ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přehodnocení rizika/přínosu léčiv obsahujících valproát pro použití u bipolární poruchy

Evropská léková agentura dokončila přehodnocení bezpečnosti a účinnosti valproátu v léčbě manických epizod při bipolární poruše

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (CHMP) rozhodl, že přínos valproátu za těchto podmínek převažuje jeho rizika, a že všechna rozhodnutí o registraci pro léčivé přípravky obsahující valproát v celé Evropské unii by měla být doplněna tak, aby zahrnovala léčbu manických epizod při bipolární poruše když je lithium kontraindikováno nebo netolerováno.

Přehodnocení bylo provedeno podle čl. 31 referral1.

Co je valproát?

Valproát je sůl (sodná nebo semi-sodná) kyseliny valproové, antiepileptického léku, který se rovněž může použít u pacientů s bipolární poruchou. Je to duševní choroba působící střídavá období euforické nálady (mánie) a deprese. Způsob, jakým kyselina valproová působí, není zcela vysvětlen, ale je známo, že zvyšuje aktivitu neurotransmiteru kyseliny gama-aminobutyrové (GABA) tím, že zvyšuje množství GABA dostupné v mezerách mezi nervovými buňkami. Neurotransmitery jsou chemické látky, které umožňují nervovým buňkám mezi sebou komunikovat. Nárůst GABA v mozku je spojen se stabilizací nálady a to pomáhá kontrolovat manické epizody (extrémně euforická nálada) spojené s bipolární poruchou.

Léky obsahující valproát jsou dostupné od poloviny šedesátých let. Jsou na trhu ve všech členských státech Evropské unie (EU) pod různými obchodnímu názvy jako Depakine/Deprakine, Depakote a Epilim a jako generika. 

Proč bylo použití valproátu u bipolární poruchy přehodnocováno?

15. dubna 2008 společnost, která obchoduje Valproat Ratiopharm Chrono, generikum obsahující valproát používané jako antiepileptikum, požádala německou regulační lékovou agenturu, aby rozšířila jeho použití o ´akutní léčbu manické epizody a prevenci rekurence u pacientů s bipolární poruchou´. Toto rozšíření bylo v souladu s referenčním přípravkem pro toto generikum. Avšak 9. března 2009 holandská léková regulační agentura vznesla námitku k této změně2. Důvodem bylo, že předkládaná data jsou příliš omezená.

16. dubna 2009 holandská agentura také vznesla obecnou námitku k účinnosti a bezpečnosti kyseliny valproové a valproátu v této indikaci, zaznamenala, že jsou mezi členskými státy v této indikaci rozdíly v registračním rozhodnutí. Požádala tedy CHMP, aby provedl úplné přehodnocení poměru přínosů a rizik kyseliny valproové a valproátu v léčbě a prevenci manické epizody u bipolární poruchy a vydal názor, jestli by registrační rozhodnutí pro přípravky obsahující valproát měla být změněna v celé EU. 

Která data CHMP přehodnocoval?

Výbor přehodnocoval informace dodané společnostmi, které vyrábějí přípravky obsahující valproát, podporující použití přípravků obsahujících valproát u bipolární poruchy. Toto zahrnovalo publikované články popisující výsledky 16 klinických studií valproátu podávaného při akutní mánii (buď samostatně nebo v kombinaci) a v prevenci rekurence epizod euforické nálady při bipolární poruše. 

Jaké jsou závěry CHMP?

CHMP zaznamenal, že 25 členských států EU registrovalo tuto indikaci. Studie předložené společnostmi vykazují některé důkazy, že valproát je účinný v akutní léčbě manické epizody, což se ukázalo ve studiích proti placebu v trvání tří týdnů. Důkaz pro použití valproátu v dlouhodobém léčení jako prevence akutních manických epizod je omezenější, protože tu není žádné srovnání s placebem. Celkově nejsou data dostatečná k podpoře použití valproátu jako léčby první volby. CHMP doporučil použití valproátu pro léčbu manické epizody u bipolární poruchy u pacientů, kteří nemohou užívat lithium (jiný lék používaný při bipolárních poruchách).

Na základě současně dostupných dat a vědecké diskuse Výbor CHMP rozhodl, že přínos léků obsahujících valproát v léčbě manických epizod u bipolární poruchy, když je lithium kontraindikováno nebo netolerováno, převyšuje jeho rizika a tudíž doporučil, aby všechna registrační rozhodnutí pro tyto přípravky byla změněna tak, aby buď zahrnovala nebo doplňovala tuto indikaci. Výbor rovněž rozhodl, že indikace pro prevenci a rekurenci zvýšené nálady nebyla opodstatněná dodanými daty.

Avšak pokračování v léčbě po manické epizodě může být zváženo u pacientů, kteří na valproát dobře reagovali.

Změna se také týká generik, včetně přípravku Valproat Ratiopharm Chrono.

Protože bipolární porucha se vyskytuje hlavně u dospělých pacientů, změna není aplikovatelná na tekuté formy valproátu určené dětem.

Rozhodnutí Evropské komise o tomto názoru bude vydáno následně.

 

Zpráva Evropské lékové agentury


Tiskové a informační oddělení SÚKL
18.12.2009

 

Poznámky: 

1 Článek 31 Směrnice 2001/83/EC, ve znění pozdějších předpisů, referral v zájmu Společenství

2 Tato námitka byla vznesena jako referral podle čl. 6(12) Nařízení (EC) 1084/2003 ve znění pozdějších předpisů, referral o změně registračního rozhodnutí. 

Klinické studie