ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Námelové alkaloidy - omezení použití

Výbor CHMP ukončil přehodnocení přípravků s obsahem námelových alkaloidů a doporučil výrazné omezení jejich indikací.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) doporučil omezit použití léčivých přípravků, které obsahují námelové alkaloidy. Tyto přípravky by se již neměly používat k léčbě některých onemocnění. Mezi tato onemocnění patří problémy s krevní cirkulací nebo problémy s pamětí nebo čitím, dále by se také námelové alkaloidy již neměly užívat k prevenci migrény z důvodu, že rizika převažují v těchto indikacích přínosy léčby. Tento závěr je založen na přehodnocení dat, které ukazuje na zvýšení rizika fibrózy (nadměrná tvorba pojivové tkáně, která může vést k poškození orgánů a tělesných struktur) a ergotismu (příznaky otravy námelovými alkaloidy jako jsou spasmy nebo obstrukce krevní cirkulace) při použití těchto přípravků.

Registrace přípravků obsahujících námelové alkaloidy, které mají indikace pouze pro tato onemocnění, budou zrušeny v celé Evropské unii. V některých členských státech Evropské unie jsou námelové alkaloidy registrovány i pro další indikace jako je léčba demence včetně Alzheimerovy choroby a léčba (nikoliv prevence) akutní migrény. Pro tyto indikace zůstává registrace přípravků platná.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) vzal v úvahu všechna dostupná data o rizicích a přínosech námelových alkaloidů včetně dat z klinických studií, hlášení a publikované odborné literatury. Přehodnocení bylo zahájeno na základě bezpečnostních obav Francouzské lékové agentury (ANSM) při přehodnocení dat roku 2011.

Fibróza může být závažné a někdy i smrtelné onemocnění, které bývá obtížně diagnostikovatelné kvůli opoždění příznaků a může být ireverzibilní. Výbor CHMP uvedl, že existuje pravděpodobný mechanismus, kterým námelové alkaloidy mohou způsobit fibrózu i ergotismus.

Stanovisko Výboru CHMP nyní bude zasláno do Evropské komise (EK) k přijetí právně závazného rozhodnutí v celé Evropské unii.

Informace pro pacienty:

 • Léčivé přípravky, které obsahují námelové alkaloidy, mohou mít závažné nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky se nazývají fibróza a ergotismus.  Proto by tyto přípravky neměly být dále v Evropské unii užívány k léčbě některých onemocnění  - problémy s krevní cirkulací (ty obvykle postihují starší pacienty) a problémy s pamětí a čitím, dále by námelové alkaloidy také neměly používat jako prevence migrény, protože rizika převažují přínosy léčby.
 • Pokud užíváte některou z následujících látek, měli byste navštívit svého lékaře: dihydroergokristin, dihydroergotamin, dihydroergotoxin, nicergolin nebo kombinaci dihydroergokryptinu s kofeinem. Váš lékař Vám potvrdí, zda byste měli změnit léčbu.
 • Pokud si nejste jisti, nebo máte jakékoliv další otázky, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.


Informace pro zdravotnické pracovníky:

 • Lékaři by měli ukončit předepisování léků obsahujících dihydroergokristin, dihydroergotoxin, nicergolin v následujících indikacích:
  • Symptomatická léčba chronického patologického zhoršení kognitivních a neurosenzorických funkcí u starších lidí (dihydroergokristin, nicergolin, dihydroergotoxin)
  • Pomocná léčba intermitentní klaudikace u periferní okluzivní nemoci tepen (PAOD stadium II) – (nicergolin)
  • Pomocná léčba u Raynaudova syndromu (nicergolin, dihydroergotoxin)
  • Pomocná léčba snížené zrakové ostrosti a poruch zrakového pole pravděpodobně vaskulárního původu (dihydroergokristin, dihydroergotoxin, nicergolin)
  • Akutní retinopatie vaskulárního původu (dihydroergokristin, nicergolin)
  • Profylaxe migrény (nicergolin, dihydroergotoxin)
  • Symptomatická léčba veno-lymfatická nedostatečnost (dihydroergotoxin)
 • U pacientů užívající tyto látky, ve kterékoliv výše uvedené indikaci by měla být lékařem posouzena další vhodná léčba na příští plánované návštěvě.
 • Některé námelové alkaloidy jsou v EU registrované i v jiných indikacích, včetně jiných problémů s krevní cirkulací, léčby demencí (včetně Alzheimerovy choroby) a léčby (nikoliv prevence) akutní migrény. Tyto indikace nebyly součástí přehodnocení Výboru CHMP, proto tyto přípravky zůstanou registrované a mohou být v daných indikacích používány.

         

Stanovisko Výboru CHMP následuje po zhodnocení všech dostupných informací o bezpečnosti a účinnosti námelových alkaloidů ve výše uvedených indikacích, včetně klinických hodnocení, post-marketingových dat v Evropě a odborné literatury:

 

 • Fibróza byla nejčastěji hlášena u dihydroergotaminu, zahrnující retroperitoneální, srdeční, plicní a pleurální fibrózu. Pro ostatní námelové deriváty bylo hlášeno méně reakcí. Výbor CHMP upozornil na obtížnost diagnostiky fibrózy (kvůli pozdnímu nástupu symptomů) a na pravděpodobnost podhlásivosti fibrotických reakcí.
 • O námelových alkaloidech je známo, že můžou způsobovat fibrózu, zejména fibrózu srdeční chlopně, způsobenou aktivací serotoninergních receptorů, která je popsána v odborné literatuře. Různá afinita serotoninergních receptorů různých námelových alkaloidů a různá terapeutická dávka může vysvětlovat různou frekvenci hlášení fibrotických reakcí.
 • Případy ergotismu a podobných symptomů byly nejčastěji hlášeny u dihydroergotaminu. Pacienti byli mladí (průměrný věk 41 let), čas od zahájení užívání dihydroergotaminu do nástupu reakce byl krátký (méně než 2 měsíce, průměrně 2 dny).
 • Dostupné údaje o účinnosti pro uvedené indikace jsou velmi omezené. Navíc, vědecká poradní skupina EMA (SAG) již v prosinci 2012 usoudila, že nejsou důkazy pro terapeutický význam těchto námelových derivátů v indikacích zahrnutých v přehodnocení.

 

Více o přípravcích

Námelové alkaloidy jsou látky získané ze skupiny vřeckovýtrusných hub známých jako námel. Celkem 5 alkaloidů bylo zahrnuto do přehodnocení Výboru CHMP: dihydroergokristin, dihydroergotamin, dihydroergotoxin, nicergolin a kombinace dihydroergokryptinu s kofeinem.

Léky s obsahem námelových alkaloidů ovlivňují krevní oběh a již po dlouhou dobu byly používané k léčbě oběhových potíží. Některé námelové alkaloidy byly používané taktéž k léčbě potíží postihujících starší lidi, jako např. periferní okluzivní nemoc tepen způsobující bolest při chůzi (PAOD, dochází zde k obstrukci důležitých arterií), Raynaudův syndrom (zde dochází k zamezení přívodu krve do končetin, nejčastěji prsty u nohou a rukou) a zrakové poruchy způsobené poruchou prokrvení. Také byly používané k léčbě chronických patologických poškození kognitivních a neurosenzorických funkcí (problémy s pamětí a čitím) a k prevenci migrény. V některých státech EU byly námelové alkaloidy registrované i v jiných indikacích než těch, které hodnotil Výbor CHMP, např. jiné problémy s krevní cirkulací, demence (Alzheimerova choroba) a léčba akutní migrény.

V České republice se závěry hodnocení výboru CHMP týkají těchto přípravků s obsahem námelových alkaloidů: ERSILAN, SECATOXIN FORTE, SERMION.

 

Oddělení farmakovigilance
8. 7. 2013

Klinické studie