ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na tiskovou zprávu České lékárnické komory

Dne 11. ledna 2010 vydala Česká lékárnická komora tiskovou zprávu týkající se očkování proti pneumokokovým infekcím. Ve zprávě jsou však uvedeny mylné informace, které by Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) rád tímto uvedl na pravou míru.

Předem našeho vyjádření bychom rádi reagovali na největší omyly, které Česká lékárnická komora uvádí ve své tiskové zprávě.

1/ Vakcíny Prevenar a Synflorix od 1.1.2010 spadají do hrazené péče. Rodiče se nemusejí obávat, že by snad jejich dítěti nebyla poskytnuta vakcína Prevenar nebo Synflorix zdarma.

2/ Úhrada je lékaři zajištěna v rámci platby za lékařský výkon.

3/ Zveřejnění informace o úhradě ze zdravotního pojištění (v Seznamu hrazených léčivých přípravků a PZLÚ) a podmínkách jejího hrazení byly projednány se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Na základě těchto jednání informovala např. VZP všechny své lékaře o způsobu vykazování očkování v roce 2010  a i Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost zveřejnilo pro své členy bližší informace viz. https://www.detskylekar.cz/cps/rde/xchg/dlekar/xsl/ospdl_19225.html.

4/ Ze zákona SÚKL zveřejňuje aktualizovaný seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění. Zákon nedefinuje, že se zveřejňují pouze výše úhrady stanovené SÚKL ve správním řízení. Je tedy možné  v Seznamu zveřejňovat informace i k přípravkům, u nichž je výše úhrady stanovena přímo zákonem.

5/ Veškeré konání SÚKL u přípravků Prevenar a Synflorix je v souladu s platnou legislativou.


Další
informace k očkovacím látkám proti pneumokokovým infekcím. 

V současné chvíli jsou v České republice registrovány tři přípravky určené k ochraně proti pneumokokovým infekcím.

Jsou to:

  • Pneumo 23 (určen především pro věkovou skupinu od 65 let a více)
  • Prevenar (určen pro věkovou skupinu 2 měsíce až 5 let)
  • Synflorix (určen pro věkovou skupinu 6 týdnů až 2 roky)

Úhrada ze zdravotního pojištění se vztahuje na přípravky používáné u dětí takto (viz zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů):

§ 30
(2) Hrazená péče dále zahrnuje:
5. proti pneumokokovým infekcím, bylo-li očkování zahájeno mezi třetím a pátým měsícem věku pojištěnce a pokud 3 dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazená péče zahrnuje i přeočkování ve druhém roce věku pojištěnce, jestliže tyto očkovací látky náležejí do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 tohoto zákona,

Přípravky Prevenar a Synflorix jsou při dodržení výše uvedených podmínek hrazeny v rámci zdravotního výkonu (nikoli na recept) ze zdravotního pojištění. U těchto přípravků úhradu ze zdravotního pojištění nestanovuje SÚKL. Úhrada je stanovena přímo zákonem.

Všechny hrazené přípravky musí mít stanovenu maximální cenu výrobce nebo ohlášenu cenu původce. V tomto případě byla v nejkratším možném termínu stanovena SÚKLem maximální cena výrobce. 

Spisová značka

Název přípravku

Datum zahájení správního řízení

Datum ukončení (rozhodnutí nabylo právní moci)

Stanovená maximální cena výrobce

SUKLS192224/2009

PREVENAR INJ SUS 1X0.5MLSTŘ+J

15.10.2009

18.12.2009

1 273,32 Kč

SUKLS203584/2009

SYNFLORIX INJ SUS 1X0.5ML STŘ+J

31.10.2009

31.12.2009

1 013,82 Kč

SÚKL má dle §39n odst. 1 a) povinnost publikovat u přípravků hrazených z veřejného pojištění výši a podmínky úhrady s odůvodněním, jak byly stanoveny. Tj. v tomto případě je výše úhrady ze Zákona, a proto je u údaje uveden symbol Z. Ze zákona rovněž vyplývají podmínky úhrady. Mezi nimi i forma způsobu úhrady tohoto léčivého přípravku v rámci lékařského výkonu jako tzv. ZULP (zvlášť účtovatelný léčivý přípravek) - symbol A.

11.1.2010
Tiskové a informační oddělení SÚKL

Klinické studie