ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Agomelatin (Valdoxan) – upozornění na riziko hepatotoxicity

Evropská agentura pro léčivé přípravky na základě přehodnocení poměru přínosů a rizik léčivého přípravku Valdoxan v léčbě deprese doporučuje upozornit na riziko hepatotoxicity.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ukončila přehodnocení  léčivého přípravku Valdoxan a došla k závěru, že poměr jeho přínosů a rizik v léčbě deprese zůstává nadále pozitivní, avšak je nutné více upozornit na riziko hepatotoxicity a minimalizovat rizika jejího vzniku.

Bude proto připravena příručka pro pacienty, ve které budou pacienti užívající Valdoxan upozorněni na možná rizika, příznaky jaterních poruch a význam sledování jaterních funkcí.

Valdoxan byl v Evropské unii registrován v roce 2009 a v České republice je dostupný od roku 2010 k léčbě depresivních epizod u dospělých. Aktivní substancí přípravku Valdoxan je agomelatin, který stimuluje MT1 a MT2 receptory, které za normálních okolností stimuluje melatonin. Současně blokuje 5-HT2C receptory, které jsou za normálních okolností aktivovány serotoninem. To vede ke zvýšení hladin dopaminu a noradrenalinu mezi neurony v oblastech mozku, které jsou zodpovědné za ovlivnění nálady. Tento účinek by měl vést ke zmírnění příznaků deprese. Valdoxan by také mohl napomáhat normalizaci spánku. Oproti ostatním antidepresivům má agomelatin odlišný mechanismus účinku a tím i odlišné spektrum nežádoucích účinků.

Po uvedení na trh byly hlášeny případy poruch jaterních funkcí včetně závažných případů jaterního poškození. V observační studii bylo také prokázáno, že se lékaři neřídí doporučením programu pro sledování jaterních funkcí. Je proto nutné znovu zdůraznit význam sledování jaterních funkcí, které je základním předpokladem pro bezpečné užívání přípravku Valdoxan.

Farmakovigilanční výbor (PRAC) v posledním pravidelném přehodnocení poměru přínosů a rizik kromě jiného doporučil, že by použití Valdoxanu mělo být kontraindikováno u pacientů starších 75 let, protože u těchto pacientů může existovat zvýšené riziko nežádoucích účinků a účinnost u nich není prokázána. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) ale rozhodl, že pro přidání této kontraindikace není dostatečné množství dat. Souhrn údajů o přípravku Valdoxan již v současné době obsahuje upozornění, že by jím pacienti starší 75 let neměli být léčeni.

Placebem kontrolovaná 8týdenní studie s agomelatinem 25-50 mg/den u starších depresivních pacientů (≥65 let, n=222, z toho 151 pacientů léčených agomelatinem) prokázala statisticky signifikantní rozdíl 2,67 bodů celkového skóre HAM-D (the Hamilton rating scale for depression), primárního sledovaného ukazatele. Analýza poměru responderů byla ve prospěch agomelatinu. Žádné zlepšení nebylo pozorováno u velmi starých pacientů (≥75 let, n=69, z toho 48 pacientů léčených agomelatinem). Používání agomelatinu proto není doporučeno u pacientů ve věku ≥ 75 let.

Stanovisko CHMP nyní bude zasláno do Evropské komise pro vydání závazného rozhodnutí.

 

Informace pro pacienty:

U pacientů užívajících přípravek Valdoxan, který se užívá k léčbě depresí, byly hlášeny jaterní poruchy. Aby se co nejvíce snížilo riziko jaterního poškození, pacienti by si měli být vědomi následujících upozornění:

  • Váš lékař by Vám měl zkontrolovat jaterní funkce před léčbou i pravidelně v průběhu léčby Valdoxanem, aby zjistil, zda játra fungují správně. Pokud budou zjištěny významné změny jaterních testů, lékař ihned léčbu ukončí.
  • Je důležité, abyste znal/a příznaky možného jaterního poškození jako je tmavá moč, světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha, neustupující nově vzniklá a nevysvětlitelná únava. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, okamžitě přerušte léčbu Valdoxanem a vyhledejte lékaře.
  • Pro všechny pacienty, kteří Valdoxan užívají, bude připravena Příručka pro pacienty, která bude obsahovat více informací. Pokud máte nějaké další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Informace pro lékaře:

Je nutné, aby se lékaři řídili následujícími doporučeními:

  • Před zahájením léčby je nutné provést každému pacientovi funkční jaterní texty. Léčbu není možné zahájit, pokud jaterní transaminázy překročí trojnásobek horní hranice normálních hodnot.
  • Jaterní funkce musí být pravidelně kontrolovány ve 3., 6., 12., 24. týdnu léčby a pokaždé, když je k tomu nějaký důvod. Ve stejných časových intervalech musí být jaterní testy provedeny pokaždé při zvýšení dávky.
  • Léčba Valdoxanem musí být okamžitě ukončena, pokud hladiny sérových transamináz přesáhnout 3násobek limitu normálu, nebo pokud má pacient příznaky možného jaterního poškození (např. tmavá moč, světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha, neustupující nově vzniklá a nevysvětlitelná únava).
  • Pacienti by měli být informováni o příznacích možného jaterního poškození a významu sledování jaterních funkcí a měli by být poučeni, aby okamžitě přestali užívat Valdoxan a vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich tyto příznaky objeví.

 

Oficiální tisková zpráva na stránkách EMA:

https://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/09/news_detail_002173.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

SPC přípravku Valdoxan:

https://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000915/WC500046227.pdf

 

Oddělení farmakovigilance
24. 10. 2014

Klinické studie