ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Glifloziny (inhibitory SGLT2) – nelze vyloučit zvýšené riziko amputací

Evropské přehodnocení dospělo k závěru, že zvýšené riziko amputací na dolních končetinách u pacientů s cukrovkou 2. typu se může vztahovat na všechny glifloziny.

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dokončil přehodnocení zvýšeného rizika amputací pro inhibitory SGLT2. PRAC na základě dostupných údajů doporučuje zahrnout varování o riziku amputace (převážně prstů u nohou) do informací o přípravku těchto léčivých látek a zdůraznit pravidelnou preventivní péči o dolní končetiny. U kanagliflozinu by měla být amputace na dolní končetině zahrnuta mezi méně časté nežádoucí účinky (tj. četnost 1 až 10 případů na 1000 pacientů). Objeví-li se vážné komplikace jako infekce nebo vředy, měl by lékař zvážit vysazení kanagliflozinu.

U pacientů s cukrovkou (zejména těch s doprovodnými srdečními a cévními obtížemi nebo nedostatečně kontrolovanou cukrovkou) je zvýšené riziko vzniku infekce a vředů, které mohou na dolních končetinách vyústit až v amputace, zejména prstů u nohou. Případy takových amputací se objevily ve studiích CANVAS a CANVAS-R a to jak ve skupině pacientů užívajících kanagliflozin, tak ve skupině užívající placebo. Tyto studie stále probíhají a účastní se jich pacienti s vysokým rizikem srdečních komplikací. Mechanismus, který vede k vyššímu riziku amputací během užívání kanagliflozinu, není jasný.

Ve studiích s dalšími látkami ze skupiny gliflozinů - dapagliflozinem a empagliflozinem - se zvýšené riziko amputací nepotvrdilo, avšak vzhledem k omezeným informacím nelze zvýšené riziko vyloučit ani u těchto látek. Studie s kanagliflozinem, dapagliflozinem a empagliflozinem pokračují a očekává se, že přinesou zpřesňující údaje.

Glifloziny blokují v ledvinách bílkovinu zvanou sodíko-glukózový transportér 2 (SGLT2). V průběhu filtrace krve v ledvinách SGLT2 odpovídá za zpětné vychytávání glukózy z moči do krevního oběhu. Zablokování SGLT2 pomocí gliflozinů způsobuje zvýšené vylučování glukózy močí, a tudíž snižování hladiny glukózy v krvi. Mechanismus působení gliflozinů je nezávislý na účinku a hladině inzulínu.

Z přípravků obchodovaných v České republice se závěry přehodnocení vztahují na přípravky INVOKANA (kanagliflozin), FORXIGA (dapagliflozin), JARDIANCE (empagliflozin), VOKANAMET (kanagliflozin + metformin), XIGDUO (dapagliflozin + metformin) a SYNJARDY (empagliflozin + metformin).

Závěry výboru PRAC byly odeslány ke schválení Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP).

Oddělení farmakovigilance
17. 2. 2017

Klinické studie