ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na článek "Léčba konopím přijde na stamiliony" ze dne 19. 8. 2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv je ve velmi krátkém časovém horizontu nucen opětovně reagovat na nepřesnosti a zavádějící informace redaktorky Veroniky Rodriguez, tentokrát publikované v článku "Léčba konopím přijde na stamiliony", Lidové noviny, 19. 8. 2013.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se ohrazuje proti článku publikovaném dne 19. 8. 2013 v Lidových novinách, autorky Veroniky Rodriguez. Autorka se dopustila zcela mylných závěrů, ačkoliv jí SÚKL dodal relevantní podklady.

Předně SÚKL vždy deklaroval, že stávající systém elektronického předepisování léčiv, jak byl nastaven zákonem platným od r. 2008, je adekvátně provozován v parametrech a nákladech odpovídajících aktuálním požadavkům zdravotnických profesionálů. V současné době využívá systém elektronického předepisování léčiv cca 1000 lékařů. Vystavené eRecepty lze uplatnit v naprosté většině lékáren v České republice, výdej reálně proběhl téměř v 900 lékárnách. Takový provoz vyžadoval investice v rozsahu zhruba 160 milionů Kč za poslední 4 roky a SÚKL dnes garantuje, že systém funguje přesně v té podobě, jakou určuje zákon o léčivech.

Dosud bylo vystaveno více než 700 tisíc eReceptů za 2 roky. Ročně se však v ČR předepíše více než 70 milionů receptů. Pokud je předpoklad, že všechny tyto recepty mají být od roku 2015 elektronické, je zjevné, že systém elektronického předepisování léčiv (vedený Centrálním úložištěm elektronických receptů) musí podstoupit rozsáhlé změny spočívající především v rozšíření kapacit a výkonnosti. Tedy v porovnání s tím, že od 1. ledna 2015 má být elektronická forma jedinou možností předepisování léčiv v ČR, lze dosavadní režim přirovnat pouze k pilotnímu provozu. Proto je zřejmé, že pro dosažení plného provozu bude zapotřebí do systému nadále investovat.

Veřejná zakázka na datová centra, jejíž hodnotu SÚKL odhaduje na 120 milionů Kč, slouží k vybudování, resp. zásadnímu posílení základů všech datových procesů, které SÚKL spravuje, mj. k centrálnímu úložišti elektronických receptů. Bez tohoto jádra nelze zajistit správu systému obhospodařující desítky tisíc lékařů a tisíce lékáren, a to ani pro stránce výkonnosti, ani po stránce úložiště dat o eReceptech. Nad to, pokud v budoucnu bude zákon upraven a systém elektronického předepisování doplněn o další funkcionality, o kterých se již dnes mluví (možnost lékařů nahlédnout do lékového záznamu pacienta, kontrola duplicit, apod.), bez adekvátního prostředí by je nebylo možné implementovat.

Jak bylo autorce článku vysvětleno, projekt datových center tudíž slouží k zajištění celkového datového prostředí SÚKL včetně systému elektronické preskripce. Autorka však v článku konstatovala, že datová centra buduje SÚKL kvůli provozu systému předepisování léčebného konopí. Tento systém, který zákon zakotvil jako Registr léčivých přípravků s omezením (nebude určen jen pro kontrolu předepisování a výdeje konopí, nýbrž pro další potenciálně zneužitelné léky), je jen relativně malou funkcionalitou Centrálního úložiště elektronických receptů. Funkcionalitou, která reguluje, který lékař smí daný lék předepsat a jaké množství daného léku bylo v určitém čase pacientovi vydáno.

Jestliže Registr léčiv s omezením je de facto součástí Centrálního úložiště elektronických receptů, je jasné, že takto k němu SÚKL přistupuje a jeho tvorba byla poptána u dodavatele a servisního správce Centrálního úložiště v rámci servisní smlouvy, neboť ta dodavatele zavázala ke všem úpravám Centrálního úložiště, které budou vyplývat ze změny legislativy. Zjednodušeně lze konstatovat, že za vytvoření Registru léčiv s omezením SÚKL nezaplatil ani korunu. Registr se nyní finalizuje a bude uveden do provozu během září tohoto roku. Po nezbytné implementaci do softwarových nástrojů lékařů a lékáren a příslušné autorizaci lékařů oprávněných konopí předepisovat nebude nic bránit tomu, aby se konopí předepisovalo a vydávalo. Otázkou však zůstává, zda konopí pro léčebné účely bude na českém trhu legálně dostupné.

Veřejná zakázka na realizaci datového centra SÚKL tak bude určena pro rozvoj datových procesů SÚKL včetně provozu Centrálního úložiště elektronických receptů, a to mj. proto, aby SÚKL připravil tyto procesy na plný provoz elektronického předepisování léčiv od 1. 1. 2015, jak mu ukládá novela zákona o léčivech z dubna t.r.

Analýzy, které však s veřejnou zakázkou k datovým centrům nesouvisejí a které se dotýkají budoucnosti elektronického předepisování v ČR, slouží k identifikování všech relevantních funkcionalit, které Centrální úložiště může mít, jejich přínosy pro pacienty, lékaře a lékárny i pro systém zdravotnictví jako celek, včetně jejich technické a legislativně-právní proveditelnosti. Inspirace výsledkem soutěže o návrh „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“ je skutečně potřebná, nicméně výsledek soutěže zdaleka nebyl tak konkrétní, jak je v této fázi nutné. A co víc – návrh vítězného řešení společnosti Microsoft předpokládá investice do systému elektronického předepisování léčiv v rozsahu 350 milionů Kč na vybudování a dalších 80 milionů na roční provoz systému (str. 159 vítězného návrhu veřejně publikovaného na stránkách www.mzcr.cz).

Kdyby se autorka, která se na tuto analýzu odvolává, s tímto materiálem opravdu seznámila, usoudila by, že takto předpokládaná investice zdaleka přesahuje dosavadní reálné náklady na Centrální uložiště ve výši 160 milionů i s přičtením předpokládaných nákladů na vybudování datových center ve výši 120 milionů Kč. I proto SÚKL před každou takovou investicí detailně analyzuje možnosti systému a oprávněnost investic, aby minimalizoval dodatečné náklady na systém, neboť nic nepoškodí veřejné mínění o SÚKL a systému elektronické preskripce více než podobně zmanipulované články s bulvárně znějícími a lživými titulky o „stamilionových nákladech na léčbu konopím“ a „milionech za hotovou práci“, jako použila autorka shora uvedeného článku.

 

20. 8. 2013

Klinické studie