ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TAFINLAR

75MG CPS DUR 28

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 31098,43 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 28507,54 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 32205,68 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Dabrafenib je hrazen u dospělých pacientů maligním melanomem s mutací V600 genu BRAF (potvrzenou před zahájením léčby pomocí validovaného testu), se stavem výkonnosti 0 - 1 dle ECOG: 1) v monoterapii nebo v kombinaci s trametinibem k léčbě neresekovatelného nebo metastatického melanomu u pacientů, kteří nebyli v minulosti léčeni systémovou terapií pro inoperabilní pokročilé či metastatické onemocnění. Terapie je hrazena do progrese onemocnění. Terapie je hrazena pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek: a) pacient nevykazuje přítomnost symptomatických mozkových metastáz a primárního okulárního melanomu; b) pacientova předpokládaná doba života je delší než 4 měsíce; c) pacient má laboratorní hodnoty krevního obrazu a biochemické hodnoty funkce ledvin umožňující léčbu. 2) v kombinaci s trametinibem v adjuvantní léčbě pacientů ve stádiu III nebo pacientů s rozsahem nemoci odpovídajícím stádiu III, po kompletní chirurgické resekci. Pacient nevykazuje přítomnost primárního okulárního melanomu. Terapie je hrazena do rekurence onemocnění či nezvládnutelné toxicity, maximálně však po dobu 12 měsíců.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 35836,24 Kč
Orientační doplatek ? 3630,56 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%