ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Látky ovlivňující renin-angiotensinový systém – kombinace není doporučena

Evropská léková agentura ukončila přehodnocení používání kombinace léčivých přípravků ovlivňujících renin-angiotensinový systém (RAS)  v léčbě hypertenze a městnavého srdečního selhání.

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury ukončil přehodnocení používání kombinace léčivých přípravků blokujících jednotlivé stupně renin-angiotensinového systému (RAS), hormonálního systému kontrolujícího krevní tlak a objem tekutin v těle. Léky působící na tento systém jsou známé pod společným pojmem látky ovlivňující RAS. Jsou známy tři skupiny léků ovlivňujících RAS: inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory), blokátory angiotensinových receptorů (AIIRA nebo-li ARB nebo-li sartany) a přímé inhibitory reninu (např. aliskiren).

Výbor PRAC nedoporučuje kombinovat více skupin léků obsahujících látky ovlivňující RAS (ACE inhibitor + sartan; ACE inhibitor + aliskiren; sartan+ aliskiren), obzvlášť nepoužívat kombinaci ACE inhibitor a sartan u pacientů s diabetickou nefropatií (potíže s ledvinami spojené s onemocněním diabetes mellitus). Ve speciálních případech kdy je u pacienta duální blokáda RAS (kombinace dvou skupin léků obsahujících látky ovlivňující RAS) absolutně nevyhnutelná, je nutno léčbu provádět pod dohledem specialisty a monitorovat pacientův krevní tlak, funkce ledvin a bilanci elektrolytů a tekutin. Toto doporučení se vztahuje i na schválené použití kandesartanu a valsartanu jako přídatné terapie k ACE inhibitoru u pacientů se srdečním selháním, u kterých je nezbytné použití této kombinace. Kombinace ACE inhibitoru nebo sartanu s aliskirenem je kontraindikována u pacientů s poruchou ledvin anebo diabetem.

Doporučení výboru PRAC nyní bude zasláno Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP), aby přijal finální stanovisko Evropské lékové agentury.

Renin-angiotensinový systém (RAS) řídí rovnováhu tekutin a elektrolytů v organizmu, a tím ovlivňuje krevní tlak. Léky obsahující látky ovlivňující RAS jsou používány v léčbě hypertenze (vysoký krevní tlak) a městnavého srdečního selhání (typ onemocnění srdce, kdy srdce nedokáže pumpovat dostatečný objem krve do celého organizmu), některé z nich jsou také používány při určité poruše ledvin, kde brání ztrátě bílkovin močí. Pro lepší kontrolu uvedených stavů bývají někdy tyto léky používané v kombinaci. Přehodnocení bylo spuštěno na základě obavy, že kombinace dvou (a více) skupin léků obsahujících látky ovlivňující RAS nezlepšuje léčebný efekt, ale může zvyšovat riziko hyperkalémie (zvýšená hladina draslíku v krvi), nízkého krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin ve srovnání s užíváním jen jedné látky z této skupiny léků.

Toto přehodnocení následuje po předchozím přehodnocení EMA týkajícím se léčivých přípravků obsahujících aliskiren, které bylo únoru 2012 uzavřeno s tím, že kombinace aliskirenu s ACE inhibitorem anebo sartanem může zvyšovat riziko nežádoucích účinků ovlivňujících srdce, krevní oběh a ledviny. Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA (CHMP) došel k závěru, že kombinace aliskirenu s ACE inhibitorem/AIIRA není doporučena pro žádné pacienty a je kontraindikována u pacientů s diabetem anebo mírným až závažným poškozením ledvin, protože u těchto pacientů je riziko větší.

Výbor PRAC potvrdil závěry tohoto předchozího přehodnocení. Navíc, závěry několika velkých studií poskytly důkazy, že léčba kombinací ACE inhibitoru se sartanem u pacientů s pre-existujícím kardiovaskulárním onemocněním nebo pacientů s diabetem je spojena se zvýšeným rizikem hyperkalémie (zvýšená hladina draslíku v krvi), nízkého krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin ve srovnání s užíváním jen jedné látky z této skupiny léků. Kromě toho, u pacientů bez městnavého srdečního selhání léčených kombinací přípravků obsahujících látky ovlivňující RAS nebyl prokázán významný přínos této léčby. Přínosy převažují rizika pouze v malé omezené skupině pacientů s městnavým srdečním selháním, kteří netolerují jinou léčbu.

Další informace a doporučení pro zdravotníky a pacienty budou uveřejněny po jednání CHMP.

 

Více informací o hodnocených léčivech

Látky ovlivňující RAS působí blokádou na různých úrovních renin-angiotensinového systému. Sartany (účinné látky azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan a valsartan) blokují receptory pro hormon zvaný angiotensin II. Zablokováním funkce tohoto hormonu dojde k rozšíření cév a ke snížení množství vody re-absorbované v ledvinách, a tím ke snížení krevního tlaku. ACE inhibitory (benazepril, captopril, cilazapril, delapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, spirapril, trandolapril a zofenopril) a přímé inhibitory reninu (aliskiren) blokují funkci specifických enzymů zapojených do produkce angiotensinu II v organizmu - ACE inhibitory blokují angiotensin konvertující enzym, zatímco inhibitory reninu blokují enzym renin.

Látky ovlivňující RAS jsou obsaženy v léčivých přípravcích registrovaných v celé Evropské unii pomocí centralizovaných i národních registračních procedur a jsou široce dostupné pod velkým množstvím názvů léčivých přípravků. V ČR nemusí být na trhu dostupné všechny uvedené účinné látky.


Oddělení farmakovigilance
16. 4. 2014

Klinické studie