ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pioglitazon a mírné zvýšení rizika karcinomu močového měchýře

Evropská léková agentura doporučuje nové kontraindikace a upozornění.

Výbor pro humánní léčivé přípravky CHMP Evropské lékové agentury EMA ukončil přehodnocení rizika karcinomu močového měchýře ve vztahu k léčbě pioglitazonem. Výbor potvrdil, že pioglitazon nadále zůstává důležitou léčebnou možností pro určitou populaci pacientů s diabetes mellitus 2. typu, i když bylo zjištěno mírně zvýšené riziko karcinomu močového měchýře u léčených pacientů. Výbor CHMP však konstatoval, že toto mírné riziko lze omezit vhodným výběrem pacientů k léčbě a účinnost i bezpečnost léčby má být u každého pacienta pravidelně přehodnocována

Výbor CHMP zhodnotil veškeré údaje o výskytu karcinomu močového měchýře včetně výsledků preklinických, klinických a epidemiologických studií,  údajů ze spontánních hlášení a závěrů jednání Odborné poradní skupiny pro diabetes a endokrinologii.  Údaje z těchto různých zdrojů poukazují na možné mírně zvýšené riziko karcinomu močového měchýře. Především z nedávno dostupných studií (Kaiser Permanente Northern California cohort study, French CNAMTS cohort study, GPRD case control study) bylo zjištěno malé zvýšení rizika (relativní riziko 1,12 – 1,33), zejména u pacientů léčených dlouhodobě a s vysokou kumulativní dávkou.

Dle výsledků metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných klinických studií byl výskyt karcinomu močového měchýře zjištěn u 19 z 12 506 pacientů léčených pioglitazonem (0,15%) a u 7 z 10 212 pacientů, kteří neužívali pioglitazon (0,07%). Nelze vyloučit ani možné riziko při krátkodobé léčbě.

V souladu s doporučením Odborné poradní skupiny pro diabetes a endokrinologii rozhodl Výbor CHMP, že pro některé pacienty s diabetes mellitus 2. typu je léčba pioglitazonem důležitá, protože s pomocí jiné léčby nedosahují dostatečné kompenzace diabetu. Indikace pro léčbu pioglitazonem nelze omezit, ale lékaři by měli pečlivě zvažovat význam léčby pro každého pacienta a sledovat odpověď na léčbu. Pokud léčba pioglitazonem působí dobrou kompenzaci diabetu, potom přínos léčby převyšuje její možná rizika.

Riziko karcinomu močového měchýře je třeba podrobněji zhodnotit, především s ohledem na typ, vývoj a závažnost tohoto karcinomu u diabetiků léčených pioglitazonem ve srovnání s diabetiky bez léčby pioglitazonem. Není jasné, zda se karcinom močového měchýře může vyvinout již po krátkodobé léčbě nebo souvisí s dlouhodobou léčbou a vysokou kumulativní dávkou. Výbor CHMP požádal držitele rozhodnutí o registraci pioglitazonu, aby provedl pan-evropskou epidemiologickou studii, která by přinesla podrobnější informace o riziku karcinomu močového měchýře.

Doporučení pro lékaře:

  • U pacientů, u nichž pioglitazon působí dobrou kompenzaci diabetu, převyšují přínosy léčby její možná rizika .
  • Pioglitazon nemá být podáván pacientům, kteří mají aktuálně nebo v anamnéze karcinom močového měchýře, nebo mají zjištěnou hematurii nejasného důvodu.
  • Léčba pioglitazonem má být přehodnocována každých 3-6 měsíců. Pokud není kompenzace diabetu adekvátní, má být léčba pioglitazonem ukončena.
  • Před zahájením léčby pioglitazonem má lékař zhodnotit možné rizikové faktory karcinomu močového měcháře (vysoký věk, kouření, některé chemikálie a léky).
  • Pioglitazon je třeba podávat s opatrností (co nejnižší účinné dávky) u starších pacientů, protože ti mají primárně zvýšené riziko karcinomu močového měchýře i srdečního selhání.
  • Je připravováno doplnění textů informací o pioglitazonu (SPC, příbalová informace) ve vztahu k možnému riziku karcinomu močového měchýře. Lékaři budou informováni dopisem o všech změnách a nových doporučeních.

Doporučení pro pacienty:

  • Pacienti léčení pioglitazonem mají ihned hlásit lékaři, pokud zjistí krev v moči nebo jiné příznaky, podezřelé z možnosti výskytu karcinomu měchýře (bolest při močení, náhlá nucení na močení)
  • Pacienti mají svou léčbu a dostatečnost kompenzace diabetu probírat se svým lékařem

 

Závěry hodnocení Výboru CHMP byly předány ke schválení Evropské komisi.

 

Poznámky a odkazy:

Pioglitazon je určen k léčbě diabetes mellitus 2. typu, patří do skupiny thiazolidindionů. Je v současné době jedinou látkou, používanou k léčbě inzulínové rezistence. Vazbou na receptory PPAR gamma v tukových, svalových a jaterních buňkách ovlivňuje citlivost tkání na inzulín.

V České republice je na trhu přípravek Actos obsahující pioglitazon a Competact obsahující kombinaci pioglitazonu a metforminu.

 

Oddělení farmakovigilance
21.7.2011

Klinické studie