ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Idelalisib (Zydelig) - nová bezpečnostní opatření

Během léčby je doporučeno pečlivé sledování a užívání antibiotik k prevenci pneumonie

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků Evropské agentury pro léčivé přípravky (PRAC) zahájil přehodnocení přínosů a rizik léčivého přípravku Zydelig (idelalisib). Současně vydal předběžná doporučení pro lékaře a pacienty, kteří jsou tímto přípravkem léčeni, aby bylo zajištěno jeho bezpečnější používání. Zydelig je schválen v EU k léčbě chronické lymfatické leukémie (CLL) a folikulárního lymfomu (typ non-hodgkinského lymfomu).

Výbor PRAC doporučuje, aby všichni pacienti, kteří jsou léčeni přípravkem Zydelig, užívali preventivně antibiotika v rámci předcházení plicní infekce (zejména pneumonie Pneumocystis jiroveci). Pacienti by měli být sledováni kvůli výskytu infekce a měli by mít pravidelné krevní odběry, protože nízké hladiny bílých krvinek zvyšují riziko infekce. Léčba přípravkem Zydelig by neměla být zahájena u pacientů s generalizovanou infekcí. Také by neměla být zahájena u pacientů s CLL bez předchozí léčby, kteří mají určité genetické mutace ( 17p delece nebo TP53 mutace).

Přehodnocení začalo, protože se ve třech klinických studiích zahrnujících pacienty s CLL a indolentním non-hodgkinským lymfomem vyskytly vyšší počty nežádoucích účinků u pacientů, kteří dostávali Zydelig oproti placebu. Nežádoucí účinky zahrnovaly fatální infekce, především pneumonie. Klinické studie byly zastaveny. V těchto studiích nebyly léčibé přípravky užívány tak, jak je v současné době schváleno.

V České republice probíhalo 6 klinických studií s přípravkem Zydelig, z nichž 5 bylo na základě jednání zadavatele s Evropskou lékovou agenturou předčasně ukončeno a 1 bude nadále pokračovat při zavedení doporučených opatření, tzn. nasazení preventivní antibiotické léčby. 1 klinické hodnocení povolené v letošním roce nebylo a nebude zahájeno.

Lékaři, kteří přípravek Zydelig používají v léčbě svých pacientů, budou informováni dopisem o preventivních opatřeních, která mají být provedena. Po dokončení přehodnocení Evropská léková agentura oznámí další opatření pro pacienty a zdravotnické pracovníky.

 

Informace pro pacienty

V klinických studiích s onkologickým lékem Zydelig byly hlášeny závažné nežádoucí účinky. Proto jsou nyní doporučeny změny v užívání léčivého přípravku Zydelig, aby bylo zajištěno co nejbezpečnější užívání.

 • Pokud užíváte Zydelig, budete dostávat preventivně také antibiotika, aby se zabránilo určitému druhu plicní infekce (Pneumonie vyvolaná Pneumocystis jiroveci), a budete sledováni kvůli možnému výskytu známek infekce. Měli byste okamžitě oznámit svému lékaři, pokud se u vás vyskytne horečka, kašel nebo zhoršené dýchání.
 • Váš lékař bude pravidelně provádět krevní testy, aby se snížilo riziko infekce nebo neutropenie (nízká hladina bílých krvinek, kvůli které je vyšší pravděpodobnost výskytu infekce). V případě výskytu neutropenie by měl lékař léčbu přípravkem Zydelig ukončit.
 • Pacienti s nově zjištěnou chronickou lymfatickou leukémii (CLL) by neměli být léčeni přípravkem Zydelig, pokud nedostali předchozí onkologickou léčbu. U pacientů, kteří jsou již léčeni přípravkem Zydelig, je třeba léčbu přehodnotit.
 • Nevysazujte lék Zydelig bez předchozí konzultace s vaším lékařem. Pokud užíváte Zydelig a máte další otázky, obraťte se na svého lékaře.

 

Informace pro zdravotnické pracovníky

 • Ve třech klinických studiích se vyskytl zvýšený počet závažných nežádoucích účinků včetně fatálních. Případy se vyskytly v rameni vyhodnocujícím přidání léku Zydelig jako standardní terapie v první linii CLL u relapsu indolentního non-Hodgkinského lymfomu. Většina fatálních případů byla spojena s pneumonií Pneumocystis jirovecii a cytomegalovirovou infecí.  Další případy smrti byly spojeny převážně s jinými respiračními infekcemi.
 • Studie s non-Hodgkinským lymfomem zahrnovaly pacienty s jinými charakteristikami nemoci, než jsou současně schválené indikace, a vyšetřovaly jiné kombinace léků, než jsou nyní schválené. Klinická studie s CLL zahrnovala pacienty, kteří nedostali předchozí léčbu, někteří z nich měli deleci 17p nebo TP53 mutaci.
 • Zatímco probíhá přehodnocení, Zydelig by neměl být předepsán jako léčba první linie u pacientů s CLL, kteří mají 17p deleci nebo TP53 mutaci. Lékaři by měli znovu zvážit léčbu přípravkem Zydelig v první linii pro CLL a pokračovat v léčbě pouze, pokud benefit převyšuje rizika.
 • Léčba přípravkem Zydelig může pokračovat v kombinaci pouze s rituximabem u předléčených pacientů s CLL a jako monoterapie u pacientů s refrakterním folikulárním lymofem po dvou liniích léčby.
 • Pacienti by měli být informováni o rizicích vážné infekce při užívání léku Zydelig. Léčba nesmí být zahájena při známkách systémové infekce.
 • Během léčby přípravkem Zydelig by měli všichni pacienti dostat profylaxi pro P. jirovecii pneumonii a měli by být sledováni kvůli známkám respirační infekce. Je doporučeno také pravidelné klinické a laboratorní sledování cytomegalovirové infekce.
 • Pacienti by měli mít pravidelné kontroly krevního obrazu kvůli výskytu neutropenie. V souladu s platným SPC by měla být léčba přípravkem Zydelig přerušena při známkách neutropenie.
 • Prosíme lékaře, aby hlásili veškerá podezření na závažné nežádoucí účinky, které budou pozorovat u svých pacientů během léčby přípravkem Zydelig.

 

Více o přípravku

V Evropské unii je lék Zydelig schválen v léčbě:

 • chronické lymfatické leukemie u pacientů po předchozí léčbě a u pacientů bez předchozí léčby, kteří mají 17p deleci nebo TP53 mutaci. Je používán pouze v kombinaci s rituximabem.
 • folikulárního lymfomu (typ non-hodgkinského lymfomu) v monoterapii.

 

Oddělení farmakovigilance
22. 3. 2016

 

Klinické studie