ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících fluorochinolonová chemoterapeutika k aktualizaci informací doprovázejících tyto léčivé přípravky. Pracovní skupina pro farmakovigilanci (PhVWP) vydala nové doporučení týkající se rizika prodloužení QT intervalu 1 .


První doporučení týkající se rizika prodloužení QT intervalu souvisejícího s podáváním fluorochinolonových chemoterapeutik vydala PhVWP v dubnu 2003. Od té doby byly nashromážděny další údaje a PhVWP se rozhodla pro přehodnocení původního doporučení.

PhVWP přehodnotila údaje z preklinických studií (včetně elektrofyziologických in vitro studií), klinických hodnocení, poregistrační studie a informace ze systému spontánního hlášení nežádoucích účinků u enoxacinu, gemifloxacinu, levofloxacinu, moxifloxacinu, norfloxacinu, ofloxacinu, pefloxacinu, prulifloxacinu a rufloxacinu. Ostatní fluorochinolony (ciprofloxacin, lomefloxacin, sparfloxacin a grapafloxacin) do tohoto přehodnocení nebyly zapojeny, ale na základě dosavadních znalostí byly zařazeny do jedné ze tří nově vytvořených skupin s ohledem na riziko prodloužení QT intervalu.  

 

skupina I – fluorochinolony s potenciálem prodlužovat QT interval:

moxifloxacin, gemifloxacin, sparfloxacin, grepafloxacin.

 

skupina II – fluorochinolony s nízkým potenciálem prodlužovat QT interval:

levofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin.

 

skupina III – fluorochinolony s velmi nízkým potenciálem prodlužovat QT interval nebo ty, u kterých není dostatek informací k posouzení tohoto rizika:

enoxacin, pefloxacin, prulifloxacin, rufloxacin, lomefloxacin.

 

PhVWP se shodla na tom, že některé fluorochinolony, především ty ze skupiny I, mají potenciál vyvolávat život ohrožující arytmie typu torsade de pointes a to většinou za podmínek, které přispívají k prodloužení QT intervalu, jako jsou hypokalémie, hypomagnezémie, bradykardie a vrozené nebo získané prodloužení QT intervalu. 

  

Ke snížení rizika vzniku závažných arytmií při léčbě fluorochinolonovými chemoterapeutiky PhVWP nově doporučila:

Používání fluorochinolonů z první skupiny (I) je kontraindikováno u pacientů s přítomností známých rizikových faktorů prodloužení QT intervalu, jako např. vrozené, či získané prodloužení QT intervalu, elektrolytové dysbalance, především nekorigovaná hypokalémie nebo hypomagnezémie, klinicky významná bradykardie, klinicky významné srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory a anamnéza symptomatických arytmií. Fluorochinolony z první skupiny zároveň nesmí být podávány současně s jinými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, např. antiarytmika IA (chinidin, hydrochinidin, disopyramid) a III třídy (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antipsychotika (fenothiaziny, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid), tricyklická antidepresiva, některá antiinfektiva (sparfloxacin, erythromycin i.v., pentamidin, antimalarika, především halofantrin) a antihistaminika (terfenadin, astemizol, mizolastin) a jiné (cisaprid, vinkamin i.v., bepridil, difemanil). Opatrnost při jejich podávání je nutná u žen a starších pacientů, což jsou skupiny pacientů obecně citlivější k léčivům prodlužujícím QT interval a také u pacientů užívajících přípravky, které mohou snižovat hladinu draslíku nebo vyvolávat klinicky relevantní bradykardii. Opatrnost je dále zapotřebí u pacientů se současně přítomnými proarytmogenními faktory, jako např. akutní ischemií myokardu. Vzhledem k tomu, že riziko prodloužení QT intervalu souvisí s dávkou, nemá být překračována doporučená dávka a pro intravenózní přípravky má být dodržována doporučená délka aplikace. V případě výskytu arytmií má být léčba přerušena a má být provedeno EKG. Monitorace EKG je nově doporučena také v případě, že dojde k předávkování.

Pro látky z druhé skupiny (II) je doporučena opatrnost při podávání u pacientů s přítomností známých rizikových faktorů pro prodloužení QT intervalu a při současném podávání přípravků, u kterých je známo, že mohou prodlužovat QT interval. V případě předávkování těmito přípravky je také doporučeno monitorování EKG, z důvodu možného výskytu prodloužení QT intervalu.

Pro látky ze třetí skupiny (III) je doporučeno přidat do SPC a příbalového letáku informaci o tom, že některé jiné látky ze skupiny fluorochinolonů jsou dávány do souvislosti s prodloužením QT intervalu, a že pacient by měl lékaře upozornit, pokud má nebo měl problémy se srdečním rytmem.  Pro ty fluorochinolony, u kterých není dostatek údajů ke stanovení míry rizika prodloužení QT intervalu, PhVWP držitelům doporučila provést další potřebné studie.

 

V České republice jsou v současnosti registrovány léčivé přípravky obsahující látky ze všech tří výše zmíněných skupin fluorochinolonů: ze skupiny I moxifloxacin, ze skupiny II levofloxacin, norfloxacin, ofloxacin a ciprofloxacin a ze skupiny III prulifloxacin a pefloxacin. Ostatní fluorochinolony u nás nejsou v současnosti obsaženy v žádném registrovaném léčivém přípravku.

 

SÚKL vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících fluorochinolonová chemoterapeutika, aby harmonizovali texty SPC a příbalových letáků s novým doporučením PhVWP ohledně rizika prodloužení QT intervalu. Žádosti o změny v registracích by měly být předloženy do konce dubna 2011.

 doporučený text – CZ: Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu.pdf Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu.pdf (124,12 KB)

doporučený text – EN: CMDh PhVWP 28-2011 Fluoroquinolones.pdf CMDh PhVWP 28-2011 Fluoroquinolones.pdf (72,22 KB)

Literatura:

1 PhVWP Monthly report prosinec 2010: https://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2011/01/WC500100459.pdf

 

oddělení farmakovigilance
22.3.2011

Klinické studie