ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Encyklopedie SÚKL

Co všechno musí obsahovat recept?

Položky, které je nutné na tištěném či elektronickém receptu uvést, jsou shodné a jsou dány vyhláškou o způsobu předepisování léků a o pravidlech používání lékařských předpisů.

Na receptu je nutné uvést:

 • označení zdravotní pojišťovny číselným kódem – důležité hlavně u léků hrazených ze zdravotního pojištění,
 • jméno a příjmení, adresa místa, kde se pacient zdržuje, telefonní číslo pacienta (pokud má lékař souhlas pacienta) a číslo pojištěnce, pokud nebylo přiděleno, uvádí se datum narození pacienta,
 • předepsaný lék:
  • chráněným názvem, pod kterým je lék v ČR registrován, léková forma, síla a velikost balení,
  • lékopisným názvem nebo jeho synonymem nebo jeho zkratkou uvedenou v Českém lékopise odpovídající jednotlivým složkám se současným uvedením požadovaného množství – v případě připravovaných léků,   
 • návod k použití léku,
 • otisk razítka poskytovatele obsahující:
  • jméno a příjmení lékaře, adresu včetně telefonního čísla místa pravidelného poskytování zdravotní péče a identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou,
  • název nebo obchodní firmu, sídlo, včetně telefonního čísla místa, kde se trvale poskytuje zdravotní péče, a identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou,
 • jméno a příjmení předepisujícího lékaře vypsané hůlkovým písmem nebo jmenovkou,
 • podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení receptu.

 

Dále je možné uvést:

 • symbol „(!)“ – v případě záměrného překročení dávkování (u individuálně připravovaných léků musí být překroční uvedeno i slovy v latinském jazyce),
 • hmotnost v kg - v případě, že se jedná o pacienta v předškolním věku, kdy jeho hmotnost není přiměřená jeho věku,
 • slovní vyjádření „Hradí nemocný“ – v případě, že lék není hrazen ze zdravotního pojištění nebo lékař nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta-pojištěnce a nejde o nutnou a neodkladnou péči,
 • slovní vyjádření „Nezaměňovat“ – v případě, kdy předepisující lékař trvá na vydání předepsaného léku,
 • slovní vyjádření „Pohotovost“ – v případě, že je recept vystavený pohotovostní službou včetně stomatologické a ústavní,
 • slovní vyjádření „Zvýšená úhrada“ – v případě, kdy předepisující lékař požaduje využití stanovené zvýšené úhrady. V tomto případě, musí být na receptu uvedeno i číselné označení hlavní diagnózy, která se váže k předepisovanému léku,
 • slovní vyjádření „Nutná a neodkladná péče“ – v případě, že byl předepsán lék na účet zdravotního pojištění nesmluvním lékařem v rámci jím poskytnuté nutné a neodkladné péče,
 • slovní vyjádření „Neregistrovaný lék“ – v případě předepsání neregistrovaného léku,
 • Slovní vyjádření „Repetatur“ – v případě, že se výdej léku má opakovat. V takovém případě se navíc uvedou i bližší pokyny k opakovanému výdeji, a to číslicí a slovy údaj o celkovém počtu výdejů.

 

V případě, že je úhrada ze zdravotního pojištění vázána na schválení revizního lékaře dané zdravotní pojišťovny, je na receptu navíc uvedena poznámka „Schvaluji“ a na zadní straně receptu spolu s podpisem tohoto lékaře a otiskem razítka příslušné zdravotní pojišťovny, nebo poznámka na zadní straně receptu „Schváleno revizním lékařem“, datum udělení tohoto souhlasu spolu s podpisem předepisujícího lékaře a otiskem razítka poskytovatele, ve kterém předepisující lékař poskytuje zdravotní péči.

Klinické studie