Upozornění na správné použití zdravotnického prostředku pro jedno použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že zdravotnické prostředky určené pro jedno použití, tj. pouze k jednorázovému použití u jednoho pacienta, nelze v žádném případě používat opakovaně.

Státní ústav pro kontrolu léčiv důrazně upozorňuje poskytovatele zdravotní péče na povinnost dodržovat pokyny výrobce uvedené v návodu k použití zdravotnického prostředku tak, jak je uvedeno v § 20 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“)

SÚKL v rámci šetření nežádoucích příhod a při provádění kontrol používání zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče na základě ustanovení § 40 zákona o zdravotnických prostředcích zjistil opakované používání zdravotnických prostředků určených pro jednorázové použití při poskytování zdravotní péče.

Pokud je zdravotnický prostředek určen pro jedno použití, tj. pouze k jednorázovému použití u jednoho pacienta, nelze ho v žádném případě používat opakovaně.

V případě opakovaného použití zdravotnického prostředku pro jedno použití dochází kromě porušení § 20 zákona o zdravotnických prostředcích i k  závažnému porušení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Nejsou dodrženy podmínky stanovené  prováděcím předpisem – vyhláškou č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče - § 8 odst. 2  vyhlášky - „Jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat ani opakovaně sterilizovat“.

  

 

Oddělení nežádoucích příhod a klinického hodnocení ZP
19. 9. 2011

 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie