ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyjádření SÚKL k aktuální situaci u konopí pro léčebné použití

SÚKL informuje o aktuální situaci u léčebného konopí, pokud jde o jeho dostupnost a aktuální veřejnou zakázku.

Konopí údajně aktuálně chybí desítkám až stovkám pacientům, kteří tím strádají a zůstávají bez léčby

Konopí pomáhá několika pacientům, kteří si jej v průběhu předchozích měsíců v lékárnách vyzvedli – průměrně se jednalo o 28 pacientů za měsíc. To skutečně není mnoho. Nicméně od počátku bylo zřejmé, že konopí se v ČR bude používat spíše okrajově. To ale v žádném případě nesnižuje jeho důležitost.

Pacienti, kteří jej doposud používali, však v žádném případě nezůstanou bez léčby! Na českém trhu je celá řada registrovaných léků, které (na rozdíl od konopí), prošly léty klinických studií, jsou v léčebné praxi dobře zavedené a lékaři ví, jak s nimi mají pracovat a jak na pacienty s konkrétní diagnózou působí.

Zároveň nedává logiku, že je po konopí obrovská poptávka, když ani to z 1. dodávky nebylo spotřebováno a SÚKL musel nechat 7 tisíc gramů zlikvidovat.

SÚKL nedokázal konopí dostatečně propagovat

SÚKL není oprávněn jakkoli propagovat léčebné konopí! Doporučení pana Kubálka (jinak též dvojnásobného neúspěšného uchazeče o veřejnou zakázku na pěstování konopí), aby tak SÚKL činil, vychází zřejmě z hrubé neznalosti platné legislativy.

Mimo jiné i z důvodu zvýšení informovanosti odborníků z řad lékařů působil ještě v minulém roce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Vládní zmocněnec pro uvádění konopí pro léčebné použití do praxe, MUDr. Tomáš Zábranský. Jeho úkolem bylo zejména zajistit vzdělávání lékařů v této oblasti a informovat je o možnostech léčebného použití konopí. To se však bohužel nepodařilo. A co hůř, MUDr. Tomáš Zábranský navíc evidentně dostatečně nekomunikoval tuto problematiku ani se zástupci jednotlivých odborných lékařských společností. Když je totiž SÚKL oslovil s tím, jaké druhy konopí by pro své pacienty chtěli mít k dispozici, vyjádřili se v tom smyslu, že pro jeho používání v léčebné praxi nemají dostatek relevantních odborných informací.

Ptáme se, kdo tedy selhal? Jak je možné, že odborné lékařské společnosti, jejichž lékaři dle platné legislativy mohou konopí předepisovat, o něm nemají dostatek odborných informací?

SÚKL po celou dobu velice intenzivně komunikuje se všemi předepisujícími lékaři. Komunikoval a předával si informace i s pacientskou organizací KOPAC, která se konopím zabývá. Zároveň informoval o této problematice lékárenskou veřejnost, a to prostřednictvím řady vzdělávacích akcí. SÚKL tedy striktně odmítá, že by v této oblasti jakkoli pochybil!

Aktuální stav legislativy

Právní předpisy, které upravují oblast konopí pro léčebné použití, bohužel nejsou domyšleny do všech detailů a situací, které se v průběhu poptávání pěstitele a následné realizace smlouvy vyskytly. Tato legislativa má řadu nedostatků a je velmi obtížné vykonávat všechny činnosti tak, aby byly její požadavky naplněny, a zároveň, aby zde mohlo být konopí pro pacienty dostupné. SÚKL však v této věci dělá maximum možného. SÚKL nemůže a nebude porušovat platnou legislativu! Pokud by SÚKL činil kroky, které jsou mu ze strany některých externích subjektů doporučovány, znamenalo by to, že ostatní regulované subjekty za obdobná pochybení sankcionuje a ve svém vlastním případě je toleruje. A to je zcela nepřípustné!

SÚKL naprosto souhlasí s tím, že aktuální umístění Státní agentury pro konopí pro léčebné použití pod SÚKL není ideální a de facto znamená, že stát reguluje sám sebe. Tento stav je však upraven zákonem a SÚKL nezbývá nic jiného než jej plně respektovat. Je třeba se ptát konkrétních osob, které se na přípravě takové legislativy podílely, proč byla Státní agentura takto v rámci organizační struktury zařazena.

Co je však velice zarážející, je např. tvrzení MUDr. Tomáše Zábranského, který uvádí, že SÚKL mohl exspiraci konopí prodloužit, jelikož je to v zahraničí běžná praxe. Ano, je to zcela běžná praxe, a to nejen v zahraničí. Základní neznalost legislativy však MUDr. Zábranský prokazuje tím, že zcela opomíjí fakt, že prodloužení exspirace může realizovat výhradně výrobce (tedy v tomto případě pěstitel konopí), a to pouze na základě výsledků stabilitních studií. Ty však nejsou k dispozici, neboť si pěstitel žádné takové studie nezadal, pokud je nám známo.

Současná situace a veřejná zakázka na dodávku konopí

Ve chvíli, kdy bylo jasné, že od původního pěstitele nebude možné konopí vykoupit, SÚKL neprodleně zahájil novou veřejnou zakázku. Požadavky, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, odrážejí stávající legislativu. Pokud se v ní subjekty, které se o konopí zajímají, neorientují, je nám to velice líto. Neznamená to však, že SÚKL bude tyto předpisy porušovat, a to ani formou jakéhokoli „změkčování“.

SÚKL nastavil podmínky zadávací dokumentace s ohledem na doposud získané zkušenosti tak, aby bylo možné zajistit průběžné dodávky na trh, a plynule tak pokrýt potřeby českých pacientů. SÚKL obdržel jednu relevantní nabídku, kterou se v tuto chvíli zabývá.

Zároveň je stále možné do České republiky dovážet a používat konopí ze zahraničí.

 

Tiskové a informační oddělení
15. 3. 2017


Kontakt pro média: Mgr. Lucie Přinesdomová, tisková mluvčí, tel.: 272 185 756, e-mail: lucie.prinesdomova@sukl_cz 

Klinické studie