ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek Peníze.cz

Dne 14. 5. zveřejnil server Peníze.cz článek s názvem „Pacienti nevědí, kolik stojí léky“. V článku jsou uvedeny zavádějící tvrzení, na něž by chtěl Státní ústav pro kontrolu léčiv reagovat.

Článek uvádí výsledky výzkumu provedeného pro Českou asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Podle vyjádření ČAFF má 60 procent dotázaných za to, že spíše či určitě doplácí na léky víc než v předchozím roce. ČAFF tento fakt vnímá jako důsledek opatření zavedených tzv. Janotovým balíček, který stanovil ke konci roku 2009 snížení cen i úhrad léčiv o 7%. 

K tomu je třeba doplnit, že efekt 7% snížení cen i úhrad je přitom zcela opačný. Již proto, že se na jeho základě snížila maximální cena výrobce[1] u více přípravků (6979 kódů SÚKL) než u nichž se snížila úhrada ze zdravotního pojištění (5823 kódů SÚKL). Prostor pro doplatky pacientů se tak zmenšil. 

Jednorázové snížení úhrad léků ze zdravotního pojištění a maximálních cen výrobce přineslo omezení zisků farmaceutických firem. Zároveň - v rámci postupující komplexní revize úhrad - dochází ke srovnání úhrad ekvivalentních léků ze zdravotního pojištění na stejnou úroveň. Výrobci jsou motivováni přizpůsobovat svou cenovou politiku novým úhradovým podmínkám. Podle údajů dostupných Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se řada farmaceutických firem chová ve vztahu k pacientům pozitivně, tj. nabízí dostupné léky se stejným nebo nižším doplatkem i po snížení úhrady ze zdravotního pojištění. Jako příklad lze uvést skupinu léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu (tzv. statiny), u níž po pravomocném ukončení revize došlo k významnému nárůstu počtu dohod o dohodnutých nejvyšších cenách mezi generickými výrobci a pojišťovnou, které eliminují doplatky pacientů. 

Důkazem toho, že nedochází k masivnímu odlivu léků z českého trhu na základě nevýhodnosti jejich prodeje (z nějž ČAFF v článku také vyjadřuje obavu), je fakt, že od začátku roku 2010 bylo SÚKL nahlášeno ukončení dodávek na český trh u 145 kódů SÚKL léčivých přípravků, zatímco na trh bylo uvedeno 216 kódů. Hlášená ukončení se ve většině případů (128 kódů) týkala přípravků, u nichž revize dosud neproběhla a jejich ukončení, tady nesouvisí s probíhající změnou úhrad ze zdravotního pojištění. 

Je také třeba opět připomenout, že současný systém cenové a úhradové regulace je na rozdíl od předchozího zcela transparentní a zbavený možnosti korupce. 

Díky tomuto systému se také konečně začíná v praxi uplatňovat pravidlo, které stanovuje stejnou úhradu ze zdravotního pojištění za zaměnitelné léky, což v důsledku povede k jeho zpřehlednění a zefektivnění. Tím dochází ke změně pozice léků na trhu. Od léků s vyšším doplatkem se plynule přechází k bezdoplatkovým variantám. Navíc stále platí pravidlo, že v rámci skupiny dané přílohou č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění existuje vždy minimálně jeden plně hrazený přípravek[2]. Vliv změn v cenové a úhradové regulaci na českého pacienta je tedy ve skutečnosti jen minimální.

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt SÚKL:
Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz


[1] Maximální cena výrobce (respektive cena původce) = maximální cena, za kterou může výrobce uvést přípravek na trh. U přípravků, které jsou regulovány maximální cenou, ji stanovuje SÚKL. U ostatních léků, které jsou hrazené ze zdravotního pojištění, ale nepodléhají regulaci maximální cenou,  ji výrobce nebo držitel rozhodnutí o registraci přípravku SÚKL ohlašuje.

[2] Aktuální seznam cenových údajů u přípravků hrazených ze zdravotního pojištění zveřejňuje SÚKL každý měsíc na svých webových stránkách.  Podrobné cenové údaje lze u hrazených přípravků najít také v databázi léčiv registrovaných v ČR na stránkách SÚKL www.sukl.cz i na informačním portálu pro veřejnost www.olecich.cz

 

 

Klinické studie