ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Diane 35, Chloe, Minerva a Vreya – doporučení výboru PRAC

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury doporučuje přijetí opatření pro snížení rizika tromboembolií.

Výbor PRAC ukončil na květnovém jednání celoevropské přehodnocení přípravku Diane 35 (cyproteron acetát 2 mg, ethinylestradiol 35 mcg) a ostatních generických přípravků (s obsahem stejných látek) k léčbě akné - Chloe, Miberva a Vreya se závěrem, že přínosy této léčby převažují nad riziky spojenými s jejich užíváním za předpokladu, že budou přijata opatření pro omezení rizika tromboembolismu (vznik krevních sraženin v cévách). Uvedené léčivé přípravky mají být používány pouze k léčbě středně závažného až závažného akné u žen se zvýšenou citlivostí k androgenům a/nebo k léčbě hirsutismu (zvýšený růst pigmentovaných chloupků u žen v místech, kde se typicky vyskytuje ochlupení mužské) u žen v reprodukčním věku. Diane 35 a ostatní generické přípravky mohou být používány k léčbě akné pouze tehdy, pokud byly vyčerpány ostatní možnosti léčby (lokální léčba akné, antibiotika).

Diane 35 a ostatní generické přípravky jsou hormonální kontraceptiva, proto nesmí být kombinovány s jinými přípravky hormonální antikoncepce. Taková kombinace by vedla ke zvýšení celkové dávky estrogenu a tím ke zvýšení rizika tromboembolismu.

PROČ BYL PŘÍPRAVEK DIANE-35 (A OSTATNÍ PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ CYPROTERON ACETÁT A ETHINYLESTRADOIOL) PŘEHODNOCOVÁN?

Celoevropské přehodnocení bylo zahájeno v únoru 2013 na žádost francouzské lékové agentury, která oznámila svůj záměr pozastavit registraci těchto přípravků ve Francii. Toto rozhodnutí vzešlo z francouzského národního přehodnocení přínosů a rizik uvedených přípravků, v němž byl zdůrazněn výskyt závažných tromboembolických příhod a časté nesprávné používání těchto přípravků pouze jako kontraceptiva, což není jejich schválená indikace.

JAKÉ JSOU ZÁVĚRY VÝBORU PRAC?

Výbor PRAC zhodnotil všechny dostupné údaje týkající se rizika tromboembolismu stejně jako údaje týkající se přínosů léčby a rozhodl, že Diane 35 a další generické přípravky mají své místo jako léčebná volba pro některé ženy, které trpí výše uvedenými potížemi. Je však nutno přijmout další opatření, která budou lépe informovat o riziku tromboembolií a toto riziko sníží.

PRAC potvrdil již známou skutečnost o zvýšeném riziku rozvoje venózního tromboembolismu spojenou s užíváním těchto přípravků. Toto riziko je 1,5-2krát vyšší při užívání uvedených přípravků ve srovnání s perorálními kontraceptivy obsahujícími levonorgestrel a je srovnatelné s kontraceptivy obsahujícími gestoden, desogestrel nebo drospirenon. PRAC potvrdil účinnost přípravku v léčbě středně závažného až závažného akné u žen se zvýšenou citlivostí k androgenům a/nebo v léčbě hirsutismu žen v reprodukčním věku. V indikaci léčby alopecie PRAC rozhodl, že rizika převažují nad přínosy léčby a tato indikace byla zrušena.

Výbor PRAC doporučuje nové kontraindikace a upozornění pro lékaře a pacientky. Je třeba zvýšit informovanost o riziku tromboembolismu, jeho projevech, včasné diagnostice, léčbě a prevenci komplikací, aby mohla být diagnóza stanovena včas a zahájena vhodná léčba.  Lékaři i pacienti dostanou edukační materiály, které budou o riziku tromboembolie adekvátně informovat.

Výbor také doporučuje další farmakovigilanční aktivity včetně prospektivní studie o používání léků, aby bylo možno ověřit, zda bude v klinické praxi dodržováno nově schválené používání. Také je navržena poregistrační studie bezpečnosti, která bude hodnotit účinnost opatření k omezení rizik.

JAKÝ BUDE DALŠÍ POSTUP?

Doporučení výboru PRAC budou projednána na následujícím zasedání Koordinační skupiny pro MRP/DCP procedury CMDh 27. -29. 5. 2013. CMDh přijme konečné rozhodnutí a toho rozhodnutí bude následně publikováno.

Lékaři by si měli být vědomi rizik tromboembolismu při předepisování těchto léčivých přípravků. Po ukončení procedury bude lékařům rozeslán informační dopis s detailními doporučeními ohledně dalšího postupu.

Pacientky se s dotazy mohou obrátit na svého lékaře nebo lékárníka.

VÍCE O HODNOCENÍ

Léčivé přípravky obsahující cyproteron acetát (2 mg) a ethinylestradiol (35 mikrogramů) byly registrovány národními procedurami a jsou na trhu dostupné pod různými názvy na lékařský předpis ve všech evropských státech s výjimkou Kypru. Jejich doporučené užívání se však v různých státech až dosud lišilo. Přípravek Diane-35 byl poprvé registrován v roce 1985. Mechanismus účinku těchto přípravků spočívá v blokádě účinků skupiny hormonů zvaných androgeny. V České republice jsou registrovány a používány přípravky Diane 35, Chloe, Miberva a Vreya.

Výbor PRAC ve svém hodnocení posuzoval všechny dostupné údaje o riziku tromboembolií zjištěném během období po registraci a v publikované literatuře. Do hodnocení mohli přispět zdravotníci, pacientské organizace a veřejnost, takových příspěvků bylo celkem osm.  Do hodnocení přispěla i skupina odborníků. Další informace o celoevropském přehodnocení jsou dostupné na  https://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Cyproterone_and_ethinylestradiol_containing_medicinal_products/human_referral_prac_000017.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

 

Oddělení farmakovigilance
2. 5. 2013

Klinické studie