PACLITAXEL MYLAN

6MG/ML INF CNC SOL 1X16,7ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 3644,75 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 550,00 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 784,30 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Paklitaxel je hrazen u pacientů: 1) a) v primární kombinované chemoterapii časných stadií karcinomu ovaria zvýšeného rizika (I.a,b, G3, Ic, G2-3) nebo pokročilých stadií karcinomu ovaria, b) po selhání primární léčby karcinomů ovaria senzitivních k cisplatině (při recidivě v odstupu delším než 6 měsíců), 2) v léčbě metastatického/ pokročilého inoperabilního karcinomu prsu (u HER2 pozitivních pacientek v kombinaci s trastuzumabem) a u vysoce rizikových pacientek v adjuvantní nebo (alternativně) neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu, 3) a) v (neo)adjuvantní léčbě nemalobuněčného karcinomu plic v kombinaci s karboplatinou, b) v první linii terapie lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic v kombinaci s cisplatinou.
Specializace předepisujícího lékaře ? klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
Vykazovací limit ? AE: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkonu ambulantní péče, se označí v rozhodnutí symbolem „A“. Takový přípravek se účtuje zdravotní pojišťovně spolu s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek. Je-li to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem účelné, vykazování přípravku se symbolem „A“ se omezí na lékaře se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v rozhodnutí.
Orientační prodejní cena ? 4744,32 Kč
Orientační doplatek ? 3960,02 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%