ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Testosteron – zvýšené kardiovaskulární riziko není potvrzeno

CMD(h) potvrdila doporučení výboru PRAC ohledně podezření na kardiovaskulární rizika.

Koordinační skupina pro MRP/DCP procedury (CMD(h)) na základě konsensu odsouhlasila, že momentálně neexistují konzistentní důkazy svědčící pro zvýšené kardiovaskulární riziko u mužů léčených testosteronem.

Rozhodnutí CMD(h) následuje přehodnocení provedené Farmakovigilančním výborem pro posuzování rizik léčiv (PRAC). Toto přehodnocení bylo zaměřeno na riziko závažného ovlivnění srdce a krevního oběhu, především na infarkt myokardu, u mužů léčených testosteronem. Přehodnocení bylo zahájeno vzhledem k tomu, že výsledky některých nedávných studií možné kardiovaskulární riziko testosteronu naznačovaly. Výbor PRAC tyto studie znovu přehodnotil, spolu s dostupnými údaji z dalších studií a analýz a spolu s informacemi shromážděnými od uvedení testosteronu na trh a došel k závěru, že důkazy ohledně kardiovaskulárního rizika jsou nejednoznačné a toto podezření zatím není možné potvrdit.

Rozhodnutí CMD(h) nyní bude přímo implementováno dle schváleného časového harmonogramu ve všech členských zemích Evropské unie, ve kterých jsou přípravky s obsahem testosteronu schváleny.


Informace pro pacienty:

 • Testosteron je hormon zodpovědný za normální vývoj pohlavních znaků a normální sexuální funkci u mužů. V Evropské unii jsou léčivé přípravky obsahující testosteron schváleny k léčbě mužů, kteří mají abnormálně nízké hladiny tohoto hormonu (stav nazývaný jako hypogonadismus).
 • Některé nedávné studie naznačily, že užívání testosteronu může u mužů zvyšovat riziko infarktu myokardu a dalších závažných nežádoucích účinků na srdce a krevní oběh. Bližší analýza však nenalezla přesvědčivé důkazy, že tomu tak je.
 •  Informace doprovázející léčivé přípravky s obsahem testosteronu budou preventivně doplněny o nejnovější poznatky ohledně těchto rizik a o další doporučení pro bezpečné užívání. Bezpečnost těchto léčivých přípravků bude nadále pečlivě sledována.
 • Pacienti užívající testosteron by měli lékaře upozornit, pokud se zároveň léčí s vysokým tlakem, vzhledem k tomu že testosteron může zvyšovat krevní tlak.
 • Informace doprovázející léčivé přípravky s obsahem testosteronu budou také doplněny, aby bylo jasné, že tyto přípravky mají být předepisovány pouze mužům, u kterých byla abnormálně nízká hladina testosteronu potvrzena přítomností klinických příznaků a zároveň laboratorními testy.
 • Není známo mnoho informací o užívání testosteronu u mužů starších 65 let. Hladina testosteronu v organismu s věkem přirozeně klesá a léčivé přípravky obsahující testosteron nejsou v Evropské unii schváleny pro zvyšování hladiny testosteronu u jinak zdravých starších mužů.
 • Pacienti, kteří mají jakékoli obavy ohledně své léčby, by se měli obrátit na svého lékaře nebo lékárníka.

 
 Informace pro zdravotníky:

 • Ačkoli některé studie naznačují zvýšené riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků u mužů léčených testosteronem, údaje z literatury nejsou v tomto ohledu konzistentní. Pokud se vezmou v úvahu všechny dostupné údaje, signál o zvýšeném kardiovaskulárním riziku u uživatelů testosteronu zůstává slabý a nejednoznačný.
 • Substituční léčba testosteronem by měla být zahájena, pouze pokud byla deficience hormonu potvrzena přítomností klinických příznaků a zároveň biochemickými testy. Hladina testosteronu by poté měla být v průběhu léčby pravidelně monitorována. Dále by měly být také pravidelně sledovány hodnoty hemoglobinu, hematokrit, jaterní funkce a lipidový profil.
 • U pacientů trpících závažnou srdeční, jaterní nebo ledvinovou nedostatečností nebo ischemickou chorobou srdeční může léčba testosteronem způsobit závažné komplikace charakterizované rozvojem edému s nebo bez městnavého srdečního selhání. V takovém případě musí být léčba okamžitě ukončena.
 • Opatrnost je také na místě u pacientů s hypertenzí, jelikož testosteron může zvyšovat krevní tlak.
 • Bezpečnost a účinnost testosteronu u mužů starších 65 let je nedostatečně prozkoumána. Hladina testosteronu s věkem fyziologicky klesá a v současnosti není konsensus ohledně referenčních hladin testosteronu v závislosti na věku. Testosteron není schválen pro zvyšování hladiny testosteronu u zdravých, starších mužů.
 • Některé nedávné studie ukázaly zvýšené riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků u mužů léčených testosteronem. Šlo především o potencionální riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků, jmenovitě o infarkt myokardu u mužů léčených testosteronem a majících v anamnéze onemocnění srdce. 1-3
 • Jiné studie 4-7 však důkazy ohledně souvislosti mezi testosteronem a kardiovaskulárními riziky nepotvrdily. Stejně výsledky mezinárodní observační studie (RHYME), která je zaměřena na sledování stavu prostaty u mužů léčených testosteronem více než dva roky, ukazují výskyt kardiovaskulárních nežádoucích účinků v očekávané míře.
 • Kardiovaskulární bezpečnost testosteronu bude nadále pečlivě sledována a výsledky probíhajících studií budou zahrnuty do příštího přehodnocení přínosů a rizik.
 • Vhodné údaje o bezpečnosti a účinnosti testosteronu u pacientů s hypogonadismem souvisejícím s věkem a zavedené fyziologické hladiny testosteronu u starších pacientů nejsou k dispozici. Je potřeba provedení dalších studií, které by se tomuto tématu věnovaly.

 

Literatura:

1. Finkle WD, Greenland S, Ridgeway GK, et al. Increased risk of non-fatal myocardial infarction following testosterone therapy prescription in men. PLoS One 2014; 9: e85805.

2. Vigen R, O'Donnell CI, Barón AE, et al. Association of testosterone therapy with mortality, myocardial infarction, and stroke in men with low testosterone levels. JAMA 2013; 310: 1829-36.

3. Xu L, Freeman G, Cowling BJ, et al. Testosterone therapy and cardiovascular events among men: a systematic review and meta-analysis of placebo-controlled randomized trials. BMC Med 2013; 11: 108.

4. Baillargeon J, Urban RJ, Kuo Y-F, et al. Risk of myocardial infarction in older men receiving testosterone therapy. Ann Pharmacother 2014; 48: 1138-44.

5. Corona G, Maseroli E, Rastrelli G, et al. Cardiovascular risk associated with testosterone boosting medications: a systematic review and metaanalysis. Expert Opin Drug Safety 2014; 13: 1327-51.

6. Tan R, Cook KR, Reilly WG. Testosterone therapy is not associated with higher risk of myocardial infarction or stroke: the low T experience. Abstract Book of the 2014 Annual Meeting of the American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), p. 238, abstract #1353. Available at: https://www.aace.com/files/late-breaking-abstracts-2014.pdf

7. Hildreth KL, Barry DW, Moreau KL, et al. Effects of testosterone and progressive resistance exercise in healthy, highly functioning older men with low-normal testosterone levels. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98: 1891-1900.

 

Více o přípravku:

Testosteron je hormon patřící mezi androgeny a používá se k substituční léčbě mužského hypogonadismu. Pro užívání u zdravých starších mužů není testosteron v EU registrován.

V České republice je testosteron dostupný v léčivých přípravcích Agovirin  depot, Nebido a Sustanon v injekčních formách a ve formě kapslí v léčivém přípravku Undestor.  Agovirin  depot  je indikován i k léčbě postmenopauzálních symptomů u žen, tato indikace nebyla v přehodnocení zahrnuta.

 

Oddělení farmakovigilance
12. 12. 2014

Klinické studie