ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podávání oxidu dusného (N2O) pacientům s infekcí COVID-19 - doporučená opatření

Při podávání N2O nebo směsi N2O/O2 pacientům s onemocněním COVID-19 je třeba důsledně dodržovat veškeré doporučené postupy pro správné použití. Společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o., Linde Gas. a.s., Messer Technogas s.r.o.  a SIAD Czech spol. s r.o. po dohodě se Státním ústavem pro kontrolu léčiv informují o následujících skutečnostech:

  • Existuje riziko, že zdravotníci (v některých případech i ostatní pacienti) budou při výkonu práce vystaveni vydechovanému, vzduchem přenášenému viru v bezprostředním okolí pacientů infikovaných COVID-19, kterým je podáván N2O nebo směs N2O/O2; toto riziko se vyskytuje obzvláště tam, kde nejsou dodržovány doporučené postupy správného použití stanovené výrobcem.
  • Proto se doporučuje, aby byla kromě standardních opatření, která existují ve zdravotnických zařízeních, jako je použití osobních ochranných pomůcek (OOP) v souladu s místními platnými předpisy, přijata ještě další konkrétní opatření.

Možné riziko, že budou zdravotníci při výkonu práce vystaveni vydechovanému, vzduchem přenášenému viru kvůli nesprávnému používání zdravotnických prostředků nutných k podávání N2O nebo směsi N2O/O2, je novým bezpečnostním problémem, který byl objeven na evropské úrovni v rámci materiovigilance.

Zdravotníci, kteří přijdou do kontaktu s osobou, u níž byl potvrzen COVID-19, nebo u níž je podezření na jeho přítomnost, by měli nosit OOP určené k ochraně před přenosem patogenů kontaktem, kapénkami nebo vzduchem (např. respirátory FFP2 nebo FFP3, ochrana očí pomocí ochranných brýlí nebo obličejového štítu, voděodolné obleky s dlouhým rukávem a rukavice) v souladu s místními platnými předpisy. V současné situaci pandemie COVID-19 může běžně docházet k aktualizaci místních požadavků na OOP. Zdravotníci by se měli řídit posledními směrnicemi schválenými v České republice.

Diseminace virových částic do okolního vzduchu může představovat riziko nejen pro zdravotníky, ale i pro ostatní pacienty nebo návštěvy v blízkém okolí. K takovým situacím může dojít tam, kde pacient trpící infekcí COVID-19 není diagnostikován (např. proto, že je infekce v raném stádiu nebo že má pacient minimální symptomy) a nemusí být tedy izolován od ostatních pacientů nebo návštěv.

Kromě používání OOP by měla být přijata konkrétní opatření a měly by být důsledně dodržovány pokyny výrobců zdravotnických prostředků. Výrobci zdravotnických prostředků již možná vydali konkrétní pokyny spojené s touto problematikou. Pokud tak ještě neučinili, doporučujeme zdravotníkům/odbornému personálu, který odpovídá za zdravotnické plyny, aby si příslušné specifické pokyny vyžádali od výrobce daného zdravotnického prostředku. 

  • Podle typu dávkovacího systému může použití filtru (jako je jednorázový filtr 0,22 μm) pomoci minimalizovat vydechovanou virovou nálož, která se uvolní do nejbližšího okolí anebo na blízké povrchy.
  • Přesné umístění filtru záleží na konkrétním sestavení dávkovacího systému. Aby se minimalizovala vydechovaná virová nálož rozptýlená v nejbližším okolí, musí se filtry nainstalovat do výdechové části systému. Pacienty lze ochránit tak, že filtr nasadíte na nádechovou část.
  • Na pracovišti by mělo být zavedeno správné nakládání s odpadními plyny (např. systém odvodu plynu nebo ventilace místnosti). Zdravotníkům připomínáme, že jednorázové soupravy na dávkování N2O by měly být po použití ihned vyhozeny (#), a neměly by se používat opakovaně.
  • Zdravotnické prostředky pro opakované použití by mohly být možným zdrojem přenosu COVID-19. Opakovaně použitelná část systémů nebo souprav na dávkování N2O by měla být po každém použití řádně vydezinfikována a jednorázové části dávkovacích systémů, jako jsou filtry a masky, by měly být vhodným způsobem zlikvidovány (#).
  • V případě zdravotnických prostředků pro omezený počet opakovaných použití je třeba dodržovat doporučený počet použití stanovený výrobcem. Tento počet se nesmí překročit a zdravotníkům se připomíná, aby pečlivě počítali, kolikrát byl daný prostředek použit.
  • Pokud si uvědomíme, jak obtížné je čistit a dekontaminovat ventily na ventilačních přístrojích, které se řídí potřebami pacienta při vzdálené distribuci oxidu dusného, použití těchto prostředků se během současné pandemie COVID-19 nedoporučuje. Pokud ale zdravotnické zařízení musí tyto systémy i přesto nadále používat, doporučuje se nasadit 0,22 mikrometrový filtr, aby se snížil objem virových částic nesených vzduchem.
  • Během současné pandemie COVID-19 se rovněž nedoporučuje použití systémů na dávkování N2O nebo N2O/O2, na kterých nelze použít filtr (např. systém pro dávkování N2O nosem při analgosedaci pacienta během stomatologických zákroků) a u kterých se plyny vydechované pacientem uvolňují bez filtrace do bezprostředního okolí.

(#): Zlikvidované odpovídajícím způsobem do kontejnerů na infekční zdravotnický odpad, které zajišťuje příslušné zařízení

Odbor farmakovigilance
22. 5. 2020

Klinické studie