ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kanagliflozin – zahájeno evropské přehodnocení

Důvodem pro přehodnocení jsou údaje z klinické studie ukazující zvýšený počet amputací, zejména prstů u nohou.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila přehodnocení kanagliflozinu, léčivé látky k léčbě cukrovky, na základě narůstajícího počtu amputací (zejména prstů u nohou), vyskytujících se u pacientů zařazených do probíhající klinické studie CANVAS.

Případy amputací na dolních končetinách se objevily ve studii v obou skupinách – jak ve skupině pacientů užívajících kanagliflozin, tak ve skupině užívající placebo. Hypotéza, že užívání kanagliflozinu zvyšuje riziko amputací na dolních končetinách, není v současné době potvrzena. Farmakovigilanční výbor (PRAC) Evropské lékové agentury si vyžádal více informací, na základě kterých zhodnotí, zda kanagliflozin skutečně zvyšuje riziko amputací na dolních končetinách a zda bude nutno změnit způsob používání této léčivé látky v EU.

U pacientů s cukrovkou (zejména u těch s doprovodnými srdečními a cévními obtížemi nebo s nedostatečně kontrolovanou cukrovkou) je zvýšeno riziko vzniku infekcí a vředů, které mohou vyústit až v amputace dolních končetin. Ve 12 dokončených klinických studiích s kanagliflozinem nebylo zvýšení tohoto rizika zaznamenáno. Malé zvýšení počtu amputací se objevilo v probíhající studii CANVAS-R, toto zvýšení však nebylo statisticky významné. V obou studiích CANVAS i CANVAS-R jsou zahrnuti pacienti s vysokým rizikem srdečních a cévních komplikací.

Výbor PRAC si dále vyžádal údaje týkající se ostatních přípravků ze skupiny inhibitorů SGLT2 (gliflozinů), k nimž patří i dapagliflozin a empagliflozin. Na základě těchto údajů výbor PRAC rozhodne, zda je třeba přehodnocení rozšířit na celou skupinu.

Během přehodnocení bude zdravotnickým pracovníkům zaslán informační dopis připomínající důležitost rutinní péče o nohy (prevence drobných poranění a jejich včasná léčba, aby se zabránilo vzniku infekcí a vředů). Pacienti se zvýšeným rizikem amputací (např. ti, u kterých již částečná amputace byla provedena) musí být bedlivě sledováni. Pokud se u pacienta objeví závažné komplikace na dolních končetinách, lékaři mohou zvážit ukončení léčby kanagliflozinem.

Pacienti se mohou s dotazy obrátit na svého lékaře nebo lékárníka. Je důležité, aby pacienti s cukrovkou pokračovali v předepsané léčbě a bez předchozí rady lékaře samovolně nevysazovali kanagliflozin.

Více o léčivech

Kanagliflozin je účinnou látkou v léčivých přípravcích Invokana a Vokanamet (který obsahuje i metformin). Oba přípravky jsou registrovány centralizovanou procedurou pro všechny státy Evropské unie.

Kanagliflozin patří do skupiny inhibitorů SGLT2 (gliflozinů). Glifloziny blokují v ledvinách bílkovinu nazvanou sodíko-glukózový transportér 2 (SGLT2). V průběhu filtrace krve v ledvinách SGLT2 odpovídá za zpětné vychytávání glukózy z moči do krevního oběhu. Zablokování SGLT2 pomocí gliflozinů způsobuje zvýšené vylučování glukózy močí, a tudíž snižování hladiny glukózy v krvi. Mechanismus působení gliflozinů je nezávislý na účinku a hladině inzulínu.

Více o studiích CANVAS a CANVAS-R

CANVAS (CANagliflozin cardioVascular Assessment Study) je dlouhodobá klinická studie, jejímž cílem je zjistit, zda kanagliflozin snižuje riziko onemocnění srdce a cév. Studie porovnává účinky kanagliflozinu s placebem při standardní péči u pacientů s cukrovkou a vysokým rizikem srdečních komplikací. Studie CANVAS byla povolena v letech 2008 a 2009 v následujících zemích EU: Belgie, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Výskyt amputací na dolní končetině ve studii je v současné době 7 případů na 1000 pacientoroků při léčbě kanagliflozinem 100 mg denně a 5 případů na 1000 pacientoroků při léčbě kanagliflozinem 300 mg denně v porovnání se 3 případy na 1000 pacientoroků u pacientů užívajících placebo. Jeden pacientorok představuje 1 pacienta užívajícího léčivý přípravek po dobu 1 roku. Studie zahrnuje 4300 pacientů. Pacienti ve studii byli dosud sledováni průměrně 4,5 roku.

CANVAS-R je studie sledující obdobnou populaci jako studie CANVAS. V této studii je výskyt amputace dolní končetiny 7 případů na 1000 pacientoroků při léčbě kanagliflozinem a 5 případů na 1000 pacientoroků u pacientů užívajících placebo. Tento rozdíl je statisticky nevýznamný. Pacienti v této studii byli dosud sledováni průměrně 0,75 roku.

Nezávislá komise monitorující výzkumná data (Independent Data Monitoring Committee) doporučila pokračování obou studií, tedy CANVAS i CANVAS-R, při zavedení zvýšeného dohledu nad pacienty.

 

Oddělení farmakovigilance
26. 4. 2016

 

Klinické studie