ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Antidiabetická léčba látkami ovlivňujícími inkretiny a možné riziko poškození pankreatu – aktualizace informací

Dostupné údaje nepotvrzují zvýšené riziko poškození slinivky břišní.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury ukončil revizi studií hodnotících látky ovlivňující inkretiny (zejména GLP-1) k léčbě diabetes mellitus 2. typu, a došel k závěru, že dostupná data nepotvrzují nedávno vyvolané obavy ohledně zvýšeného rizika poškození slinivky břišní v souvislosti s podáním těchto látek.

Mezi látky ovlivňující hormon GLP-1 patří agonisté GLP-1, analoga GLP-1 a inhibitory DPP-4. Všechny tyto látky jsou účinné v léčbě diabetes mellitus 2. typu, jehož incidence v současné době stoupá a představuje významný problém pro veřejné zdraví.

Revize bezpečnosti látek ovlivňujících GLP-1 byla zahájena na základě publikované studie autorů z oblasti nezávislého akademického výzkumu, která naznačila zvýšené riziko pankreatitidy (zánětu slinivky břišní) a metapláz duktu pankreatu (prekancerózních buněčných změn ve vývodech slinivky břišní) u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených látkami ovlivňujícími GLP-1. Ve studii bylo zkoumáno pouze malé množství vzorků tkáně pankreatu od dárců orgánů s diabetem a bez diabetu.

Po přehodnocení této publikace a konzultaci se skupinou odborníků došel výbor CHMP k závěru, že studie měla výrazné metodologické nedostatky, především rozdíly mezi hodnocenými skupinami subjektů ve věku, pohlaví, délce trvání onemocnění a léčbě. Z těchto důvodů nebylo možné získané výsledky správně interpretovat.

Výbor CHMP dále zrevidoval všechna dostupná preklinická a klinická data a došel k závěru, že riziko poškození slinivky břišní v souvislosti s léčbou látkami ovlivňující GLP-1 se nezměnilo.     

Již v klinických hodnoceních byly pozorovány případy pankreatitidy, ale jen zřídka. Významný počet případů byl zaznamenán ze spontánních hlášení, i když tyto případy je nutno interpretovat s opatrností. Všechny přípravky, které obsahují látky ovlivňující GLP-1, mají uvedeno upozornění o možném poškození slinivky břišní v informaci o přípravku. Dle názoru CHMP by však byla užitečná harmonizace informací u jednotlivých přípravků, aby doporučení pro pacienty a lékaře byla konzistentní.  

Co se týče rakoviny slinivky břišní, data z klinických studií nenaznačují zvýšené riziko vzniku v souvislosti s léčbou látkami ovlivňujícími GLP-1. Vzhledem k malému počtu zaznamenaných případů není možné zaujmout jednoznačné stanovisko. Mechanismus účinku těchto látek (stimulace beta buněk a suprese funkce alfa buněk) však vyvolává nejasnosti ohledně možného důsledku jejich dlouhodobého působení na pankreas. V současné době se nakládá značné úsilí na získání nových dat. 

Držitelé rozhodnutí o registraci monitorují nežádoucí účinky způsobené těmito látkami, včetně účinků na slinivku břišní, a pravidelně tyto nežádoucí účinky hlásí Evropské lékové agentuře. Dále probíhá nebo je naplánováno několik studií s cílem lépe porozumět a kvantifikovat rizika spojená s těmito látkami, včetně výskytu pankreatitidy a rakoviny slinivky břišní. Na základě dat získaných z těchto studií zaktualizují držitelé rozhodnutí o registraci plán řízeni rizik.

Navíc od r. 2011 probíhají dvě velké nezávislé studie, financované Evropskou komisí, které zkoumají rizika spojená s léčbou diabetu, se zvláštním důrazem na poškození slinivky břišní. První výsledky se očekávají na jaře roku 2014. Mezitím Evropská léková agentura průběžně monitoruje a hodnotí veškeré dostupné informace o těchto léčivých látkách s cílem zajistit pozitivní poměr jejich přínosů a rizik.

Poznámky


  1. Originál tiskového prohlášení EMA je dostupný na stránkách Evropské lékové agentury https://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/07/news_detail_001856.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
  2. Látky ovlivňující GLP-1 schválené k použití v Evropě jsou exenatid (Byetta, Bydureon), liraglutid (Victoza), lixisenatid (Lyxumia), sitagliptin (Efficib, Januvia, Janumet, Ristaben, Ristfor, Tesavel, Velmetia, Xelevia), saxagliptin (Komboglyze, Onglyza), linagliptin (Jentadueto, trajenta) a vildagliptin (Eucreas, galvus, Icandra, Jalra, Xiliarx, Zomarist). V České republice jsou zatím dostupné jen přípravky Byetta, Victoza, Januvia, Janumet, Onglyza, Jentadueto, Trajenta, Eucras a Galvus.
  3. Citovaná studie: Butler et al, Marked Expansion of Exocrine and Endocrine Pancreas With Incretin Therapy in Humans With Increased Exocrine Pancreas Dysplasia and the Potential for Glucagon-Producing Neuroendocrine Tumors; Diabetes. 2013 Jul; 62(7):2595-604.

Oddělení farmakovigilance
31.7.2013

Klinické studie