ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 25 definuje doručování písemností prostřednictvím veřejné vyhlášky.

Tímto způsobem se doručují písemnosti:

  • osobám neznámého pobytu nebo sídla
  • osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat
  • osobám, které nejsou známy
  • v dalších případech, které stanoví zákon

 Způsob doručování: 

  • písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, se vyvěsí na úřední desce a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup
  • na písemnosti se vyznačí den vyvěšení
  • patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (pozn. den vyvěšení se počítá jako den 0)
  • po svěšení písemností z elektronické úřední desky jsou dokumenty nadále součástí spisu správního řízení 

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2010 je povinen dle ustanovení § 39o veškeré písemnosti ve správních řízeních o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků doručovat pouze veřejnou vyhláškou a pouze prostřednictvím úřední desky v elektronické podobě. Písemnosti vydané do 30. 11. 2011. se považují za doručené  patnáctým dnem po vyvěšení.

Dne 1. 12. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném od 1. 12. 2011 se veškeré písemnosti v řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady v hloubkové nebo zkrácené revizi, v řízení o opravném prostředku nebo v přezkumném řízení vydané od 1. 12. 2011 doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení na webových stránkách Ústavu (pozn. den vyvěšení se počítá jako den 0).

Klinické studie