ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Klinické studie

SÚKL Vám zpřístupňuje jedinečnou databázi klinických studií povolených v České republice. Klinické studie (klinická hodnocení) slouží k prokázání bezpečnosti, účinnosti nebo jakosti nových léků.

Výsledky vyhledávání

Pro vyhledání zvolte alespoň jednu možnost (např. indikační skupinu…)

pokročilé vyhledávání

Jak hledat v databázi klinických studií?

Počet nalezených záznamů: 21
Název studie Diagnóza
PANOVA-4: Pilotní jednoramenná studie polí léčících tumor (TTFields, 150kHz) souběžně s atezolizumabem, gemcitabinem a nab-paclitaxelem jako léčba první linie při metastázujícím duktálním adenokarcinomu pankreatu (mPDAC) adenokarcinom pankreatu
Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické, placebem kontrolované klinické hodnocení s aktivním komparátorem hodnotící účinnost a bezpečnost léčivých náplastí s 2,6% obsahem diklofenak epolaminu (DHEP) při léčbě akutní bolesti u mírného / středně závažného podvrtnutí kotníku akutní bolest u mírného / středně závažného podvrtnutí kotníku
Regrese aterosklerózy navozená život měnící zkušeností s psilocybinem ateroskleróza
Multicentrická, otevřená, pokračující studie fáze 3 hodnotící bezpečnost a účinnost viltolarsenu u ambulantně léčených chlapců s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD) Duchennova svalová dystrofie
Multicentrické, randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 1/2, s jednou dávkou a opakovanými dávkami, hodnotící bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetiku a farmakodynamiku přípravku DNL593 u zdravých účastníků a účastníků s frontotemporální demencí s navazující odslepenou fází frontotemporální demence
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, monocentrická, dvoufázová s crossover, placebem kontrolovaná studie bezpečnosti a účinnosti u pacientů s geneticky prokázaným CADASILem geneticky prokázaný CADASIL
Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, prospektivní studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku Panzyga k primární prevenci infekcí u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (studie ?PRO-SID?) chronická lymfocytární leukémie
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická klinická studie fáze 1b/2a k vyhodnocení léčby nebulizovanými bakteriofágy u ambulantních dospělých pacientů s cystickou fibrózou (CF) s chronickou plicní infekcí Pseudomonas aeruginosa (PsA) chronická plicní infekce Pseudomonas aeruginosa
Multicentrická, otevřená, randomizovaná studie fáze 3 přípravku nemvaleukin alfa v kombinaci s pembrolizumabem ve srovnání s chemoterapií zvolenou zkoušejícím u pacientek s platina rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo primárním karcinomem peritonea (ARTISTRY-7) karcinom vaječníků, vejcovodů nebo karcinom peritonea
ACIPIMOX V LÉČBĚ METABOLICKÝCH PORUCH U OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE: pilotní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení /APNIMOX/ LÉČBA METABOLICKÝCH PORUCH U OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE
MULTICENTRICKÉ, RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 POSUZUJÍCÍ ÚČINNOST A BEZPEČNOST PŘÍPRAVKU OBINUTUZUMAB U PACIENTŮ SE SYSTÉMOVÝM LUPUS ERYTHEMATOSUS LUPUS ERYTHEMATOSUS
Otevřená studie fáze 1b/2 hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku epcoritamab (GEN3013; DuoBody?-CD3 X CD20) u pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytickou leukémií a Richterovým syndromem lymfocytická leukémie a Richterový syndrom
Dvoufázová, randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III porovnávající léčbu CC-92480, bortezomibem a dexametazonem (480 Vd) proti léčbě pomalidomidem, bortezomibem a dexametazonem (PVd) u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem (RRMM) mnohočetný myleom
Program prodlouženého přístupu pro posouzení dlouhodobé bezpečnosti bardoxolon methyluu pacientů s chronickým onemocněním ledvin onemocnění ledvin
Vliv INhalovaného FUROsemidu a perorálního levodropropizinu na vnímání dušnosti u pacientů s pokročilým plicním onemocněním plicní onemocnění
Studie fáze 2 hodnotící belantamab mafodotin v kombinaci s bortezomibem a dexamethasonem u pacientů s relabovaným/refrakterním mnohočetným myelomem relabovaný / refrakterní mnohočetný myelom
Multicentrické klinické hodnocení fáze Ib/IIa sledující bezpečnost a účinnost autologních červených krvinek s navázanými peptidy u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou roztroušená skleróza
Význam terapeutického monitorování teriflunomidu a fingolimodu při léčbě roztroušené sklerózy roztroušená skleróza
Pilotní studie hodnotící hemodynamické účinky a bezpečnost intravenozního podání 0.5M roztoku laktátu sodného a 3% roztoku chloridu sodného u pacientů v septickém šoku septický šok
Redukce nealkoholové steatohepatitidy steatohepatitida

1 2

V souladu s § 99 odst. 1 písm. f) bod. 2. zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme informace o Ústavem schválených klinických hodnoceních.
Přehled zahrnuje všechna klinická hodnocení schválená od účinnosti zákona, tj. od 31.12.2007.
Informace o klinických hodnoceních z let 2004-2007 jsou doplňovány postupně.
Přehled, v souladu se zákonem, nezahrnuje studie bioekvivalence a studie, v nichž dochází k prvnímu podání léčivé látky člověku.

Vysvětlivky:
zadavatel – název společnosti, která klinické hodnocení realizuje
číslo protokolu – identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení
EudraCT number – evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení
subjekt hodnocení – pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení
double – blind – dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)
randomizace – náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě
multicentrické klinické hodnocení – studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími
placebo – lék bez účinné látky
MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení
Poslední změna databáze: 21. červenec 2024 v 05:11

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%