ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ivabradin (Procoralan) – nová opatření ke snížení rizika srdečních potíží

Evropská agentura pro léčivé přípravky vydala nová doporučení ke snížení kardiovaskulárního rizika, včetně infarktu myokardu, bradykardie a fibrilace síní.

Ivabradin (léčivý přípravek Procolaran) je používán k léčbě příznaků anginy pectoris (bolest na hrudi způsobená nedostatečným průtokem krve do srdečního svalu) nebo také k léčbě srdečního selhání.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ukončila přehodnocení přínosů a rizik ivabradinu a vydala nová doporučení k bezpečnějšímu používání. Léčba anginy pectoris ivabradinem může být nadále zahájena pouze u pacientů s klidovou srdeční frekvencí nejméně 70 tepů/min. Nebylo prokázáno, že by léčba anginy pectoris ivabradinem snižovala riziko infarktu myokardu nebo úmrtí z kardiovaskulárních příčin, jedná se tedy pouze o symptomatickou léčbu. Pokud se příznaky anginy pectoris nezlepší během prvních 3 měsíců léčby (nebo se zlepší jen mírně), léčba by měla být ukončena.

Další nová doporučení se týkají zákazu společného podávání ivabradinu s verapamilem nebo diltiazemem, protože vede k výraznému snížení srdeční frekvence.

Všichni pacienti léčení ivabradinem musí být monitorováni kvůli riziku fibrilace síní (rychlé nepravidelné kontrakce srdečních síní). Pokud se fibrilace síní během léčby objeví, je třeba velmi pečlivě zvážit, zda přínosy léčby opodstatní její další pokračování.  

Důvodem pro přehodnocení ivabradinu byly závěrečné údaje ze studie SIGNIFY, které ukázaly, že u  podskupiny pacientů se symptomatickou anginou pectoris (Canadian Cardiovascular Society class II-IV), bylo nalezeno malé, ale signifikantní zvýšení kombinovaného rizika kardiovaskulárního úmrtí a nefatálního  infarktu myokardu u pacientů léčených ivabradinem v porovnání s pacienty užívajícími placebo (roční incidence 3,4% vs. 2,9%). Údaje také ukazují na vyšší riziko bradykardie (17,9% vs. 2,1%) u ivabradinu v porovnání s placebem.

V rámci celkového přehodnocení bylo také zjištěno, že pacienti léčení ivabradinem mají vyšší riziko rozvoje fibrilace síní (4,9% vs 4,1% v porovnání s kontrolami). Ve studii SIGNIFY se fibrilace síní vyskytla u 5,3% pacientů, kteří užívali ivabradin v porovnání s 3,8% ve skupině s placebem.

Pacienti ve studii SIGNIFY zahajovali léčbu vyšší než doporučenou dávkou a užívali až 10 mg ivabradinu 2x denně, což je více, než je momentálně doporučená maximální denní dávka. EMA ale usoudila, že vyšší dávka užívaná ve studii nemůže zcela vysvětlit negativní výsledky studie a zdůraznila, že zahajovací dávka nesmí překročit 5 mg 2 x denně a maximální denní dávka nesmí být vyšší než 7,5 mg 2 x denně.

Hodnocení ivabradinu provedl farmakovigilanční výbor PRAC, jeho závěry nyní potvrdil i výbor pro humánní léčivé přípravky CHMP. Stanovisko EMA je zasláno Evropské komisi k vydání právně závazného rozhodnutí platného pro všechny státy EU.

Informace pro lékaře

 • Poměr přínosů a rizik ivabradinu ve schválených indikacích zůstává pozitivní. Avšak vzhledem k rizikům pozorovaným ve studii SIGNIFY byla vytvořena doporučení pro bezpečnější používání.
 • Ve studii SIGNIFY nebyl prokázán příznivý vliv léčby ivabradinem na kardiovaskulární příhody u pacientů s anginou pectoris bez klinických příznaků srdečního selhání. Je to tedy pouze symptomatická léčba pro pacienty s chronickou stabilní anginou pectoris, kteří nemohou být léčeni betablokátory, nebo v kombinaci s betablokátory pro pacienty, u nichž léčba pouze  betablokátory není dostatečná.
 • Symptomatickou léčbu chronické stabilní anginy pectoris je možno zahájit pouze u pacientů, kteří mají klidovou srdeční frekvenci ≥ 70 tepů/min.
 • Počáteční dávka ivabradinu nesmí překročit 5 mg 2x denně a udržovací dávka nesmí překročit 7,5mg 2 xdenně.
 • Pokud se příznaky anginy pectoris nezlepší během 3 měsíců, dojde pouze k mírnému zlepšení  nebo nedojde ke klinicky významnému snížení klidové srdeční frekvence, má být léčba ukončena.
 • Podávání ivabradinu současně s blokátory kalciového kanálu verapamilem a diltiazemem je kontraindikováno.
 • Před zahájením léčby nebo titrací dávky je nutné opakovaně měřit srdeční frekvenci, EKG nebo indikovat 24hodinový ambulantní monitoring srdeční frekvence, aby byla srdeční frekvence dobře ověřena.
 • U pacientů léčených ivabradinem je zvýšené riziko vzniku fibrilace síní. Během terapie se doporučuje pravidelně sledovat výskyt fibrilace síní a pokud se objeví, je třeba pečlivě posoudit, zda jsou léčebné přínosy natolik významné, aby se mělo v léčbě pokračovat.
 • Pokud během léčby klesne klidová srdeční frevence pod 50 tepů/min nebo pacient pociťuje příznaky vyvolané bradykardií, dávka musí být snížena (nejnižší dávka je 2,5 mg dvakrát denně). Jestliže navzdory tomu zůstane srdeční frekvence pod 50/min nebo nevymizí symptomy bradykardie, je nutno léčbu ukončit. 
 • Lékaři budou o těchto nových doporučeních informováni dopisem. Následně bude upraven text Souhrnu informací o přípravku (SPC).

 

Informace pro pacienty

 • Procoralan je lék používaný k léčbě příznaků anginy pectoris (bolest na hrudi způsobená nedostatečným průtokem krve do srdečního svalu) a také k léčbě srdečního selhání. Protože tato léčba může zvyšovat riziko srdečních potíží (např. infarkt myokardu), byla změněna doporučení pro používání Procoralanu tak, aby přínosy léčby nadále převyšovaly možná rizika.
 • Lékař zahájí léčbu anginy pectoris ivabradinem pouze tehdy, je-li Vaše klidová srdeční frekvence nejméně 70 tepů/min. Srdeční frekvenci bude během léčby pravidelně kontrolovat, zejména při změně dávkování.
 • Léčba nesmí být zahájena dávkou vyšší než 5 mg 2x denně a je-li potřeba posléze dávku zvýšit, nesmí být překročena maximální dávka 7,5 mg 2x denně.
 • Pokud se během 3 měsíců léčby Vaše potíže (např. bolest na hrudi nebo dušnost) nezlepší nebo se zlepší jen mírně, lékař Vaši léčbu ukončí.
 • Procoralan se nesmí užívat současně s léky obsahujícími verapamil nebo diltiazem.
 • Procoralan může vyvolat stav nazývaný fibrilace síní (nepravidelné rychlé stahy srdečních síní), proto bude lékař během léčby pravidelně sledovat činnost Vašeho srdce. Pokud byste během léčby pocítili zdravotní potíže, které by mohly souviset s užíváním ivabradinu, jako je nepravidelný tep (zrychlený nebo velmi zpomalený) a nevolnost, vyhledejte lékaře.
 • Bez vědomí lékaře Procoralan sami nevysazujte ani neupravujte dávku.
 • Pokud máte nějaké obavy či otázky související s léčbou ivabradinem, poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Více o přípravku:

Ivabradin je používán ke zmírnění příznaků chronické, stabilizované anginy pectoris u dospělých pacientů s koronárním syndromem, kteří mají normální srdeční rytmus. Ivabradin je také používán u pacientů s chronickým srdečním selháním.

Ivabradin je dostupný v tabletách a funguje tak, že snižuje srdeční frekvenci, čímž snižuje zátěž srdce a progresi srdečního selhání a snižuje nebo předchází anginózním potížím.

V České republice je ivabradin dostupný v léčivém přípravku Procoralan.

 

Oddělení farmakovigilance
26. 11. 2014

Klinické studie