.).
 • Výsledkem přehodnocení bylo, že získaná data nevykazují žádný statisticky ani klinicky významný rozdíl v riziku inhibice faktoru VIII mezi těmito skupinami přípravků. Studie SIPPET hodnotící účinky celé skupiny látek zahrnovala nízký počet léčivých přípravků obsahujících faktor VIII. V rámci přehodnocení bylo uvedeno, že výsledky nelze extrapolovat na jednotlivé přípravky, zejména z důvodu, že mnoho z nich nebylo do studie začleněno.
 • Souhrn informací o přípravcích obsahujících faktor VIII bude doplněn - riziko vzniku inhibitorů bude uvedeno jako velmi častý nežádoucí účinek u pacientů zahajujících léčbu, a jako méně častý u pacientů již dříve léčených. Existující upozornění na možnost vzniku inhibitorů bude doplněno o informaci, že nižší koncentrace inhibitorů představují nižší riziko závažného krvácení než vysoké koncentrace.
 • Pro zhodnocení, zda jsou mezi jednotlivými přípravky obsahujícími faktor VIII rozdíly v riziku tvorby inhibitorů, jsou zapotřebí nové studie.

Literatura

 1. Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I et al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A. N Engl J Med (2016), 374:2054-64.
 2. Gouw SC et al. Treatment-related risk factors of inhibitor development in previously untreated patients with hemophilia A: the CANAL cohort study. Blood (2007), 109:4648-54.
 3. Gouw SC et al. PedNet and RODIN Study Group. Factor VIII products and inhibitor development in severe hemophilia A. N Engl J Med (2013), 368:231-9.
 4. Iorio A et al. Natural history and clinical characteristics of inhibitors in previously treated haemophilia A patients: a case series. Haemophilia (2017), 23:255-63.
 5. Fischer K et al. Inhibitor development in haemophilia according to concentrate. Four-year results from the European HAemophilia Safety Surveillance (EUHASS) project. Thromb Haemost (2015) 113:968-75.

Více o přípravku

V Evropské unii se přípravky s faktorem VIII používají k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s hemofilií A, kteří trpí vrozeným nedostatkem tohoto faktoru. Podávání faktoru VIII těmto pacientům dočasně zvyšuje jeho hladinu v krvi, což zabraňuje krvácivým stavům.

Přípravky s obsahem faktoru VIII jsou buď derivovány z lidské plasmy, anebo vyráběny rekombinantní DNA technologií.

Hodnocení se vztahuje na přípravky obsahující tyto účinné látky:

Lidský koagulační faktor VIII derivovaný z lidské plasmy (Fanhdi, Octanate, Haemoctin SDH, Haemate P, Wilate, Voncento, Beriate, Optivate, Immunate Stim Plus)

Rekombinantní faktor VIII: efmoroctocog alfa (Elocta), moroctocog alfa (ReFacto AF), octocog alfa (Helixate Nexgen, Kogenate Bayer, Advate, Recombinate, Kovaltry, Iblias), simoctocog alfa (Nuwiq, Vihuma) a turoctocog alfa (NovoEight).

Oddělení Farmakovigilance
18. 9. 2017

Klinické studie