ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Polymyxiny (kolistin a CMS) – ukončeno celoevropské přehodnocení

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) přehodnotila bezpečnost a účinnost léčivých přípravků obsahujících polymyxinová antibiotika (kolistin a sodnou sůl kolistimethátu, která se v organismu metabolizuje na kolistin) a vydala doporučení pro zajištění jejich bezpečného používání.

V České republice je pro intravenózní a inhalační podání dostupný léčivý přípravek: COLOMYCIN INJEKCE 1000000 IU.

Polymyxiny jsou dostupné od šedesátých let dvacátého století, ale jejich používání rychle kleslo díky dostupnosti novějších antibiotik s menším množstvím možných nežádoucích účinků. Částečně také díky méně častému používání si sodná sůl kolistimethátu (CMS) zachoval účinnost proti bakteriím, které se staly vůči běžně používaným antibiotikům rezistentní.  Polymyxiny začaly být v posledních letech znovu používány u pacientů, u kterých existuje jen málo jiných léčebných možností. Nové zkušenosti však vedly k závěrům, že informace doprovázející tyto přípravky (především informace o dávkování a farmakokinetice, tj. chování přípravku v organismu) je potřeba aktualizovat.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) přehodnotil údaje týkající se farmakokinetiky, účinnosti a bezpečnosti přípravků obsahujících CMS, podávaných injekční (intravenózní) cestou nebo inhalačně jako aerosol do plic. Přípravky, které jsou užívány perorálně a obsahují nejčastěji samotný kolistin, nebyly do přehodnocení zahrnuty (nejsou do organismu vstřebávány ve významném množství a působí především lokálně ve střevě).

Výbor CHMP rozhodl, že injekční nebo infuzní podání CMS by mělo být vyhrazeno pro léčbu pacientů se závažnými infekcemi způsobenými bakteriemi citlivými k CMS, u kterých jsou jiné léčebné možnosti omezené. Tyto přípravky by měly být, pokud možno, podávány s jiným vhodným antibiotikem (viz SPC pro nevhodné kombinace). Výbor také doporučil, aby dávka byla vždy vyjádřena v mezinárodních jednotkách (international units, IU), ale protože dávky CMS mohou být uvedeny různě, v Souhrnu informací o přípravku (SPC) bude uvedena převodní tabulka, která je níže v textu mezi informacemi pro zdravotníky. Kriticky nemocní pacienti by měli být léčeni vyšší počáteční dávkou, aby byla rychleji zajištěna účinná hladina antibiotika v organismu. Přestože bylo velmi málo údajů, Výbor doporučil také dávkování pro pacienty s onemocněním ledvin a pro děti a poskytl návod na dávkování u dospělých při použití cestou lumbální punkce (intrathekální nebo intraventrikulární injekce).

Výbor CHMP také uzavřel, že CMS může být podáván inhalačně nebo v nebulizátoru pro léčbu probíhající (chronické) infekce způsobené bakterií Pseudomonas aeruginosa u pacientů s cystickou fibrózou.

Současně probíhá také přehodnocení týkající se kvality přípravků a způsobu, jak je měřena a testována síla CMS. Jakmile bude ukončeno, může toto přehodnocení vyústit v další změny informací doprovázející přípravky. 

 

Informace pro pacienty:

  • Kolistin a sodná sůl kolistimethátu (CMS) jsou starší antibiotika (patřící do skupiny nazývané polymyxiny) užívaná někdy pro léčbu infekcí, jejichž původci jsou vůči novějším léčivům rezistentní. CMS je podáván jako injekce nebo inhalačně a v organismu se přeměňuje na kolistin.
  • Injekční nebo infuzní podání CMS by mělo být vyhrazeno pro léčbu pacientů se závažnými infekcemi způsobenými bakteriemi citlivými k CMS, u kterých jsou jiné léčebné možnosti omezené, pokud možno v kombinaci s dalším vhodným antibiotikem.
  • Pacienti, kteří mají otázky ohledně své léčby, by se měli obrátit na svého lékaře nebo lékárníka.

 

Informace pro zdravotníky:

  • Dávka má být vždy vyjádřena v mezinárodních jednotkách sodné soli kolistimethátu (IU). Aby se předešlo potenciálním závažným chybám při podání těchto přípravků plynoucím z různého způsobu vyjádření síly kolistinu a CMS byla doporučena tato převodní tabulka, která bude obsažena v SPC:

Sodná sůl kolistimethátu (IU)

Sodná sůl kolistimethátu (mg)

Aktivita kolistinu (colistin-base activity, CBA)  (mg)1

12 500

1

0,4

150 000

12

5

1 000 000

80

34

4 500 000

360

150

9 000 000

720

300

1 Založeno na nominální síle 12 500 IU/mg nebo 0,424mg CBA/mg léčivé látky: obojí IU a mg CBA jsou vyjádřeními síly a mají pouze přibližný vztah k množství léčivé látky obsažené v léčivu.

 

  • Intravenózní CMS je indikován pro dospělé pacienty a děti, včetně novorozenců, pro léčbu závažných infekcí způsobených aerobními Gram-negativními patogeny tam, kde je omezené množství jiných léčebných možností. Kdykoli je to možné, mělo by být současně podáváno další vhodné antibiotikum.
  • Dávkování by mělo být v souladu s vhodnými terapeutickými doporučeními. Na základě omezených údajů je doporučená dávka pro dospělé 9 milionů mezinárodních jednotek (IU) denně podaná ve dvou nebo třech dílčích dávkách jako pomalá intravenózní injekce; u kriticky nemocných pacientů by měla být podána startovací dávka 9 milionů mezinárodních jednotek. U pacientů s renálním poškozením by měla být dávka snížena na základě hodnoty clearance kreatininu.
  • Navržená dávka pro děti je 75 000 – 150 000 IU/kg denně ve třech dílčích dávkách.
  • Intravenózní CMS nepřestupuje ve významném rozsahu hematoencefalickou bariéru. Kde je to vhodné, je pro dospělé pacienty doporučena dávka 125 000 IU pro intraventrikulární podání a ne více než 125 000 IU pro intrathekální podání.
  • Použití CMS s jinými léky, které jsou potenciálně nefrotoxické nebo neurotoxické, musí být prováděno s velkou opatrností (týká se i jiných antibiotik, jako jsou například aminoglykosidová antibiotika gentamycin, amikacin, netilmycin a tobramycin).

Při inhalačním podání může být roztok CMS použit pro léčbu chronické plicní infekce způsobené Pseudomonas aeruginosa u dospělých a dětí s cystickou fibrózou. Doporučená dávka pro dospělé je 1 až 2 miliony mezinárodních jednotek (IU) ve dvou až třech dílčích dávkách a u dětí 0,5 – 1 milion mezinárodních jednotek (IU) dvakrát denně, upraveno dle závažnosti onemocnění a odpovědi na léčbu.

 

Oddělení farmakovigilance
19. 1. 2015

Klinické studie