ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím kyslík v tlakových lahvích

SÚKL upozorňuje na výskyt nelegálních léčivých přípravků a na nutnost dodržování pokynů souvisejících s používáním léčivých přípravků obsahujících kyslík v tlakových lahvích.

SÚKL při pravidelném monitorování internetového prostředí zjistil, že na některých webových stránkách jsou údajně k léčebným účelům nabízeny produkty s obsahem medicinálního kyslíku, na které lze pohlížet jako na nelegální léčivé přípravky, neboť jsou prezentovány s tím, že mají léčebné či preventivní vlastnosti.

V souvislosti s těmito nabídkami SÚKL upozorňuje širokou odbornou i širokou laickou veřejnost na to, že takové léčivé přípravky nesmí být uváděny do oběhu, jelikož nesplňují zákonné požadavky na původ a není zajištěna jejich jakost, účinnost a bezpečnost podle právních předpisů platných v České republice. Jedná se o nelegální, neregistrované léčivé přípravky, které neodpovídají požadavkům zákona o léčivech a jejich použitím může dojít k ohrožení lidského zdraví. Na jejich výrobě, distribuci a dalším zacházení se pravděpodobně podílely subjekty, které nejsou k dané činnosti oprávněny.

SÚKL bude nadále internetové prostředí monitorovat a v případě, že identifikuje takové nabídky, bude na základě zjištěných porušení jednotlivých ustanovení zákona č. 378/2007 Sb. (Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů) s dotčeným subjektem zahájeno přestupkové řízení a vydáno předběžné opatření v rozsahu zdržení se nabízení neregistrovaných léčivých přípravků za účelem zásilkového výdeje, zdržení se uvádění nelegálních, neregistrovaných léčivých přípravků na trh a zdržení se jakéhokoliv zacházení s uvedenými nelegálními léčivými přípravky.

Zároveň SÚKL upozorňuje, že před použitím, při přípravě k použití a aplikaci léčivého přípravku s obsahem medicinálního kyslíku pacientovi při poskytování zdravotních služeb je nutné postupovat důsledně v souladu s příslušným souhrnem údajů o přípravku a s pokyny uvedenými na obalu konkrétního léčivého přípravku. Zejména se jedná o tato obecná ustanovení:

  • NEKUŘTE (ani elektronické cigarety) a nemanipulujte s otevřeným ohněm v blízkosti tlakových lahví s obsahem medicinálních plynů.
  • Nikdy nepoužívejte olej, tuk nebo jakékoli přípravky na bázi oleje, včetně krémů na ruce, když manipulujete s tlakovou lahví přípravku.
  • Manipulaci s ventily a zařízeními, která k nim náleží, provádějte VŽDY čistýma, nemastnýma rukama, vyvarujte se používání krémů, make-upu, olejů apod.
  • Manipulujte s lahví obezřetně, netřepejte s ní, zamezte pádům a otřesům, lahve uchovávejte v dobře větraných prostorách vyhrazených k uchovávání medicinálních plynů, mimo dosah hořlavin, hořlavého materiálu a zdrojů tepla.

 

Klinické studie