ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Glifloziny (inhibitory SGLT2) – potvrzeno riziko vzniku diabetické ketoacidózy

Při léčbě glifloziny je třeba pamatovat na možnost atypického obrazu diabetické ketoacidózy.

Farmakovigilanční výbor (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky dokončil přehodnocení inhibitorů SGLT2 v léčbě cukrovky druhého typu a navrhl doporučení ke zmenšení rizika vzniku diabetické ketoacidózy. Závěry výboru PRAC byly schváleny i hlavním Výborem pro humánní léčivé přípravky (CHMP).

Diabetická ketoacidóza je závažnou komplikací diabetu, která je způsobena nízkou hladinou inzulinu v krvi a bývá obvykle provázena vysokou hladinou cukru v krvi. Vzácné případy tohoto stavu, včetně život ohrožujících, se objevily i u pacientů užívajících SGLT2 k léčbě diabetu 2. typu. Některé z popsaných případů probíhaly atypicky - hladina cukru byla zvýšena jen mírně.

Netypický obraz diabetické ketoacidózy může způsobit opožděnou diagnózu a léčbu. U pacienta léčeného SGLT2 s příznaky odpovídajícími tomuto stavu je bez ohledu na zjištěnou hladinu glukózy v krvi nutno pomýšlet na diabetickou ketoacidózu a změřit koncentraci ketolátek v krvi.

Po vyhodnocení zmíněných případů EMA doporučila aktualizovat příbalovou informaci SGLT2 inhibitorů a doplnit diabetickou ketoacidózu jako vzácný nežádoucí účinek (postihující ≥ 1/10 000 až < 1/1 000 z léčených pacientů).

Pacienti užívající SGLT2 inhibitory by měli být seznámeni s příznaky diabetické ketoacidózy, mezi které patří silný pocit žízně, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha, ztráta chuti k jídlu, bezdůvodná únava, dýchací obtíže (hluboké usilovné dýchání), zmatenost, sladká nebo kovová chuť v ústech, nasládlý zápach dechu, změny pachu potu nebo moči. Pacienti, u kterých se objeví kterýkoliv z těchto příznaků, by měli ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Pokud existuje podezření na diabetickou ketoacidózu nebo pokud je tato diagnóza již potvrzena, léčba SGLT2 inhibitory musí být okamžitě ukončena. Léčba může být znovu nasazena pouze v případě, že byla prokázána a odstraněna jiná příčina vzniku ketoacidózy.

Lékaři by měli zvážit léčbu SGLT2 inhibitory u pacientů se zvýšeným rizikem ketoacidózy a o rizikových faktorech pacienty také informovat. Mezi rizikové faktory patří snížená schopnost pankreatu produkovat inzulin, náhlé snížení dávky inzulinu, zvýšená potřeba inzulinu (kvůli nemoci, operaci nebo při pití alkoholu) a dále stavy, které mohou přivodit nedostatečný příjem jídla nebo stavy vedoucí k závažné dehydrataci.

Dále EMA doporučuje dočasně přerušit léčbu SGLT2 inhibitory u pacientů, kteří se podrobují závažné operaci nebo jsou hospitalizováni kvůli závažnému onemocnění.

Vzhledem k tomu, že případy ketoacidózy se objevily také při použití off-label, tedy mimo schválené indikace a dále v klinických studiích u pacientů s diabetem 1. typu, EMA připomíná lékařům, že SGLT2 inhibitory nejsou indikovány k léčbě diabetu 1. typu.

V léčbě diabetu 2. typu u těchto léčivých přípravků nadále převažují přínosy léčby nad riziky.

 

Informace pro pacienty

- U pacientů s cukrovkou 2. typu užívajících léky známé jako SGLT2 inhibitory se objevily vzácné případy diabetické ketoacidózy

- Diabetická ketoacidóza je závažnou komplikací cukrovky. Mezi její příznaky patří silný pocit žízně, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha, ztráta chuti k jídlu, bezdůvodná únava, dýchací obtíže (hluboké usilovné dýchání), zmatenost, sladká nebo kovová chuť v ústech, nasládlý zápach dechu, změny pachu potu nebo moči.

 - Diabetická ketoacidóza bývá také obvykle provázena vysokou hladinou cukru v krvi. V některých případech diabetické ketoacidózy u lidí užívajících SGLT2 inhibitory byla hladina cukru v krvi zvýšena jen mírně.

- Pokud se u Vás během užívání SGLT2 inhibitorů objeví jakýkoliv z příznaků popsaných výše, ihned vyhledejte lékařskou pomoc , a to i v případě, že si naměříte poměrně nízkou hladinu cukru v krvi. Možná budete muset být akutně ošetřeni a možná Vám bude změněna léčba cukrovky.

 

V České republice jsou na trhu v současné době tři léčivé přípravky: FORXIGA (dapagliflozin), JARDIANCE (empagliflozin),  INVOKANA (canagliflozin), VOKANAMET (kanagliflozin + metformin) a XIGDUO (dapagliflozin + metformin).

V EU jsou SGLT2 inhibitory dostupné pod následujícími názvy: Ebymect, Edistride, Forxiga, Invokana, Jardiance, Synjardy, Vokanamet and Xigduo.

 

Informace pro zdravotnické pracovníky

- U pacientů užívajících SGLT2 inhibitory k léčbě diabetu 2. typu se objevily vzácné případy diabetické ketoacidózy, včetně život ohrožujících stavů. Některé z popsaných případů probíhaly atypicky – glykemie byla zvýšena jen mírně. Některé případy se objevily při použití off-label v léčbě pacientů s diabetem 1. typu a dále v klinických studiích u pacientů s diabetem 1. typu.

- U pacientů užívajících SGLT2 inhibitory je vždy nutno zvážit riziko diabetické ketoacidózy, pokud mají nespecifické symptomy jako je nauzea, zvracení, nechutenství, bolest břicha, neobvyklá únava, velká žízeň, dýchací obtíže (hluboké usilovné dýchání) nebo zmatenost.

 - Informujte pacienty o známkách a příznacích diabetické ketoacidózy a zdůrazněte potřebu vyhledat okamžitou lékařskou pomoc  pokud se u nich objeví jakýkoli z popsaných příznaků

- Pokud vznikne podezření na diabetickou ketoacidózu nebo pokud je tato diagnóza již potvrzena, je nutno okamžitě ukončit léčbu SGLT2 inhibitory. Léčba může být znovu nasazena pouze v případě, pokud byla prokázána a odstraněna jiná příčina vzniku ketoacidózy.

- Dočasně přerušte léčbu SGLT2 inhibitory u pacientů, kteří se podrobují závažné operaci nebo jsou hospitalizováni kvůli závažnému onemocnění. Léčbu je možno znovu zahájit po stabilizaci stavu.

- Zvažte léčbu SGLT2 inhibitory u pacientů se zvýšeným rizikem ketoacidózy a o rizikových faktorech pacienty také informujte. Mezi rizikové faktory patří snížená schopnost pankreatu produkovat inzulin, náhlé snížení dávky inzulinu, zvýšená potřeba inzulinu (kvůli nemoci, operaci nebo při pití alkoholu) a dále stavy, které mohou přivodit nedostatečný příjem jídla nebo stavy vedoucí k závažné dehydrataci.

- Připomínáme, že SGLT2 inhibitory jsou indikovány pouze k léčbě diabetu 2. typu.

 

Oddělení farmakovigilance
18. 3. 2016

Klinické studie