ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Kdo je prodejce vyhrazených léčiv?

Prodejce vyhrazených léčiv je subjekt, který splnil požadavky zákona, a v rámci svého sortimentu tak může nabídnout i vyhrazené léky.

Povinností prodejce vyhrazených léčiv je dle zákona:

 • Zajistit, aby každá fyzická osoba prodávající vyhrazené léky získala osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léků. (Seznam osob pořádajících kurzy pro prodejce vyhrazených léků zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR).
 • Dodržovat pravidla správné praxe prodejců vyhrazených léků.
 • Prodávat pouze vyhrazené léky.
 • Vyřadit z prodeje vyhrazené léky, jestliže
  • byl upozorněn na jejich závadu,
  • uplynula doba jejich použitelnosti,
  • byla porušena celistvost jejich vnějšího nebo vnitřního obalu,
  • chybí, popřípadě není čitelné označení jejich obalu,
  • nebyly dodrženy podmínky, za nichž mají být tyto léky skladovány, nebo
  • tak rozhodl SÚKL – např. zjištění závažných nežádoucích účinků, ukončení registrace, atd.
 • Předat nepoužitelný vyhrazený lék k odstranění.
 • Nakupovat vyhrazené léky pouze od distributorů nebo výrobců těchto léků a doklady o nákupu, skladování a prodeji vyhrazených léků uchovávat nejméně po dobu 5 let.

Výuka prodejců vyhrazených léčiv

Obsah, počet vyučovacích hodin a způsob vedení odborného kurzu prodejců vyhrazených léků je stanoven vyhláškou.

Obsahem odborného kurzu pro prodejce vyhrazených léků jsou základní znalosti o:

 • ustanoveních zákona o léčivech a o k němu vydaných prováděcích právních předpisech ve vztahu k jejich činnosti,
 • vyhrazených lécích, zejména o jejich
  • účelu (indikaci a kontraindikaci) a způsobu použití,
  • nežádoucích účincích,
  • fyzikálně chemických vlastnostech,
  • aplikačních formách, dávkách a dávkování,
  • obalech a obalové technice,
  • mikrobiální čistotě,
  • přejímání, přepravě, skladování a prodeji,
  • zneškodňování.

 

Odborný kurz trvá alespoň 35 vyučovacích hodin.

Součástí odborného kurzu je zkouška prodejců vyhrazených léků před tříčlennou komisí školitele, kde se ověřují znalosti v uvedených oblastech.

 

Klinické studie