ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výbor CHMP ukončil přehodnocení přípravků s obsahem orlistatu

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) ukončil přehodnocení nejasného velmi vzácného rizika závažného poškození jater ve vztahu k léčbě orlistatem. Výbor ukončil své přehodnocení se závěrem, že možné riziko jaterního poškození je velmi malé, nelze je však zcela vyloučit u všech přípravků s obsahem orlistatu. Přínosy léčby obézních pacientů a pacientů s nadváhou však nadále převyšují jakákoli rizika této léčby.

Přehodnocení se týkalo centralizovaně registrovaných přípravků Xenical a Alli a dalších generických přípravků, v ČR byly nedávno zaregistrovány přípravky Orlistat Sandoz a Orlistat Teva.

Od r. 2001 sleduje Evropská léková agentura velmi vzácně se vyskytující případy jaterního poškození v možném vztahu k léčbě orlistatem, do informací o přípravku Xenical (SPC) byly již dříve přidány možné jaterní nežádoucí účinky – hepatitis, cholelitiáza a změny jaterních enzymů.

Současné přehodnocení orlistatu bylo zahájeno v srpnu 2011 na žádost Evropské komise, protože během dlouhé doby používání přípravků s obsahem orlistatu postupně přibývala hlášení poškození jater u léčených pacientů. Během období od srpna 2009 do ledna 2011 byly hlášeny 4 případy závažného jaterního poškození u pacientů léčených Xenicalem, u nichž nelze vyloučit vliv orlistatu. V jednom z těchto případů došlo k jaternímu selhání s úmrtím a jeden z případů skončil transplantací jater. Bylo hlášeno i 21 dalších případů závažného poškození jater, u nichž byl Xenical možnou příčinou, avšak v těchto případech byly zjištěny ještě další faktory, které by mohly zapříčinit jaterní poškození.

Od května 2007 začal být používán přípravek Alli, který má menší obsah látky orlistat v tabletě než Xenical a je určen k volnému prodeji v lékárnách (bez lékařského předpisu). Do ledna 2011 bylo hlášeno 9 případů jaterního selhání u pacientů léčených Alli, avšak v některých případech byly i jiné možné příčiny a některé případy nebylo možno adekvátně zhodnotit. Počet případů je velmi malý ve srovnání se spotřebami – přípravky Xenical a Alli užívalo přes 53 milionů pacientů na celém světě, z toho v EU přes 20 milionů.

Výbor CHMP hodnotil veškeré dostupné údaje nejen o riziku hepatotoxicity orlistatu, ale i o dalších nežádoucích účincích. Hodnocené údaje pocházejí z poregistračního sledování, klinických studií, publikovaných populačních studií a z analýzy očekávaných a pozorovaných případů závažné hepatotoxicity, kterou provedli držitelé rozhodnutí o registraci přípravků Xenical a Alli na žádost Evropské komise.

Ze zhodnocení všech údajů vyplynulo, že riziko poškození jater orlistatem není dostatečně doloženo a také jeho možný mechanismus není jasný. Počet zjištěných případů je velmi malý, nižší než počet případů očekávaných v tak rozsáhlém souboru osob. Ve většině případů byla přítomna jiná možná příčina vedoucí k poškození jater, jako zdravotní problémy nebo současné užívání jiných potenciálně hepatotoxických léků. Pouze u několika případů nelze vyloučit možnou kauzalitu, avšak možný vztak k orlistatu zde nebyl dostatečně prokázán. Publikované studie dokládají, že samotná obezita může být spojena s jaterním poškozením.

Výbor CHMP doporučil, aby informace o přípravku (SPC) byly doplněny stejně pro všechny přípravky s obsahem orlistatu tak, aby uváděly údaje o možném velmi vzácném výskytu jaterního poškození.

Doporučení pro lékaře a pacienty:

  • Přínosy léčby přípravky s obsahem orlistatu nadále převyšují možná rizika. V používání těchto přípravků nedochází k žádné změně.
  • Lékaři i pacienti si mají být vědomi toho, že v souvislosti s léčbou orlistatem byly velmi vzácně hlášeny případy poškození jater, ojediněle i závažné případy jako je zánět jater. Dosud však nebyl prokázán zřejmý příčinný vztah mezi těmito reakcemi a orlistatem.
  • Pacienti by měli být poučeni o možných projevech zánětu jater (jako je žluté zbarvení kůže, sliznic a očí, svědění, tmavá moč, tlak v pravém podžebří, bolest břicha, nechutenství). Pokud by se takovéto příznaky objevily, je nutno ukončit užívání orlistatu a navštívit lékaře.

Závěry hodnocení Výboru CHMP byly předány ke schválení Evropské komisi.

Další informace:

Oddělení farmakovigilance
17.2.2012

Klinické studie